Nhận diện và phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt nam đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn đó là con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trên con đường xây dựng đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn không ngừng xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận nền tảng bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bằng những luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật, phủ nhận lịch sử. Việc nhận diện và đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính thời sự, cấp thiết.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt nam. Các nội dung trình bày phần này liên quan đến chủ đề của bài viết và một số thong tin liên quan đến sự phân tích ở các phần sau.

Đảng ta ra đời từ sự kết hợp các yếu tố: phòng trào yêu nước, phòng trào công nhân và chủ nghĩa Mác - Lênin. Đảng ra đời là một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của dân tộc Việt nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng, mò mẫm con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở nước ta.

Nhận diện và phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Trước khi chủ nghĩa Mác- Lênin xuất hiện ở Việt nam, những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc như: phong trào Cần Vương, khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám… đều thất bại. Đến khi chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra con đường cứu nước, đem chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt nam, các phong trào đấu tranh giành độc lập của nước ta đã đạt được những thắng lợi rực rỡ. Lần đầu tiên, sau gần 100 năm bị đô hộ bởi thực dân Pháp và đế quốc Nhật, vào năm 1945, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản, Việt nam đã giành được chính quyền từ tay đế quốc và tuyên bố thành lập nước Việt nam độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Nối tiếp theo đó là những chiến thắng nối dài đối đầu với các đế quốc xâm lược lớn như Anh, Pháp, Mỹ và kết thúc là Mỹ đã rút khỏi Việt nam sau khi Hiệp định Hòa bình Paris được kí kết vào năm 1973 và chính phủ Việt nam cộng hòa sụp đổ sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã thông qua “ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ” đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách mạng Việt nam trong suốt quá trình cách mạng từ khi thành lập Đảng đến nay. Nhờ vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp nhuần nhuyễn với truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, Đảng ta đã đề ra cương lĩnh đúng đắn qua các thời kỳ, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vững vàng vượt qua phong ba bão táp để cập bến vinh quang.

Thế giới ngày nay đang diễn ra những biến đổi hết sức sâu sắc, đã và đang bị chi phối bởi xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tri thức… diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh ấy, vai trò của triết học Mác - Lênin không hề bị suy giảm mà trái lại ngày càng được thể hiện rõ vai trò trong nhận thức và cải tạo thực tiễn. Vì vậy, tất cả các quốc gia, dân tộc muốn tồn tại và phát triển trong đó có Việt nam, cần phải phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, nâng cao dân trí để góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cơ sở lý luận

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong những năm qua, các trường chính trị tỉnh đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nội dung cốt lõi tập trung vào việc tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 8-2-2018 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”…

Những luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; Phản bác những luận điều xuyên tạc bản chất khoa học cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vào những năm 90 của thế kỷ XX mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch lợi dụng sự kiện này đưa ra những luận điệu xuyên tạc, chống phá, phủ nhận học thuyết Mác - Lênin. Họ cho rằng chế độ xã hội chủ nghĩa theo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin là một chế độ xã hội không tưởng, phi thực tế và sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực là một minh chứng xác thực cho những luận điệu ấy. Việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, ý nghĩa cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm phủ nhận sự tồn tại và vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với phòng trào giải phóng dân tộc trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thứ nhất: có luận điệu cho rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ phù hợp trong một giai đoạn lịch sử xác định. Cụ thể là giai đoạn thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX với các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai bùng nổ. Đây là giai đoạn cơ khí máy móc ra đời và cải tiến, thay thế sức lao động thủ công và tăng năng suất lao động. Tuy nhiên khi bước sang thế kỷ XXI, với các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, lần thứ tư đã mở ra kỷ nguyên mới của kỹ thuật số, công nghệ 4.0 bùng nổ đã thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, xã hội đặc biệt là khoa học - công nghệ. Bên cạnh đó tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng giữa các quốc gia trên thế giới đã tạo nên những biến đổi sâu sắc cục diện thế giới mới. Vì vậy những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình mới. Thực tế cho thấy, trong thời đại ngày nay, sự phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, lần thứ tư, cục diện thế giới đã có nhiều biến đổi. Sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đã thúc đẩy cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất phát triển lên một tầm cao mới. Mang đến nhiều tiềm lực, cơ hội cho mỗi quốc gia [4]. Tuy nhiên sự biến đổi đó cũng không nằm ngoài những nguyên lý chung, quy luật vận động chung mà chủ nghĩa Mác - Lênin đưa ra. Cho nên, mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn luôn có sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, có sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng. Đồng thời chủ nghĩa Mác - Lênin luôn được bổ sung bởi những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học đương thời và phong trào cách mạng của giai cấp công nhân nên những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn giữa nguyên giá trị.

Thứ hai: xuất hiện quan điểm muốn tách rời chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ luận giải rằng chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh mới phù hợp với cách mạng Việt Nam, còn chủ nghĩa Mác - Lênin là “yếu tố ngoại lai”, chỉ phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của các nước Phương Tây, không phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Đây là một quan điểm sai trái, xuyên tạc về mối quan hệ gắn bó mật thiết, hữu cơ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Một mặt tưởng như là đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định những công lao, cống hiến của chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc giải phóng đất nước và dân tộc Việt Nam, nhưng thực chất là nhằm tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; âm mưu phủ định cơ sở lý luận quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin; phủ định thế giới quan và phương pháp luận khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là bước đi nhằm tiến tới phủ định bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo luận điểm trên thì tư tưởng Hồ Chí Minh hướng tới giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, trong khi đó tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của giai cấp công nhân thì hướng tới đấu tranh giải phóng giai cấp. Từ đó đi đến kết luận rằng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin”. Bên cạnh đó, thông qua những luận giải muốn tách rời chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để gây hoang mang, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ Đảng cầm quyền, gây ra sự hoài nghi về nền tảng tư tưởng của Đảng trong đội ngũ những nhà lãnh đạo cũng như Nhân dân Việt nam. Đặc biệt trong thời đại 4.0, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ đã trở thành một công cụ lí tưởng cho các thế lực phản động tuyền truyền chống phá đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm công kích mạnh mẽ vào chủ nghĩa Mác - Lênin đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đây là một luận điệu xuyên tạc, hoàn toàn không có cơ sở. Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. Khi đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tiếp cận với các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử. Người đã vận dụng linh hoạt các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt nam. Thành công của Cách mạng tháng tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hòa là mở đầu cho những thắng lợi nối tiếp trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc… là những minh chứng củng cố thêm giá trị lịch sử và mối quan hệ biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không thể tách rời. Chủ nghĩa Mác - Lênin đồng thời cũng là hai bộ phận cấu thành nên nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt nam. Nền tảng tư tưởng của Đảng được tạo thành bởi chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là “thể thống nhất liền khối”, luôn hiện hữu và quyện chặt trong nhau [5].

Thứ ba: có quan điểm cho rằng sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực ở Đông Âu và Liên xô là kết quả do sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin, “sai lầm xuất phát từ gốc, từ bản chất của học thuyết”. Một mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội theo kiểu cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp không phù hợp trong bối cảnh cần hiện đại, sáng tạo và năng động hơn. Việc cố gắng giữ lại mô hình này đã bộc lộ sự thiếu tôn trọng các quy luật phát triển khách quan về kinh tế - xã hội, chủ quan, duy ý chí, làm nảy sinh tình trạng thụ động xã hội, thiếu dân chủ và công bằng, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa; từ đây gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ tới kinh tế, chính trị và còn ảnh hưởng đến cả văn hóa - xã hội ở Liên xô và các nước Đông Âu. Và vì thế, việc chế độ chủ nghĩa xã hội khủng hoảng không được cải cách, chuyển hướng tích cực bị sụp đổ có thể được coi là điều tất yếu trong bối cảnh ở Liên xô và các nước Đông Âu cũng như tình hình thế giới tại thời điểm đó.

Lịch sử đã công nhận quan điểm sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu và Liên xô là do xây dựng mô hình xã hội theo hướng tập trung, quan liêu, bao cấp. Sự sụp đổ đã này gây ra sự hoài nghi về tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc nhằm phủ nhận học thuyết Mác - Lênin. Từ những năm 1970, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và xu hướng hội nhập toàn cầu hóa bùng nổ, các nước theo mô hình chủ nghĩa xã hội không bắt kịp với sự thay đổi của thời đại lúc bấy giờ, không giải quyết được khủng hoảng trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong bối cảnh mới theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin. Quan trọng hơn cả là những sai lầm trong đường lối lãnh đạo của các nhà cầm quyền trong quá trình cải tổ chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu. Việc thực hiện quá trình cải tổ diễn ra thiếu thận trọng, nhận thức và vận dụng sai chủ nghĩa Mác - Lênin, kích động dư luận công kích Đảng cộng sản, xóa bỏ các nguyên tắc tập trung dân chủ, xóa bỏ vai trò của Đảng như đội tiền phong của giai cấp công nhân…đã phá vỡ niềm tin của quần chúng nhân dân đối với mô hình chủ nghĩa xã hội tốt đẹp từng mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc trước đây. Điều đó dẫn tới sự sụp đổ không thể tránh khỏi của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực tại Liên xô và Đông Âu lúc bấy giờ. Vì vậy luận điệu xuyên tạc cho rằng sự sụp đổ của chủ nghĩ xã hội do lấy chủ nghĩa Mác - Lênin là hoàn toàn vô căn cứ.

Thứ tư: có quan điểm đem chủ nghĩa Mác đối lập với chủ nghĩa Lênin để phủ nhận chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Lênin đồng thời phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung. Những dẫn chứng và lập luận cho rằng: khi nói về cách mạng, Mác và Ăngghen nhận định cách mạng vô sản trước tiên sẽ nổ ra và giành thắng lợi đồng thời ở tất cả các nước tư bản trên thế giới, chí ít là ở những nước tư bản phát triển nhất. Ngược lại, Lênin lại cho rằng, cách mạng vô sản sẽ nổ ra và giành thắng lợi trước tiên ở một số ít nước, thậm chí ở một nước riêng lẻ, còn lạc hậu, còn nhiều tàn tích của chế độ nông nô như nước Nga [1]. Và họ cho rằng sự thành công của Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 đã chứng mình cho luận điểm đó. Từ đó họ kết luận, như vậy là Lênin “đối lập” hoàn toàn với Mác và Ăngghen, thì không thể gọi là chủ nghĩa Mác – Lênin được [2],[3].

Mác và Lênin sống ở hai thời đại khác nhau, Mác sống ở thời kỳ chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn tự do cạnh tranh, còn đến Lê-nin sống ở giai đoạn chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang đế quốc chủ nghĩa, khi đó cách mạng vô sản, phong trào giải phóng dân tộc nổi lên, mỗi ông phải giải quyết những nhiệm vụ do thời đại của mình đặt ra. Lênin tự nhận mình là học trò của Mác, và chủ nghĩa của Lênin thuấn nhuần và thống nhất với chủ nghĩa Mác về bản chất. Lênin đã không máy móc giáo điều chờ đợi thời cơ thực hiện cuộc cách mạng vô sản nổ ra ở các nước tư bản phát triển mà chủ động vận dụng thời cơ để tiến hành Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười Nga. Sự thành công của Cách mạng tháng mười Nga cũng đã chứng minh tính đúng đắn một cách mạnh mẽ và rất thực tiễn trong chủ nghĩa Lênin. Chính vị vậy luận điệu xuyên tạc cho rằng chủ nghĩa Mác đối lập với chủ nghĩa Lênin là bịa đặt.

Thứ năm: có luận điểm cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điệu này nhằm mục đích phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin cũng như phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xét về mặt lịch sử, trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tiếp cận với chủ nghĩa Mác - Lênin và nhận thấy đây chính là học thuyết khoa học, là cơ sở lý luận dẫn đường cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì vậy chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp nhận học thuyết Mác - Lênin, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại đồng thời bổ sung những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt nam để làm nền tảng tư tưởng, từ đó hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào tình hình thực tiễn ở Việt nam của chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cách mạng giải phóng dân tộc,đã đưa cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt nam thành công rực rỡ. Những bằng chứng lịch sử đã cho thấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn không có sự đối lập. Đảng ta cũng đã xác định nền tảng tư tưởng của Đảng chính là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã thông qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ” và tiếp tục khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

Kết quả

Từ khi được thành lập cho đến nay, trải qua hơn 90 năm Đảng ta đã luôn kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tiễn của đất nước. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng cộng sản Việt nam đã khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng [6]. Thực tiễn cách mạng Việt nam từ khi Đảng ra đời minh chứng rằng, nhờ có chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, cách mạng Việt nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập dân tộc và đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đất nước ta có được vị thế, tiềm lực, uy tín và sánh vai với các cường quốc năm châu như ngày hôm nay là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với cơ chế quản lý và điều hành hiệu quả cùng với sự chung sức, đồng lòng của toàn quân, toàn dân ta.

Từ khi ra đời cho đến nay, trải qua 170 năm tồn tại với nhiều thăng trầm, biến cố trong lịch sử, nhưng chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn tồn tại và đứng vững cùng với lịch sử phát triển của xã hội mà chưa có học thuyết nào thay thế được. Hơn thế nữa, nó khẳng định được tính đúng đắn, cách mạng, khoa học, triệt để và sự trường tồn bất diệt của chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cách mạng mới. Điều đó không chỉ đúng riêng đối với cách mạng Việt nam mà còn đúng với tất cả các chính đảng, đặt và lấy lợi ích của quân chúng nhân dân lên trước hết và trên hết. Điều đó chứng tỏ giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin [2], đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

Hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa, cục diện thế giới có nhiều biến chuyển, các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” chống lại chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa cộng sản nhằm mục đích chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc mang tính toàn cầu, là chiến lược phản cách mạng, phá hoại toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, quân sự, không giới hạn thời gian, không gian, nhằm đẩy đối phương suy yếu, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, rối loạn nội bộ rồi tự sụp đổ. Các thế lực thù địch đã tiến hành các nội dung, biện pháp, thủ đoạn hết sức tinh vi, vô cùng xảo quyệt. Trong đó, chống phá về chính trị - tư tưởng là trọng tâm; đồng thời, coi trọng và đi sâu chống phá nội bộ Đảng cộng sản, chính quyền, chuyển hóa đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, “phi chính trị hóa quân đội và công an”. Nhận thức được điều đó, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện được điều đó, Đảng đã quán triệt sâu sắc việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thuấn nhuần những giá trị nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bộ phận cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mang lại cho nhân dân một cuộc sống ấm no, hạnh phúc [1],[2].

Kết luận

Bài viết này đã trình bày nội dung nhận dạng và phản bác lại các luận điểm khoa học của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường có tính chất khoa học, biện chứng ở tầm lý luận và thực tiễn mà Đảng ta đã lựa chọn, phát triển và hành động để xây dựng và phát triển đất nước. Qua nội dung này, bài viết cũng làm rõ những nguy cơ phá hoại của các thế lực này, cách để phản bác lại và củng cố chắc chắn hơn nữa nền tảng tư tưởng của Đảng ta là dựa vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết cũng góp phần nâng cao nhận thức của Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân về con đường, kim chỉ nam mà Đảng ta đã trải qua và cơ sở vững chắc, biện chứng và triết học để hành động trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lê Hữu Nghĩa (2020), Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, Tạp chí Cộng sản,https://www.tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/phe-phan-mot-so-quan-diem-xuyen-tac-phu-nhan-chu-nghia-mac-le-nin.

[2] Ban tuyên giáo Trung ương (2020), Một số vấn đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[3] Hà Thị Bích Thủy, Hà Văn Luyến (2020), Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[4] Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nhà xuất bản lý luận chính trị, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

[5] Trần Thị Minh Tuyết (2023), Tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin: Thủ đoạn tinh vi che đậy bản chất chống phá Đảng và chế độ của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị, Tạp chí Cộng sản.

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, tr.21.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận, đánh giá công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, cũng như triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi đến Hội nghị.
Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW

Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW

Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận, đánh giá công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, cũng như triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Vì điều kiện không thể về dự Hội nghị trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số nội dung quan trọng để Hội nghị Quân ủy Trung ương tham khảo trong quá trình thảo luận.
Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ nhất).
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 4/7, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến Hội nghị. Tạp chí QLTT giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 4/7, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024 đã được tổ chức tại Hà Nội để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.
Chống hàng giả trên không gian mạng – nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Quản lý thị trường trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Chống hàng giả trên không gian mạng – nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Quản lý thị trường trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Đồ hiệu từ túi đến giày của các nhãn hàng lớn đều được làm giả tinh vi, chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng, người mua đã có thể sở hữu các phụ kiện đi kèm, thậm chí là hóa đơn mua từ cửa hàng nước ngoài. Chưa khi nào, thách thức đặt ra cho lực lượng chức năng trong cuộc chiến với vấn nạn hàng giả trên không gian mạng như hiện nay.
Xây dựng lực lượng lực lượng Quản lý thị trường gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng lực lượng lực lượng Quản lý thị trường gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với 67 năm hình thành và phát triển, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã không ngừng trước thành, lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt trên mặt trận kiểm tra, giám sát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm SHTT… góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Bê bối an toàn thực phẩm 'rúng động': Dầu ăn chở bằng xe bồn bẩn, lẫn hóa chất

Bê bối an toàn thực phẩm 'rúng động': Dầu ăn chở bằng xe bồn bẩn, lẫn hóa chất

Từ 1/8: Có 6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ

Từ 1/8: Có 6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ

Nam Định triệt phá đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng

Nam Định triệt phá đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng

Cảnh báo lừa đảo phổ biến qua điện thoại ai cũng có thể là nạn nhân

Cảnh báo lừa đảo phổ biến qua điện thoại ai cũng có thể là nạn nhân

10 tỷ mật khẩu bị lộ

10 tỷ mật khẩu bị lộ

Quảng Bình: Phát hiện gần 2.000 đầu sách vở giả

Quảng Bình: Phát hiện gần 2.000 đầu sách vở giả

Hành trình 67 năm lực lượng Quản lý thị trường: Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

Hành trình 67 năm lực lượng Quản lý thị trường: Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

Liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá

Liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá

Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm bán thuốc lá điện tử bên ngoài các hiệu thuốc

Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm bán thuốc lá điện tử bên ngoài các hiệu thuốc

Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1/7

Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1/7

Những ngày lễ, sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 7

Những ngày lễ, sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 7

Giữ tinh thần “dĩ công vi thượng” để bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng lực lượng QLTT lớn mạnh

Giữ tinh thần “dĩ công vi thượng” để bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng lực lượng QLTT lớn mạnh

Cảnh báo các hình thức lừa đảo phổ biến qua điện thoại tuần qua

Cảnh báo các hình thức lừa đảo phổ biến qua điện thoại tuần qua

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2024

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2024

Hơn 1 triệu thí sinh thi môn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp

Hơn 1 triệu thí sinh thi môn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp