Ngành Công Thương kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngành Công Thương kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, xác định “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Là cán bộ, đảng viên, người dân Việt Nam, chắc ai trong mỗi người chúng ta cũng không khỏi có những giây phút tự hào, hãnh diện, trân trọng, yêu quý khi nhắc đến Đảng Cộng sản Việt Nam - người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

“Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt /Đảng ta đây, xương sắt da đồng /Đảng ta, muôn vạn công nông/Đảng ta, muôn vạn tấm lòng, niềm tin”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin” .

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” .

Như vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng ta. Đây cũng là đối tượng, mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đây là công việc trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, lâu dài của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta. Trong đó, có đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Công Thương vì “Đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh.

Ngành công thương kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đáng chú ý, từ ngày 22/10/2018 với sự ra đời của Nghị quyết 35-NQ/TW mở ra bước ngoặt mới, thể hiện đường lối, chủ trương đúng đắn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số như hiện nay. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân ta; bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bảo vệ cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Đối với ngành Công Thương còn là bảo vệ những giá trị tốt đẹp, những thành quả trong công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

“Xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là hai nội dung có mối liên hệ gắn bó song hành cùng nhau, thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa “xây” và “chống, “bảo vệ” và “đấu tranh”. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể tách rời, độc lập với cuộc đấu tranh phản bác, phê phán quan điểm sai trái, thù địch.

Nhiệm vụ “xây” là “bảo vệ” tính đúng đắn, khoa học và giá trị nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, những kết quả, giá trị tốt đẹp mà ngành Công Thương đã nỗ lực, phấn đấu đạt được. “Xây” là yếu tố cốt lõi, quyết định trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Song hành với “xây” phải thường xuyên, kịp thời “chống” các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cơ hội, tham nhũng, tiêu cực, dao động, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chống phá những thành tựu mà ngành Công Thương đã dày công gây dựng.

Lấy “xây” để “chống” và ngược lại; “xây” phải thực sự tốt nghĩa là tổ chức đảng phải trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên phải vừa hồng vừa chuyên thì “chống” mới thực sự phát huy tính tích cực, hiệu quả. Hai nhiệm vụ này phải tiến hành song song, thường xuyên, liên tục, bền bỉ bởi vì phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp, khó nhận diện đâu là đúng, đâu là sai nếu cán bộ, đảng viên chúng ta không có đủ tầm, không trang bị cho mình vốn kiến thức, kỹ năng nhất định.

Lan tỏa những hiệu ứng tích cực

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được cả nước nói chung, ngành Công Thương nói riêng chú trọng đẩy mạnh, lan tỏa những hiệu ứng tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Với tinh thần quyết liệt, chủ động cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương và toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Công Thương đã tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Ngành đã tích cực trong định hướng thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nhanh chóng làm thất bại các âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Theo thống kê, chỉ riêng năm 2022 Bộ Công Thương đã đăng tải 70 bài viết trên Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương, báo, tạp chí Công Thương; tuyên truyền về các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ nhất là trong các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm được dư luận quan tâm; về những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, sự phát triển kinh tế của đất nước. Qua đó, kịp thời phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành Công Thương.

Ngành công thương kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng bộ Bộ Công Thương cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hình ảnh liêm chính của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành thông qua việc ban hành, triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Phát huy tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo, nêu gương của tập thể, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; nhất là thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các hoạt động truyền thông về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội; đối ngoại, hội nhập quốc tế; bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm… được chỉ đạo sâu sát, thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả thông qua các kênh truyền thông như Cổng Thông tin điện tử Bộ, Tạp chí, Báo Công Thương, mạng xã hội facebook, zalo, lập trang fanpage, nhóm kết nối ngành Công Thương với 63 tỉnh, thành.Bên cạnh đó, Bộ cũng đã chủ động cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, hoạt động của ngành cho báo chí truyền thông, định hướng dư luận về các vấn đề nóng như hỗ trợ doanh nghiệp, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu...

Công tác tuyên truyền, giáo dục của ngành luôn gắn chặt với nắm tình hình tư tưởng, dư luận để phản ánh, giải quyết thấu đáo các vấn đề, ý kiến liên quan; là cầu nối quan trọng trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; từng bước xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Công Thương “Đoàn kết, kỷ cương, muôn phương thắng lợi”.

Đối diện với những khuyết điểm, hạn chế

Không hài lòng với những kết quả đạt được, với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận, đối diện với những khuyết điểm, có thể thấy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua của ngành Công Thương vẫn còn hạn chế, điểm yếu nhất định.

Đó là, việc nhận diện, đấu tranh, phản bác trước thông tin xấu, độc của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có nơi có lúc còn bị động, thiếu sắc bén; đôi khi chưa kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận trước những vấn đề, sự kiện, tình huống bất ngờ. Việc khai thác, ứng dụng các hình thức tuyên truyền, đấu tranh qua không gian mạng nhất là facebook, zalo chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Phần lớn các đơn vị trực thuộc chưa xây dựng được chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Trang, Cổng Thông tin điện tử.

Mặt khác, vẫn còn tình trạng nhận thức, ý thức kỷ luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; chưa chủ động, tự giác trong tự phê bình và phê bình; còn trường hợp vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, tham nhũng, tiêu cực bị xử lý kỷ luật, “con sâu làm rầu nồi canh”phần nào tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giải pháp chiến lược: Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình khu vực, quốc tế tiếp tục diễn biến khó lường. Đặc biệt, khi đất nước đang trên tiến trình đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội, các thế lực thù địch ra sức chống phá, xuyên tạc với mưu đồ chủ yếu là làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng đưa đến nhiều thách thức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; âm mưu chống phá của thế lực thù địch tinh vi hơn, lợi dụng mạng xã hội để phát tán, đăng tải thông tin xấu, độc và việc nhận diện, phân biệt thông tin tốt, xấu ngày càng khó khăn hơn. Song song đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề đáng lo ngại trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Ngành công thương kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần được đặt vào bối cảnh mới để có giải pháp chiến lược, quyết liệt, hiệu quả hơn. Đó là kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “bảo vệ” và “đấu tranh”, “xây” và “chống”; trong đó, cần xác định “xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách” [6]. Cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, tạo thành thế trận ngày càng hoàn thiện; tiên phong, đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên cả ba phương diện: tuyên truyền, nhận diện và trực tiếp đấu tranh, xử lý. Tập trung làm tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, đồng loạt triển khai các giải pháp kết hợp giữa “xây” và “chống”ngay từ bên trong nội bộ ngành Công Thương với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, “hoa thơm lấn át cỏ dại”. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo ra những liều vắc xin, tăng cường miễn dịch với mọi luận điệu xuyên tạc.

Muốn vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền ngành Công Thương phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tinh thần trách nhiệm nêu gương của tập thể cấp ủy; đảm bảo vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng. Đổi mới công tác tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao tính giáo dục, thuyết phục, tính chiến đấu trong Đảng,làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần chủ trương chung, thống nhất nhận thức và hành động.

Tổ chức thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng. Cụ thể hóa chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị; giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề nóng, bức xúc. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong xây dựng Đảng. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Công Thươngđủ tâm, đủ tầm; phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến để tạo tính lan tỏa sâu rộng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, tổ chức Đảng nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trong hoạt động công vụ; khắc phục hạn chế, giải quyết thấu đáo vướng mắc, phản ánh của người dân; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Mặt khác, phải xác định “chống” là việc làm quan trọng, thường xuyên. Đó là, làm trong sạch bộ máy nội bộ; tăng cường cơ chế tự kiểm tra, giám sát, tự phát hiện, tự phòng ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Hai là, “xây” và “chống” từ bên ngoài. Theo đó, “xây” với hình thức đa dạng, linh hoạt, tập trung vận dụng, khai thác, sử dụng nền tảng số, tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện truyền thông như về thành quả công tác xây dựng Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ chế, chính sách liên quan đến ngành Công Thương; về hoạt động sản xuất công nghiệp, khuyến công, xúc tiến thương mại, hội nhập quốc tế; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… để định hướng thông tin, tạo hiệu ứng tích cực, giúp người dân hiểu đúng, đủ về hoạt động, những giá trị tốt đẹp mà ngành Công Thương mang lại cho xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, điển hình trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành kết hợp với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định đây là dòng chảy chính trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mở rộng các hình thức tọa đàm, hội thảo khoa học, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Duy trì, nâng cao chất lượng Cuộc thi viết chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, nhằm phát hiện, nhân rộng, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhà báo trong ngành với những sáng kiến, đề xuất, giải pháp hữu hiệu cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với tôn vinh, bảo vệ thành quả, sự phát triển của ngành Công Thương.

Về “chống”, cần chú trọng xây dựng chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên các Trang, Cổng Thông tin điện tử đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương để chủ động xây dựng hình ảnh tốt đẹp của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; đa dạng các bài phân tích, bình luận, phê phán, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái của thế lực thù địch, phần tử cơ hội.

Chủ động nhận diện, làm rõ luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay; xác định đúng âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá. Sáng tạo, nhạy bén nắm bắt, dự báo tình hình trong nước, khu vực, thế giới có tác động trực tiếp đến nước ta, đến hoạt động của ngành; tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát huy hơn nữa vai trò định hướng, chủ động của Ban Chỉ đạo 35; xác định rõ mục tiêu cần bảo vệ, đấu tranh,phân loại đối tượng, nhận diện rõ bản chất các chiêu trò của thế lực thù địch, chống phá để có phương pháp đấu tranh, kế sách ứng phó phù hợp. Đa dạng các hình thức đấu tranh trên kênh truyền hình, nền tảng số, báo chí truyền thông, mạng xã hội facebook, zalo, lập các group, nhóm…; giúp mọi người nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhất là những thông tin xấu, độc chống phá hoạt động của ngành Công Thương.

Riêng đối với báo chí truyền thông cần thể hiện vai trò xung kích, định hướng, là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đảm bảo “tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu”; đấu tranh, phản bác, ngăn chặn từ sớm, từ xa, có hiệu quả các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong ngành thường xuyên, chủ động cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền đưa tin, viết bài phản ánh đúng bản chất sự việc, vạch trần âm mưu, luận điệu xuyên tạc, kích động phá hoại an ninh trật tự, kinh tế xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp với các quan an ninh mạng để kịp thời gỡ bỏ thông tin, quan điểm sai trái, ngăn chặn việc truy cập các trang mạng độc hại một cách có hiệu quả, đúng pháp luật; ngăn chặn tối đa, tin xấu, độc.

Ba là, nâng cao bản lĩnh chính trị của từng cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”[8]. Với phương châm “còn Đảng còn mình”, “còn Đảng còn chúng ta”, đứng trước những thời cơ, thách thức hiện nay, đòi hỏi mỗi người chúng ta nhất là những người con của Đảng Cộng sản Việt Nam phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để đấu tranh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bản lĩnh chính trị là phẩm chất quan trọng cần có của mỗi cán bộ, đảng viên, là tinh thần, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không lùi bước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, ngành Công Thương nói riêng phải thực sự có đức, có tài, “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”.

Ngành công thương kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Muốn có bản lĩnh chính trị vững vàng, mỗi người chúng ta phải thấy được trách nhiệm của mình, khắc ghi lời thề khi vào Đảng “Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng”. Bản lĩnh chính trị phải do mỗi người tự học tập, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, thể hiện ở những việc làm, hành động cụ thể trong xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị; thể hiện ở tinh thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực, xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững chắc, bền vững.

Trong thời kỳ mới, mỗi cán bộ, đảng viên ngành Công Thương phải có trình độ lý luận chính trị vững vàng và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp và Luật An ninh mạng. Xây dựng tinh thần nhiệt huyết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bình tĩnh, nhận diện, tạo sức đề kháng, miễn dịch trước thông tin xấu, độc; đánh trúng, đánh mạnh vào các hoạt động chống phá của các đối tượng thù địch với phương thức phù hợp, hiệu quả.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, chông gai. Nhưng với sự quyết tâm, chung sức, đồng lòngcủa toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương thì nhiệm vụ nào cũng sẽ hoàn thành, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua và kẻ thù nào cũng sẽ đánh thắng theo phương châm: “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Cùng với niềm tin sâu sắc của mỗi người chúng ta với Đảng: “Có Đảng chỉ đường tâm mãi sáng/Lòng Dân một hướng trí luôn bày/Xây thành chiến lũy con người hãy/Hiệp sức công thành nắm chặt tay”.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay

Bảo vệ và kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng luôn luôn là nhiệm vụ sống còn của Đảng, không thể coi nhẹ, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng đặc biệt trong xu thế phát triển mới của thế giới. Các thế lực thù địch gieo rắc hoài nghi, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải “nằm lòng” những hiểu biết căn bản về nội dung nguyên tắc, về tính biện chứng giữa tập trung và dân chủ và ngược lại.
Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương làm việc tại Tổng cục QLTT

Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương làm việc tại Tổng cục QLTT

Sáng ngày 25/5, Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã làm việc tại Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) về kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị khóa XII “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước;  Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương,  các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước; Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương, các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Với tinh thần quyết liệt, chủ động cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương và toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Công Thương đã tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Ngành đã tích cực trong định hướng thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nhanh chóng làm thất bại các âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Lực lượng Quản lý thị trường luôn ở vị trí tiên phong trong nhiệm vụ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lực lượng Quản lý thị trường luôn ở vị trí tiên phong trong nhiệm vụ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong xây dựng Đảng, lực lượng quản lý thị trường đi đầu trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành

Từ thực tiễn của ngành Công Thương nói chung và lực lượng Quản lý thị trường nói riêng đòi hỏi phải đánh giá và nhìn nhận đúng đắn, thẳng thắn chỉ rõ mối quan hệ từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước

Sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước

Chiều ngày 22/5/2023, Chi bộ Văn phòng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho toàn thể Đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề gồm 14 Đảng viên chính thức và 05 quần chúng ngoài Đảng thuộc Chi bộ.
Đấu tranh phòng chống tham nhũng, cuộc chiến không khoan nhượng

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, cuộc chiến không khoan nhượng

Phòng chống tham nhũng là cuộc chiến phức tạp, còn kéo dài với nhiều gian khổ, hiểm nguy nên tinh thần là phải tiếp tục làm, làm quyết liệt, làm tập trung, dứt điểm; đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ

Nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch đồi tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, ngày 19/5/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho công chức các Đội Quản lý thị trường trực thuộc. Cuộc thi đã thu hút đông đảo số lượng công chức tham gia đặc biệt là các đồng chí phó đội trưởng, kiểm soát viên thị trường, kiểm soát viên trung cấp các Đội Quản lý thị trường trực thuộc.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 1/6/2023

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 1/6/2023

Đài Loan gia hạn cắt giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa nhập khẩu

Đài Loan gia hạn cắt giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa nhập khẩu

Vải tươi chín sớm của Đài Loan bắt đầu được cung ứng ra thị trường

Vải tươi chín sớm của Đài Loan bắt đầu được cung ứng ra thị trường

Cấp bách triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu

Cấp bách triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu

Các giải pháp giảm áp lực tiêu thụ vải và nhãn

Các giải pháp giảm áp lực tiêu thụ vải và nhãn

Các bạn nhỏ thích thú trải nghiệm Tuần lễ nhận diện sách và đồ chơi thật-giả

Các bạn nhỏ thích thú trải nghiệm Tuần lễ nhận diện sách và đồ chơi thật-giả

Giá dầu thô WTI tăng 0,51% lên 73,04 USD/thùng; Thép giảm lần thứ 8

Giá dầu thô WTI tăng 0,51% lên 73,04 USD/thùng; Thép giảm lần thứ 8

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4

5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%

5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trong tháng 5/2023

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trong tháng 5/2023

Công khai thông tin về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp

Công khai thông tin về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Giá dầu phục hồi tuần thứ 2 liên tiếp, thị trường kim loại đỏ lửa

Giá dầu phục hồi tuần thứ 2 liên tiếp, thị trường kim loại đỏ lửa