Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn đối với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lịch sử đã chứng minh, trải qua hơn 93 năm xây dựng Đảng, gần 78 năm xây dựng đất nước, Công đoàn Việt Nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động. Công đoàn hoạt động không thể thiếu sự lãnh đạo của Đảng vì Đảng là bộ phận tiên phong nhất, tích cực nhất của giai cấp công nhân. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn được hình thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đảng lãnh đạo công đoàn bằng đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp ủy Đảng. Công đoàn Việt Nam với chức năng của mình triển khai đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng thành chương trình công tác của tổ chức mình. Đảng lãnh đạo công đoàn thông qua phát huy vai trò của từng đảng viên trong tổ chức công đoàn các cấp.

Hiện nay, cùng với sự bùng nổ của xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; các lực lượng thù địch tăng cường nhiều phương thức, thủ đoạn mới để chống phá Đảng, Nhà nước, tập trung là hệ tư tưởng giai cấp công nhân ở nước ta hiện nay. Có thể nói, chưa bao giờ các phương tiện thông tin kỹ thuật số, mạng Internet lại được các thế lực thù địch huy động, sử dụng triệt để, ráo riết, tinh vi như hiện nay. Hiệu quả từ các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, blog… với nhiều tính năng tiện ích như chia sẻ, lan tỏa thông tin, kết nối nhanh, nhưng cũng là công cụ để thế lực thù địch, các tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị tuyên truyền những thông tin xuyên tạc, sai sự thật về sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Trong khi đó, nhận thức của một số bộ phận công chúng chưa đồng đều, do vậy rất dễ hiểu sai về Đảng.

Thông qua các nền tảng kỹ thuật số, các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước ra sức xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ, bóp méo thành quả vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta; đánh giá sai, coi thường những thành quả mà tổ chức công đoàn đã cố gắng, nỗ lực đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phủ nhận hoàn toàn vai trò và những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Công đoàn Việt Nam từ khi thành lập đến nay.

Đặc biệt là gần đây, không ít tổ chức từ nước ngoài đã tài trợ tiền bạc, tán phát nhiều thông tin xuyên tạc để thúc đẩy việc thành lập cái gọi là các "công đoàn độc lập", hay "nghiệp đoàn độc lập", "nghiệp đoàn tự do", dưới chiêu bài là để bảo vệ quyền lợi cho công nhân, người lao động. Âm mưu, thủ đoạn của chúng nhằm phủ định kết quả cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đòi phi chính trị hóa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; ra yêu sách đòi Đảng ta từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đòi đa nguyên, đa đảng, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô, cường độ ngày càng lớn; các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đa dạng.

Những tác hại từ các thông tin hoàn toàn sai lệch về lịch sử dân tộc, về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, về tổ chức công đoàn, về thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước trực tiếp hay gián tiếp tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công đoàn viên và nhân dân, gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin vào đất nước, vào vai trò của Đảng, tiến tới kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội

Nhận thức được tình hình đó Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã kịp thời ban hành các kế hoạch và triển khai, phát động Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với đối tượng tham gia dự thi là cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động đang công tác tại bộ/ngành Công Thương, trong đó chú trọng lựa chọn những cán bộ đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới cũng như phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Ban Chỉ đạo quan tâm phát triển và sử dụng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; khuyến khích các tổ chức và cá nhân cung cấp, đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chính thống lên mạng xã hội.

Đoàn viên Công đoàn, đảng viên, công chức là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong sử dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, nếu không nêu cao cảnh giác, lực lượng này rất dễ rơi vào “bẫy thông tin” và vô tình tiếp tay cho các phần tử xấu. Vì vậy, Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 11 đã xây dựng và phát triển trang mạng nội thường xuyên cập nhật những thông tin quan trọng, bổ ích, hoạt động nổi bật của công đoàn, chi bộ. Phát huy thế mạnh của mạng xã hội, Cấp ủy thiết kế đồ họa, infographics đăng tải các chương trình lớn của quận, Cục Quản lý thị trường Thành phố nhằm tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn đối với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đội ngũ đoàn viên công đoàn Đội Quản lý thị trường số 11 là lực lượng xung kích trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để nâng cao ý thức tự giác của đoàn viên Công đoàn, cán bộ, Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị nói chung và trên không gian mạng thời gian tới mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, ban ngành các cấp cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về những vấn đề cốt lõi, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để mỗi đoàn viên nhận thức đúng đắn, tự trang bị cho mình sức đề kháng tốt, phân biệt được đúng - sai để có hành động có ích cho Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, nắm tình hình tư tưởng, dư luận qua các fanpage, facebook, kênh youtube... Phát triển các fanpage, kênh youtube... tuyên truyền bảo đảm bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động; xây dựng chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ hai, trong bối cảnh hiện nay, việc trang bị cho đoàn viên công đoàn các kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng ngày càng mang tính cấp thiết. Cần đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên về mạng xã hội, cách sử dụng mạng xã hội hợp lý. Đồng thời, động viên đoàn viên, công chức tự học, tự trang bị các kiến thức, kinh nghiệm sống để nhận diện thông tin xấu độc, hình thành khả năng phân tích trước các thông tin tràn lan trên mạng xã hội. Phát huy vai trò định hướng của cấp uỷ Đảng và tổ chức Công đoàn cũng như tính tự giác của đoàn viên, người lao động khi tham gia mạng xã hội; đề ra cơ chế kiểm soát thông tin, loại bỏ các nội dung xuyên tạc, gây bất an trong dư luận trên mạng xã hội.

Đặc biệt, định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tham gia đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên không gian mạng cho đoàn viên, người lao động. Coi việc phòng, chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, đấu tranh chống lại các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo ra “hệ miễn dịch”, “sức đề kháng” đối với mọi thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch là thước đo kết quả xây dựng bản lĩnh chính trị của đoàn viên, công chức, người lao động.

Thứ ba, coi trọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong đoàn viên công đoàn để chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Tập trung vào đội ngũ cán bộ trẻ trong những cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn. Cần lựa chọn những đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận chính trị và khả năng diễn đạt các vấn đề cần đấu tranh…; đồng thời, có cơ chế cung cấp thông tin kịp thời, phương tiện tác nghiệp phù hợp và có những chính sách động viên, khích lệ đoàn viên, thanh niên chủ động tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch trên mạng xã hội thì việc phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động có ý nghĩa to lớn và ngày càng trở nên cấp thiết. Làm tốt công tác này, không những góp phần vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng mà còn góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên, người lao động tạo điều kiện cho đoàn viện Công đoàn có môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để rèn luyện, cống hiến.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm ngày càng tốt, có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học; cần xây dựng lý luận về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.
Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao bản sắc 'cây tre Việt Nam'

Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao bản sắc 'cây tre Việt Nam'

Chiều 21/11/2023, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".
Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Đó là con số được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thông tin về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023.
Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và các sự kiện liên quan, Chủ tịch nước đã có hàng loạt hoạt động bao gồm tham dự các cuộc họp, cuộc làm việc, tiếp xúc song phương...
Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp

Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp

Trưa 17/11/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Quốc vương Brunei nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Quốc vương Brunei nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Chiều 16/11 (giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Quốc Vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ

Chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023 và các hoạt động tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả trong các hoạt động đa phương và song phương, góp phần tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Bình Thuận rực rỡ sắc màu với Lễ hội biểu diễn nghệ thuật quốc tế 2023

Bình Thuận rực rỡ sắc màu với Lễ hội biểu diễn nghệ thuật quốc tế 2023

Ban hành quy định số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp

Ban hành quy định số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp

Giá vé máy bay nội địa tăng trần từ 01/3/2024

Giá vé máy bay nội địa tăng trần từ 01/3/2024

11 quy định đối với thí sinh thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

11 quy định đối với thí sinh thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Chi bộ Thanh tra - Pháp chế, Nghiệp vụ- Tổng hợp  cục QLTT Hưng Yên tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 12 năm 2023

Chi bộ Thanh tra - Pháp chế, Nghiệp vụ- Tổng hợp cục QLTT Hưng Yên tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 12 năm 2023

Xây dựng Ghềnh Đá Đĩa trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của tỉnh Phú Yên

Xây dựng Ghềnh Đá Đĩa trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của tỉnh Phú Yên

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

Việt Nam thực hiện thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với Myanmar, Philippines theo Hiệp định RCEP

Việt Nam thực hiện thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với Myanmar, Philippines theo Hiệp định RCEP

Kích hoạt giờ vàng Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2023

Kích hoạt giờ vàng Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2023

Việt Nam sẽ chuyển đổi nhanh từ điện than sang năng lượng tái tạo

Việt Nam sẽ chuyển đổi nhanh từ điện than sang năng lượng tái tạo

Tạm giữ trên 10.500 sản phẩm thuốc lá điện tử tại 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội

Tạm giữ trên 10.500 sản phẩm thuốc lá điện tử tại 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội

Siết chặt vòng vây với hàng giả trên không gian mạng

Siết chặt vòng vây với hàng giả trên không gian mạng

Bắt tạm giam đối tượng đánh cắp thông tin Facebook để chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam đối tượng đánh cắp thông tin Facebook để chiếm đoạt tài sản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh tiếp và làm việc với Đại sứ quán Anh

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh tiếp và làm việc với Đại sứ quán Anh