10 dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

10 dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Khép lại năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tình hình diễn biến bất thường, phức tạp vượt mọi dự báo trước đó, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều lĩnh vực đạt thành tựu, dấu ấn nổi bật.