Khẳng định hơn nữa tầm vóc, vị trí, vai trò ngôi trường cao cấp nhất của Đảng

Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ cho biết, chiều ngày 6/01/2024, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm thực hiện các định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển Học viện xứng tầm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và lịch sử, truyền thống vẻ vang.

Khẳng định hơn nữa tầm vóc, vị trí, vai trò ngôi trường cao cấp nhất của Đảng- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số nội dung mà Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần đặc biệt quan tâm trong quá trình triển khai thực các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, khẳng định hơn nữa tầm vóc, vị trí, vai trò ngôi trường cao cấp nhất của Đảng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự quan tâm, trăn trở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo cán bộ - "then chốt của then chốt"; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Học viện.

Theo Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Khẳng định hơn nữa tầm vóc, vị trí, vai trò ngôi trường cao cấp nhất của Đảng- Ảnh 2.

Thủ tướng tin tưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và có những đóng góp to lớn hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, thời gian qua, Học viện đã kế thừa và tô thắm thêm lịch sử, truyền thống vẻ vang, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó có thực hiện đột phá chiến lược về nguồn nhân lực. Học viện có nhiều đổi mới trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đạt nhiều kết quả cụ thể và đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tư vấn chính sách, phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, với cấp ủy địa phương.

Để Học viện hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nội dung mà Học viện cần đặc biệt quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện, thể hiện rõ hơn nữa, khẳng định hơn nữa tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngôi trường cao cấp nhất của Đảng.

Theo đó, Học viện bám sát chủ trương, định hướng và các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt hoạt động để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Chủ động triển khai đồng bộ tạo đột phá trong các mặt công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XIII. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế..., tạo phong trào thi đua mới, dấu ấn mới, khí thế mới, động lực mới để có thắng lợi mới.

Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện phải có quyết tâm chính trị cao, không ngừng phấn đấu để khẳng định bản sắc, vị trí trung tâm quốc gia hàng đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp cho Đảng, Nhà nước với phương châm "học viên là trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng", trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên quyết khắc phục bằng được căn bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị. Tiếp tục khẳng định Học viện là trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, tham mưu tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.

Khẳng định hơn nữa tầm vóc, vị trí, vai trò ngôi trường cao cấp nhất của Đảng- Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị củng cố, phát triển nguồn nhân lực của hệ thống Học viện; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ khoa học của Học viện gắn với việc đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Quyết định số 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030.

Thủ tướng lưu ý cần gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Học viện, làm cho Đảng bộ Học viện, trước hết là Ban Thường vụ và tập thể lãnh đạo Học viện thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Cán bộ, đảng viên Học viện phải gương mẫu rèn luyện, luôn luôn là đội ngũ mà Đảng và nhân dân tuyệt đối tin tưởng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong.

Cùng với đó, hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật gắn với thực hành văn hóa Trường Đảng. Phát huy hơn nữa vai trò của Học viện trong công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn đối với hệ thống trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước.

Khẳng định hơn nữa tầm vóc, vị trí, vai trò ngôi trường cao cấp nhất của Đảng- Ảnh 4.

Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham dự buổi làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ, đồng hành cùng Học viện trên tinh thần chủ động, tích cực; trong đó, phối hợp tổ chức tốt việc kỷ niệm 75 năm thành lập Học viện trong năm 2024 phù hợp tình hình, qua đó khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của Học viện và tổng kết, phát huy các thành quả, kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng Học viện xứng tầm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và lịch sử, truyền thống vẻ vang.

Về các kiến nghị của Học viện, Thủ tướng cơ bản đồng ý về nguyên tắc và cho biết sẽ thành lập Tổ công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành, cùng làm việc với Học viện và các cơ quan liên quan để rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng tin tưởng Học viện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và có những đóng góp to lớn hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Nhận thức, trách nhiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian

Nhận thức, trách nhiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện khổ pháp lý, phối hợp lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện khổ pháp lý, phối hợp lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Trước bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng có ý nghĩa cấp thiết. Bài viết tập trung vào chủ đề về "Đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện khổ pháp lý, phối hợp lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch". Tác giả bài viết hy vọng đóng góp một phần nhỏ bé trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Qua các kỳ Đại hội Đảng, Đảng luôn nhấn mạnh sự cần thiết của công tác đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Kiên quyết đấu tranh Phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thấm nhuần quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục và có vai trò đặc biệt quan trọng quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy Đảng, lãnh đạo và toàn thể công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi luôn nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những công chức, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đơn vị.
Nhân dân trong cuộc chiến đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng

Nhân dân trong cuộc chiến đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Vì vậy, bên cạnh việc xác định chủ trương, đường lối đúng đắn, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, việc phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong cuộc chiến đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trong thời đại hội nhập kinh tế phát triển hiện nay là hết sức quan trọng.
Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo

Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 158/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024.
Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa ký Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản. Tạp chí QLTT xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chi bộ Cục Nghiệp vụ quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Chi bộ Cục Nghiệp vụ quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Từ khi hình thành bộ máy Tổng cục 2018- 2024 đến nay, Chi bộ Cục Nghiệp vụ thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường, nhằm đưa ra những quyết sách đúng đắn trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, thể hiện được những định hướng rõ nét và đem lại bước tiến đột phá trong toàn lực lượng nói riêng và nâng cao vai trò bảo vệ lợi ích chính đáng và quyền lợi người tiêu dùng trong xã hội, ổn định thị trường nói chung.
Giữ vững nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Giữ vững nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sống còn, quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Nguyên tắc này cần tiếp tục được giữ gìn, phát huy để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, văn minh.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Những lưu ý khi Tảo mộ tiết Thanh minh tháng 3

Những lưu ý khi Tảo mộ tiết Thanh minh tháng 3

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Chiêu thức lừa đảo cũ với một loạt nạn nhân mới

Chiêu thức lừa đảo cũ với một loạt nạn nhân mới

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị 20 về Tiết kiệm điện

Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị 20 về Tiết kiệm điện

Phá đường dây mua bán điện thoại giả, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng

Phá đường dây mua bán điện thoại giả, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng

Đường dây cho vay lãi nặng này thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn

Đường dây cho vay lãi nặng này thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn

Xây dựng chiến lược mới để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô

Xây dựng chiến lược mới để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030