Sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước

Chiều ngày 22/5/2023, Chi bộ Văn phòng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho toàn thể Đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề gồm 14 Đảng viên chính thức và 05 quần chúng ngoài Đảng thuộc Chi bộ.

Đồng chí Lê Cần – Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng chủ trì, phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Lê Cần – Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, thường xuyên của Chi bộ, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, tạo sự thống nhất về nhận thức và ý chí hành động trong Chi bộ, “trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo sự phân công của Cấp ủy Chi bộ, đồng chí Lê Kim Thuần – Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế đã nghiên cứu, chuẩn bị nội dung và trình bày các nội dung cốt lõi, vấn đề trọng điểm của tác phẩm theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Quảng Nam tại Kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 10/5/2023. Tác phẩm tập hợp nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của Tổng Bí thư trong những năm gần đây, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tác phẩm được chia làm 03 phần, gồm 623 trang, 111 hình ảnh. Phần 1 là Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh, phòng chống tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan “Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực : Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, để phát triển đất nước. Các bài phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng, các kết luận tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Phần này đã phân tích và rút ra 8 bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị cả về lý luận lẫn thực tiễn và 05 nhiệm vụ, giải pháp để công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được những bước tiến mới, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn”

Phần 2 là “Nhất quán phương châm : Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” bao gồm : Tuyển chọn 14 bài viết của Tổng Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ khi đổi mới đến nay, xác định “vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là từ xa, từ sớm mà trọng tâm là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”. Tuyển chọn 8 bài viết của Tổng Bí thư về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Các bài viết đề cập các nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, các căn bệnh mà cán bộ, đảng viên thường mắc phải như “sợ trách nhiệm”, “thiếu ý thức bảo vệ của công”, “bòn vét của công”, “lợi dung cương vị, quyền hạn”…và những chỉ dẫn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên như “rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình”.

Phần 3 là “Trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp 60 ý kiến của tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả nước ngoài thể hiện niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các ý kiến thể hiện tình cảm yêu thương, sự kính trọng và niềm tin dành cho đồng chí Tổng Bí thư; vào sự chuyển biến tích cực của công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đang được thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Bí thư Chi bộ nêu rõ “Việc học tập, nghiên cứu tác phẩm là việc làm hết sức cần thiết, quan trọng và sẽ được duy trì thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ” đồng thời đề nghị các đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, vận dung những vấn đề cốt lõi trong tác phẩm đã được quán triệt, tuyên truyền vào thực tiễn công tác, thực tiễn cuộc sống của mỗi người, để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Chi bộ, xây dựng Đảng bộ và cơ quan đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian tới, bên cạnh việc tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Chi bộ sẽ phát động, hướng ứng sâu rộng và đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng và công cuộc cách mạng của Đảng và Nhà nước ta nói chung, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về ý chí, hành động trong toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cục QLTT tỉnh Quảng Nam

Cùng chuyên mục

Tin khác

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay

Bảo vệ và kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng luôn luôn là nhiệm vụ sống còn của Đảng, không thể coi nhẹ, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng đặc biệt trong xu thế phát triển mới của thế giới. Các thế lực thù địch gieo rắc hoài nghi, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải “nằm lòng” những hiểu biết căn bản về nội dung nguyên tắc, về tính biện chứng giữa tập trung và dân chủ và ngược lại.
Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương làm việc tại Tổng cục QLTT

Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương làm việc tại Tổng cục QLTT

Sáng ngày 25/5, Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã làm việc tại Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) về kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị khóa XII “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước;  Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương,  các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước; Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương, các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Với tinh thần quyết liệt, chủ động cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương và toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Công Thương đã tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Ngành đã tích cực trong định hướng thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nhanh chóng làm thất bại các âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Lực lượng Quản lý thị trường luôn ở vị trí tiên phong trong nhiệm vụ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lực lượng Quản lý thị trường luôn ở vị trí tiên phong trong nhiệm vụ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong xây dựng Đảng, lực lượng quản lý thị trường đi đầu trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành

Từ thực tiễn của ngành Công Thương nói chung và lực lượng Quản lý thị trường nói riêng đòi hỏi phải đánh giá và nhìn nhận đúng đắn, thẳng thắn chỉ rõ mối quan hệ từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Đấu tranh phòng chống tham nhũng, cuộc chiến không khoan nhượng

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, cuộc chiến không khoan nhượng

Phòng chống tham nhũng là cuộc chiến phức tạp, còn kéo dài với nhiều gian khổ, hiểm nguy nên tinh thần là phải tiếp tục làm, làm quyết liệt, làm tập trung, dứt điểm; đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ

Nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch đồi tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, ngày 19/5/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho công chức các Đội Quản lý thị trường trực thuộc. Cuộc thi đã thu hút đông đảo số lượng công chức tham gia đặc biệt là các đồng chí phó đội trưởng, kiểm soát viên thị trường, kiểm soát viên trung cấp các Đội Quản lý thị trường trực thuộc.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 1/6/2023

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 1/6/2023

Đài Loan gia hạn cắt giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa nhập khẩu

Đài Loan gia hạn cắt giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa nhập khẩu

Vải tươi chín sớm của Đài Loan bắt đầu được cung ứng ra thị trường

Vải tươi chín sớm của Đài Loan bắt đầu được cung ứng ra thị trường

Cấp bách triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu

Cấp bách triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu

Các giải pháp giảm áp lực tiêu thụ vải và nhãn

Các giải pháp giảm áp lực tiêu thụ vải và nhãn

Các bạn nhỏ thích thú trải nghiệm Tuần lễ nhận diện sách và đồ chơi thật-giả

Các bạn nhỏ thích thú trải nghiệm Tuần lễ nhận diện sách và đồ chơi thật-giả

Giá dầu thô WTI tăng 0,51% lên 73,04 USD/thùng; Thép giảm lần thứ 8

Giá dầu thô WTI tăng 0,51% lên 73,04 USD/thùng; Thép giảm lần thứ 8

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4

5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%

5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trong tháng 5/2023

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trong tháng 5/2023

Công khai thông tin về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp

Công khai thông tin về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Giá dầu phục hồi tuần thứ 2 liên tiếp, thị trường kim loại đỏ lửa

Giá dầu phục hồi tuần thứ 2 liên tiếp, thị trường kim loại đỏ lửa