Ngành Công Thương chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong những năm gần đây, thực tiễn đã có nhiều biến đổi, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Ngành Công Thương chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, việc phát tán các quan điểm sai trái, thù địch trở nên rất dễ dàng, nên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đặt ngang hàng với bảo vệ nền tảng tư tưởng là điều tất yếu. Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên tinh thần quán triệt quan điểm kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Đó là nhiệm vụ cấp bách, vừa thường xuyên, vừa lâu dài; không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị; đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Sau gần 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã mở ra bước ngoặt mới, thể hiện đường lối, chủ trương đúng đắn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số như hiện nay. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân ta; bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bảo vệ cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân và toàn ngành Công Thương đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III và chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được cả nước nói chung, ngành Công Thương nói riêng chú trọng đẩy mạnh, lan tỏa những hiệu ứng tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thành lập Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW và chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, tại Đảng bộ Bộ Công Thương đã thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương). Theo đó, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, viết tin, bài về những thành tựu, đột phá của ngành Công Thương trong giai đoạn vừa qua và trong thời gian tới, đặc biệt là tinh thần chỉ đạo trong văn kiện Đại hội Đảng XIII, các Hội nghị Trung ương khóa XIII và các bài viết, bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đội ngũ cán bộ của các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ; xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại một số đơn vị thuộc Bộ. Ngoài ra, sẽ tăng cường kết nối với hệ thống truyền thông của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương để lan tỏa các bài viết về ngành.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã xác định ba mục tiêu cần thực hiện trong năm 2022 là: Thứ nhất phải xác định được những vấn đề trọng tâm cần giải quyết; Thứ hai là phải cung cấp được các thông tin chính thống, kịp thời những quan điểm, đường lối, chủ trương, giải pháp của ngành; Thứ ba là tập trung vào những vấn đề xã hội quan tâm.

Về nội dung, cần tập trung lan tỏa thông tin chính thống, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, kết quả thực hiện những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến ngành; đi sâu, phân tích, cung cấp những thông tin cần thiết ở những điểm mới, điểm khó, điểm nhạy cảm cả trong nhận thức và hành động mà xã hội quan tâm; có thể đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái hoặc đấu tranh gián tiếp thông qua cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác.

Kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương

Năm 2022, với tinh thần quyết liệt, chủ động cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương và toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Công Thương đã tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Kết quả đạt được thể hiện trên 03 nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, công tác tổ chức hội nghị, hội thảo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, công chức ngành Công Thương trong năm 2022 được tổ chức thường xuyên, đều suốt các Quý.

Trên cơ sở quy chế phối hợp công việc, chương trình công tác cả năm, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã phối hợp với Đảng ủy Bộ, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức lồng ghép việc quán triệt về chủ trương, đường lối, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động ngành Công Thương, nhất là cấp lãnh đạo, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã phối hợp tổ chức và tham gia 04 cuộc hội nghị trong Quý I (tháng 3/2022 cùng Đảng ủy Bộ), Sơ kết hoạt động Quý II (Ban Chỉ đạo 35 họp), chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý III và Hội nghị tổng kết trong Quý IV.

Hai là, hoạt động nghiệp vụ liên quan đến việc viết bài, tuyên truyền các nội dung liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ, nhất là trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước, có tính chất nhạy cảm được xã hội quan tâm; về công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ đối với hoạt động doanh nghiệp tác động trực tiếp tới sự phát triển của nền kinh tế, cuộc sống của nhân dân, qua đó phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Trong cả năm 2022, Bộ Công Thương đã đăng tải trên 70 bài viết trên Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng tại website của Bộ Công Thương, Báo và Tạp chí Công Thương đề cập đến các nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Ba là, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của một số đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác phổ biến, quán triệt triển khai nghị quyết 35-NQ/TW đã được tiến hành thường xuyên thông qua hình thức đôn đốc trực tiếp hàng tuần, đặc biệt các đơn vị được đặt hàng chuẩn bị các nội dung đăng tải trên website, báo ngành; các đơn vị có nhiều nội dung được đại biểu Quốc hội, các cơ quan ngôn luận và nhân dân quan tâm; các nội dung được Chính phủ các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Bộ Công Thương phải tập trung thực hiện, giải trình... Cơ bản, trong năm 2022, các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện tốt việc quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức chính trị của các cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Hướng dẫn 02-HD/UBKTW ngày 29/11/2021 để thực hiện Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021; Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018.

Ngành Công Thương chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. (Nguồn sưu tầm)

Để tiếp tục chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn ngành Công Thương trong thời gian tới, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Bộ Công Thương đã đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như sau:

Một là, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đề cao tinh thần nêu gương trong tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ. Đặc biệt làm tốt hơn nữa công tác giáo dục về truyền thống hơn 70 năm lịch sử của ngành Công Thương tới tất cả các cấp Ủy và các tổ chức Đảng trong đảng bộ của Bộ nhất là các đồng chí đảng viên, đoàn viên…

Hai là, Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để triển khai thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Cần phải phát động và tổ chức để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát hiện, đề xuất được nhiều cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bốn là, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với lãnh đạo các đơn vị trong công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ nhất là cán bộ đang công tác tại các cơ quan đại diện nước ngoài về lý luận và chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, tham gia một cách tích cực và trách nhiệm để thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong năm 2023 sao cho phù hợp và tạo động lực cho các đơn vị. Đặc biệt, cấp ủy tổ chức Đảng trong Đảng bộ Bộ cần phải quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ.

Năm là, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung có hiệu quả, hoàn thiện các quy chế, quy định của Đảng ủy Bộ trên cơ sở quán triệt nguyên tắc của Đảng và quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng. Đặc biệt là Quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị để triển khai các nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả.

Sáu là, duy trì nề nếp, chế độ làm việc và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và tổ chức đảng trên tinh thần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên trên mỗi cương vị công tác.

Ngành Công Thương chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Ảnh sưu tầm)

Để tiếp tục phát huy những kết quả về công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ Bộ Công Thương, ngành Công Thương, đặc biệt là kết quả của Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Căn cứ nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 và để chủ động triển khai hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới, là một đảng viên, công chức công tác trong ngành Công Thương qua nghiên cứu để gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 35, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III và thực tiễn hoạt động của cấp ủy các cấp trong toàn ngành Công Thương, cá nhân tôi đề xuất Đảng ủy - Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương quan tâm áp dụng một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong ngành cần nhận thức sâu sắc sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xem đây là vấn đề hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các nội dung liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ, nhất là trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước, có tính chất nhạy cảm được xã hội quan tâm; về công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ đối với hoạt động doanh nghiệp tác động trực tiếp tới sự phát triển của nền kinh tế, cuộc sống của nhân dân, qua đó phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ quan các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng… theo hướng thiết thực, có tính thuyết phục, hấp dẫn người nghe, không nói chung chung, trừu tượng.

Chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thuộc Bộ mở chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên Trang thông tin điện tử; khuyến khích đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên viết bài về các nội dung liên quan đến đường lối, chủ trương đúng đắn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương thường xuyên tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với các đơn vị thuộc Ngành; đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động, ngăn chặn, phòng ngừa, hạn chế sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của bản thân, từ đó chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, xem học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mình.

Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ từng bước gắn với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác, quy hoạch và bố trí cán bộ.

Bốn là, tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm

Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, qua đó, tổ chức đảng sẽ nắm được những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt để có hướng bố trí, sử dụng. Đồng thời, kịp thời uốn nắn, phê bình những cán bộ, đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm.

Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong ngành.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên trong tỉnh phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, phát tán thông tin sai lệch… Khi phát hiện những vi phạm thì tùy mức độ sai phạm mà kiểm điểm, phê bình, thi hành kỷ luật nghiêm khắc.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách, theo đó thực hiện công khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các nội quy, quy định có liên quan đến lĩnh vực công tác để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và chấp hành.

Chỉ đạo Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số tại Bộ Công Thương hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Năm là, chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng thông qua phản biện xã hội và các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi tọa đàm

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng thông qua phản biện xã hội và các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi tọa đàm của cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức khác… là việc làm cần thiết. Qua đó, các tổ chức sẽ cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tăng khả năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.

Sáu là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là về hạ tầng công nghệ để đủ sức đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Để đủ sức đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, nhất thiết phải tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là về hạ tầng công nghệ. Tiếp tục triển khai việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong toàn ngành góp phần vào việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong toàn ngành.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội”. Với kết quả đã đạt được, tin rằng trong thời gian tới, với sự chủ động, quyết liệt của Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương và toàn ngành Công Thương tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng có hiệu quả hơn./.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Văn phòng Chủ tịch nước tham mưu đạt hiệu quả cao và chất lượng tốt nhất

Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Văn phòng Chủ tịch nước tham mưu đạt hiệu quả cao và chất lượng tốt nhất

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.
Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Sáng 22/5, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước đối với Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Sáng nay tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức

Sáng nay tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức

Sáng 22/5, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước và miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an với đại tướng Tô Lâm.
Sáng mai (22/5), Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Sáng mai (22/5), Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Sáng 22/5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Chiều 21/5: Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm

Chiều 21/5: Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm

Chiều 21/5, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày tờ trình điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thêm nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm, người được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Chiều nay 21/5, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước

Chiều nay 21/5, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước

Theo chương trình làm việc dự kiến của Quốc hội, từ 16h30 ngày 21/5, Quốc hội sẽ họp về công tác nhân sự, tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Nguồn gốc và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản

Nguồn gốc và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản

Những việc nên làm trong ngày lễ Phật đản để đón nhận bình an

Những việc nên làm trong ngày lễ Phật đản để đón nhận bình an

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tháng 5 nhớ ngày sinh nhật Bác

Tháng 5 nhớ ngày sinh nhật Bác

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5

Kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội

Kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội

Tiếp tục tìm người bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tiếp tục tìm người bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Thủ tướng "lệnh" siết chặt kiểm soát thuốc lá điện tử

Thủ tướng "lệnh" siết chặt kiểm soát thuốc lá điện tử

Gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại 390.000 tỷ đồng trong năm 2023

Gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại 390.000 tỷ đồng trong năm 2023

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15/5

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15/5

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024

Ngày Quốc tế Gia đình 15/5

Ngày Quốc tế Gia đình 15/5

Ngày của Mẹ - Mother's Day

Ngày của Mẹ - Mother's Day

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca