Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Vai trò tiên phong và giải pháp của Thanh niên Cục Quản lý thị trường Tỉnh Hưng Yên

Lợi dụng bối cảnh quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, còn nhiều khó khăn, thách thức; công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách chống phá Đảng và Nhà nước.

Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, bất mãn xã hội đã nhắm tới thanh niên làm đối tượng chủ yếu để mua chuộc, tấn công nhằm thực hiện mưu đồ phá hoại tương lai của dân tộc, phá hoại niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân dành cho thế hệ tương lai của nước nhà, do thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận thông tin và sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ hiện đại, các mạng xã hội; thanh niên nhạy bén nhưng chưa dày dặn kinh nghiệm và còn hạn chế trong việc nhận diện các chiêu bài của các thế lực thù địch.

Không chỉ tuyên truyền, cổ xúy lối sống phương Tây với những biểu hiện thực dụng, coi trọng các giá trị vật chất, lối sống cá nhân, vị kỷ…, nhằm làm cho lực lượng thanh niên dễ bị lôi kéo, mua chuộc, dễ lãng quên những giá trị truyền thống tốt đẹp, có biểu hiện sính ngoại, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi lợi ích của quốc gia dân tộc…Chúng còn lợi dụng tình hình hoạt động, lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm của ngành Công Thương như năng lượng, buôn lậu, gian lận thương mại…để công kích, nói sai sự thật, hướng dư luận hiểu theo hướng tiêu cực…

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Vai trò tiên phong và giải pháp của Thanh niên Cục Quản lý thị trường Tỉnh Hưng Yên

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng vai trò và huy động sức mạnh của thanh niên, coi thanh niên là “chủ nhân tương lai của đất nước”, “là mùa xuân của dân tộc”…

Thấm nhuần lời dạy của Người cũng như các chủ trương của Đảng, đồng thời triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý Thị trường; các kế hoạch của Đảng uỷ khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên và ban chỉ đạo 389 tỉnh; Nghị quyết 196-NQ/ĐU ngày 02/06/2020 của Đảng ủy cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025; Đặc biệt là Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, lực lượng thanh niên (nòng cốt là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) Cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã có nhiều giải pháp hiệu quả, sáng tạo để phát huy vai trò xung kích của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong và ngoài nước.

Chủ động tăng cường sức đề kháng trước thông tin xấu độc

Ngành Công Thương là một ngành đa lĩnh vực, có quy mô hoạt động lớn, ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường được giao nhiệm vụ “bảo vệ” thị trường, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật…do đó, sẽ có nhiều thông tin hiểu chưa đúng, chưa đủ, thậm chí sai lệch về lực lượng…. nhất là trong giai đoạn covid một số thế lực thù địch đã lợi dung mạng xã hội bội nhọ hoạt động của lực lượng quản lý thị trường nhầm gây mất đoàn kết và kích động nhân dân.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường và trực tiếp là đồng chí, bí thư Đảng ủy Cục, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cục, luôn xác định rõ việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nội dung công tác cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi, của mỗi cán bộ, Công chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Vai trò tiên phong và giải pháp của Thanh niên Cục Quản lý thị trường Tỉnh Hưng Yên

Tuy nhiên để có nhận thức đầy đủ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thì công tác quán triệt, bồi dưỡng lý luận luôn được Đảng uỷ, Đoàn thanh niên Cục Quản lý Thị trường Hưng yên chú trọng, thường xuyên. Bởi lẽ phải có nhận thức, đúng, đủ thì mới có đủ năng lực tiếp nhận, gạn lọc, phân tích thông tin và đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đó, Tổ chức đoàn cục đã tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, v.v. Chủ động cung cấp, định hướng thông tin chính thống, tin tốt, chuyện đẹp cho đoàn viên, thanh niên, nhất là trên mạng xã hội.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn, nhất là người đứng đầu; hệ thống tổ chức, bộ máy của cục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường, củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả, thực chất. Đặc biệt, năm 2022 vừa qua, các đội quản lý thị trường số 1 và đội số 5 đã đề ra nhiều giải pháp để đổi mới nội dung, phương thức định hướng, giáo dục chính trị cho Công chức, người lao động đoàn viên, thanh niên; trong đó, tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức cho đoàn viên học tập các bài lý luận chính trị với nội dung được thiết kế gọn, đi thẳng vào những vấn đề cơ bản, với hình thức đa dạng, phong phú, phát huy tính tích cực, chủ động của đoàn viên trong tự nghiên cứu, học tập. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến, tương tác trực tuyến, mô hình câu lạc bộ “Lý luận trẻ” cấp tỉnh, cấp huyện và trong trường học với nhiều sản phẩm sáng tạo, hiện đại, hiệu quả.

Đoàn thanh niên chủ động xây dựng, tham mưu với thường vụ Đảng ủy cục phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho cho tất cả công chức, người lao động trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nắm bắt tình hình cán bộ, đoàn viên, thanh niên bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, bằng nhiều kênh khác nhau. Cơ chế báo cáo tình hình dư luận xã hội giữa các cấp đội, nhất là giữa cấp đội với cấp phòng, lãnh đạo cục; cơ chế cung cấp thông tin thông qua Đoàn thanh niên được thực hiện thường xuyên, có nền nếp.

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để đấu tranh

Lực lượng Thanh niên của Cục QLTT Hưng Yên cũng thường xuyên bám sát và triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng để có thể nhận diện được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là lợi dụng không gian mạng để tăng cường chống phá chế độ; bịa đặt, truyền bá các luồng thông tin không đúng sự thật, tạo ra những đợt “khủng hoảng truyền thông”, “hướng lái dư luận”, gây nên tình trạng “nhìn sai, hiểu lệch” các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực áp dụng chiêu bài “tự do, dân chủ, nhân quyền” để xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của địa phương; bôi nhọ, “bôi lem” Lãnh tụ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương…

Đồng thời tận dụng những thành tựu tích cực của chuyển đổi số để ứng dụng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ hàng ngày cũng như tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trước những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên mạng xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Cụ thể, cùng với việc thâm nhập sâu hơn vào các trang cộng đồng thông qua công cụ dữ liệu lớn,...Đoàn thanh niên cục còn thực hiện các điều tra, khảo sát xã hội học theo chuyên đề và đột xuất, nắm sát hơn tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, đáp ứng được nhu cầu và giải quyết tốt các vụ việc…

Tổ chức đoàn cục đã tích cực vận hành hiệu quả các trang cộng đồng trên mạng xã hội; triển khai ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”; phát huy vai trò của hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản trong xây dựng các tuyến bài, bản tin, chuyên đề, chuyên trang, ấn phẩm; thường xuyên đăng tải, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, tin tốt, chuyện đẹp để kết nối, tuyên truyền, định hướng thông tin chính thống tới đoàn viên, thanh niên, Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động: “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với hơn 9,6 triệu tin tốt, câu chuyện đẹp đã được đăng tải; xây dựng, lan tỏa những giá trị cốt lõi của đoàn viên, thanh niên ở mỗi địa phương trong Tỉnh. Qua đó, không những nâng cao nhận thức, tăng cường “sức đề kháng” mà còn định hướng, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên xung kích, trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua các vụ việc và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh việc tuyên truyền đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, chưa đúng về ngành cũng như đất nước, thông qua công tác chuyên môn, lực lượng thanh niên của Cục QLTT Hưng Yên còn chủ động tham gia các hoạt động an sinh xã hội nhằm xây dựng hình ảnh lực lượng tinh nhuệ, chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Cụ thể, trong giai đoạn dịch bệnh covid vừa qua thanh niên cục đã triển khai giải cứu hàng nông sản cho bàn con trên bàn như nhãn lồng, rau xanh và thực phẩm gà, lợn…phối với các sở ban nghành, như sở công thương tỉnh Hưng yên, sở khoa học và công nghệ tỉnh, công an tỉnh Hưng yên và các cơ quan khách trên địa bàn phát hiện nhiều chủ hộ kinh doanh trên mạng xã hội quảng cáo và bán hàng giả hàng kém chất lượng…năm 2022 đã thực hiện kiểm tra 902 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính 324 vụ việc thu nộp ngân sách 4.800.000.000 (bốn tỷ tám trăm triệu đồng); Tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường khác như: Hưởng ứng hoạt động Tháng Thanh niên, chiến dịch Giờ Trái đất, trồng cây bảo vệ môi trường; thăm hỏi các gia đình chính sách; tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích bằng giải pháp cụ thể

Thời gian tới, với phương châm: “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII đã xác định; trong đó, tập trung vào một số trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh giáo dục chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho họ nhận thức đúng đắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là học thuyết, tư tưởng cách mạng mà còn phải bảo vệ thành tựu và biểu hiện cụ thể của nền tảng tư tưởng đó trong thực tiễn đổi mới đất nước; khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn để xây dựng nội dung, đổi mới phương thức giáo dục phù hợp với từng đối tượng. Tích cực đổi mới cách thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Đoàn trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, với trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để mở rộng phạm vi tiếp cận và tạo môi trường thuận lợi cho cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên học tập, nghiên cứu mọi nơi, mọi lúc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu nhi. Xây dựng các bộ công cụ, sản phẩm tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với thị hiếu của thanh niên, thiếu nhi trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng tính giáo dục, thuyết phục, hấp dẫn của các ấn phẩm, sản phẩm báo chí, xuất bản, trang cộng đồng của Đoàn trên mạng xã hội. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, câu lạc bộ “Lý luận trẻ” các cấp; phát huy tốt vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng xã hội trong định hướng, giáo dục đoàn viên, thanh niên.

Thứ hai, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng của cán bộ, đoàn viên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn, Tích cực nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hệ giá trị và xác lập các tiêu chí cụ thể của hình mẫu thanh niên quản lý thị trường Việt Nam thời kỳ mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các cuộc vận động: “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trong thanh niên, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” Tổ chức tốt các trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng, thu hút đoàn viên, thanh niên cục hưởng ứng, làm theo. Trên cơ sở đó, định hướng, động viên đoàn viên, thanh niên phát huy tốt tinh thần tự học, tự rèn, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh và khát khao cống hiến. Đồng thời, kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phi đạo đức, phản văn hóa của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên.

Thứ ba, tiếp tục duy trì thường xuyên, hiệu quả công tác quản lý đoàn viên, thanh niên, đa dạng hóa hình thức nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho thanh niên. Để thực hiện tốt vấn đề này, cần chủ động xây dựng, hoàn thiện cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời để mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, được tiếp cận thông tin chính thống, nhận thức đúng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng thông qua các trang cộng đồng, báo chí, các ứng dụng thông tin liên lạc trên mạng xã hội. Xây dựng và kết nối đồng bộ các trang cộng đồng, các nền tảng trên không gian mạng nhằm nâng cao hiệu quả định hướng thông tin dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, nghiệp vụ trong đấu tranh, xử lý hiệu quả những sự việc, tình huống phức tạp, nhạy cảm.

Tin rằng với tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm với ngành, với quê hương đất nước và mong muốn cống hiến, mỗi thanh niên trong Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên sẽ kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác; biết “gạn đục, khơi trong” dòng chảy thông tin nhân loại; “bất bình” và tự giác hành động, kiên quyết đấu tranh với thông tin sai lệch, xấu độc; kịp thời ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động bằng những hành động cụ thể, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay

Bảo vệ và kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng luôn luôn là nhiệm vụ sống còn của Đảng, không thể coi nhẹ, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng đặc biệt trong xu thế phát triển mới của thế giới. Các thế lực thù địch gieo rắc hoài nghi, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải “nằm lòng” những hiểu biết căn bản về nội dung nguyên tắc, về tính biện chứng giữa tập trung và dân chủ và ngược lại.
Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương làm việc tại Tổng cục QLTT

Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương làm việc tại Tổng cục QLTT

Sáng ngày 25/5, Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã làm việc tại Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) về kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị khóa XII “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước;  Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương,  các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước; Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương, các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Với tinh thần quyết liệt, chủ động cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương và toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Công Thương đã tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Ngành đã tích cực trong định hướng thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nhanh chóng làm thất bại các âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Lực lượng Quản lý thị trường luôn ở vị trí tiên phong trong nhiệm vụ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lực lượng Quản lý thị trường luôn ở vị trí tiên phong trong nhiệm vụ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong xây dựng Đảng, lực lượng quản lý thị trường đi đầu trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành

Từ thực tiễn của ngành Công Thương nói chung và lực lượng Quản lý thị trường nói riêng đòi hỏi phải đánh giá và nhìn nhận đúng đắn, thẳng thắn chỉ rõ mối quan hệ từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước

Sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước

Chiều ngày 22/5/2023, Chi bộ Văn phòng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho toàn thể Đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề gồm 14 Đảng viên chính thức và 05 quần chúng ngoài Đảng thuộc Chi bộ.
Đấu tranh phòng chống tham nhũng, cuộc chiến không khoan nhượng

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, cuộc chiến không khoan nhượng

Phòng chống tham nhũng là cuộc chiến phức tạp, còn kéo dài với nhiều gian khổ, hiểm nguy nên tinh thần là phải tiếp tục làm, làm quyết liệt, làm tập trung, dứt điểm; đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ

Nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch đồi tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, ngày 19/5/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho công chức các Đội Quản lý thị trường trực thuộc. Cuộc thi đã thu hút đông đảo số lượng công chức tham gia đặc biệt là các đồng chí phó đội trưởng, kiểm soát viên thị trường, kiểm soát viên trung cấp các Đội Quản lý thị trường trực thuộc.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Nhất trí giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước

Nhất trí giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước

Ùn ứ nông sản tái diễn tại cửa khẩu, Bộ Công Thương triển khai loạt giải pháp

Ùn ứ nông sản tái diễn tại cửa khẩu, Bộ Công Thương triển khai loạt giải pháp

Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 1/6/2023

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 1/6/2023

Đài Loan gia hạn cắt giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa nhập khẩu

Đài Loan gia hạn cắt giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa nhập khẩu

Vải tươi chín sớm của Đài Loan bắt đầu được cung ứng ra thị trường

Vải tươi chín sớm của Đài Loan bắt đầu được cung ứng ra thị trường

Cấp bách triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu

Cấp bách triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu

Các giải pháp giảm áp lực tiêu thụ vải và nhãn

Các giải pháp giảm áp lực tiêu thụ vải và nhãn

Các bạn nhỏ thích thú trải nghiệm Tuần lễ nhận diện sách và đồ chơi thật-giả

Các bạn nhỏ thích thú trải nghiệm Tuần lễ nhận diện sách và đồ chơi thật-giả

Cảnh báo: Ma túy “núp bóng” trong thuốc lá, hộp kẹo

Cảnh báo: Ma túy “núp bóng” trong thuốc lá, hộp kẹo

Giá dầu thô WTI tăng 0,51% lên 73,04 USD/thùng; Thép giảm lần thứ 8

Giá dầu thô WTI tăng 0,51% lên 73,04 USD/thùng; Thép giảm lần thứ 8

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4

5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%

5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trong tháng 5/2023

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trong tháng 5/2023