Quốc hội dự kiến xem xét 4 nội dung tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5

Chiều 8/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 29 – phiên họp đầu tiên của năm 2024 với nội dung trọng tâm để tập trung chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 29 là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024 với nội dung trọng tâm là cho ý kiến các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội dự kiến khai mạc vào 15/01 tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 29

Chủ tịch Quốc hội cho biết trong 1,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quố hội xem xét cho ý kiến đối với các nội dung gồm: Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một số nội dung về tài chính, ngân sách gồm: việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV và xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là dự án luật hết sức quan trọng, có tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế - xã hội và đến mọi tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp về cả trước mắt và lâu dài.

Dự thảo Luật đã được cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và công phu. Các cơ quan đã tiến hành xin ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học nhiều vòng, nhiều lần; đã tổ chức lấy ý kiến đông đảo Nhân dân và đã nhận được với trên 12 triệu lượt ý kiến tham gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã họp để cho ý kiến 5 lần đối với dự án luật này. Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã trực tiếp chủ trì các buổi làm việc với các cơ quan của Chính phủ và cơ quan hữu quan. Dự án Luật được thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách Quốc hội khóa XV cũng đã cho ý kiến xem xét tại 3 kỳ họp. Đến nay, về cơ bản, dự án Luật là luật đã được hoàn thiện và đã thể chế hóa, bao quát được tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và bám sát tinh thần của Hiến pháp, Cương lĩnh của Đảng và hệ thống pháp luật hiện hành.

Chủ tịch Quốc hội làm rõ, theo dự kiến ban đầu dự án Luật được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhưng để có thể chuẩn bị một cách kỹ lưỡng hơn, nhất là một số nội dung lớn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ trình với Quốc hội cân nhắc xem xét để thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Với hồ sơ chuẩn bị cho đến nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, bám sát các tinh thần, nguyên tắc, quan điểm, yêu cầu xây dựng luật từ đầu để tập trung cho ý kiến đối với những nội dung quan trọng còn có ý kiến khác nhau.

Một là vấn đề thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và thương mại dịch vụ.

Hai là phương pháp định giá đất; thẩm quyền, trách nhiệm lựa chọn phương pháp định giá đất.

Ba là dự án tạo quỹ đất, Quỹ phát triển đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đây là dự án luật rất quan trọng, có tính chuyên môn cao, tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng mà trực tiếp là đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định, kinh tế vĩ mô, an toàn, an ninh hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

Quốc hội cũng đã cho ý kiến tại 2 kỳ họp; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội cũng đã cho ý kiến nhiều lần và có nhiều chỉ đạo cụ thể qua nhiều cuộc họp khác nhau. Để bảo đảm dự án Luật được thông qua với chất lượng tốt nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật như Bộ luật Dân sự, Luật Thi hành án dân sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế…và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng và ngân hàng trong thời gian tới đây, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung phân tích cho ý kiến để hoàn thiện thêm đối với vấn đề can thiệp sớm và vấn đề kiểm soát đặc biệt. Đồng thời đề nghị rà soát các vấn đề về quản lý tập đoàn tài chính, vấn đề giải quyết vấn đề sở hữu chéo, vấn đề các quy định chuyển tiếp, xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là những nội dung cần được xem xét kỹ lưỡng thận trọng từ nay đến khi khai mạc kỳ họp bất thường để bảo đảm chất lượng trình Quốc hội xem xét thông qua.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là nội dung để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua, qua công tác giám sát, Quốc hội nhận thấy cần phải có ban hành một số cơ chế, chính sách có tính chất đặc thù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cho biết trong dự thảo Nghị quyết hiện còn ý kiến khác nhau đối với nội dung về việc thực hiện cơ chế khoán chương trình mục tiêu quốc gia phân cấp, phân quyền cho cấp huyện đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trước mắt cần phải đưa nội dung này vào Nghị quyết để thể chế hóa tinh thần Kết luận của Trung ương và cũng như Nghị quyết chung của kỳ họp Quốc hội. Tuy nhiên về thời điểm thực hiện có thể cân nhắc áp dụng quy định này cho việc xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện của nhiệm kỳ tới.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Những yêu cầu mới đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

Những yêu cầu mới đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

Xuất phát từ vị trí, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự sống còn của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta, để nhiệm vụ này đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về nền tảng tư tưởng, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh trong giai đoạn hiện nay.
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống trong nội bộ ngành Công Thương

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống trong nội bộ ngành Công Thương

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Những kết quả đạt được về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua là rất quan trọng, được khẳng định cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt Đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Đặc biệt là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Bảo vệ, khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua lời dặn của Người

Bảo vệ, khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua lời dặn của Người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong di chúc của Người có có giá trị lý luận quan trọng, ý nghĩa thực tiễn, mang tính thời sự sâu sắc, là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây Đảng trong tình hình mới đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Văn phòng Quản lý thị trường Quảng Nam nhằm khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, xứng đáng là Chi bộ xuất sắc của Đảng bộ Cục, đơn vị đầu tàu, giúp tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Quảng Nam chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Đảng bộ một cách hiệu quả, chất lượng.
Lãnh đạo các chính đảng, các nước chúc mừng sinh nhật Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lãnh đạo các chính đảng, các nước chúc mừng sinh nhật Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp sinh nhật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (14/4), trong những ngày qua, nhiều lãnh đạo các nước, các chính đảng đã gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, trong đó có lãnh đạo các nước, các đảng của Lào, Trung Quốc, Cuba, Nga, Belarus, Dominicana.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Sáng 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.
Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc sai sự thật, trái thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội

Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc sai sự thật, trái thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội

"Xây dựng" và "bảo vệ" là hai từ đặc biệt đối với mỗi công dân Việt Nam. Bởi các thế lực thù địch lúc nào cũng quan sát Tổ quốc ta hòng chống phá, triệt để biến mất Chủ nghĩa Mác-Lênin, CNXH tồn tại ở Việt Nam. Đất nước ta vừa trải qua kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và sắp tới kỷ niệm 79 năm ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng ta cũng vừa kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 94 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách và đạt được những kết quả.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Chiêu thức lừa đảo cũ với một loạt nạn nhân mới

Chiêu thức lừa đảo cũ với một loạt nạn nhân mới

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc