Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì giao ban với một số hội quần chúng

Ngày 10/1/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì giao ban với một số hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì giao ban với một số hội quần chúng- Ảnh 1.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương và một số cơ quan liên quan.

Góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội

Trong 6 tháng cuối năm 2023, tình hình các hội quần chúng cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hội tích cực quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; tạo tâm lý an tâm, phấn khởi cho cán bộ, hội viên, tạo khí thế mới cho công tác hội.

Cùng với đó là đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội; đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác, tư vấn, hỗ trợ, cung ứng dịch vụ, tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động. Công tác vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ hoạt động hội và tham gia công tác an sinh xã hội cũng được thực hiện tích cực.

Tiếp tục quan tâm phát triển hội viên, kiện toàn tổ chức, cán bộ, kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời, một số hội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Một số hội tích cực chuẩn bị cho công tác đại hội nhiệm kỳ vào các năm 2025, 2026.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của một số hội vẫn còn chậm; tâm lý trông chờ vẫn còn lớn; tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động có mặt còn hạn chế, chưa thu hút đông đảo hội viên.

Một số hội hoạt động còn khó khăn, chưa thực sự linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa thành các đề án, dự án, kế hoạch công tác; chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, hội viên. Hiệu quả hoạt động cơ quan lãnh đạo một số hội chưa cao; việc quy tụ, đoàn kết còn hạn chế; quản lý quỹ, cơ sở vật chất, pháp nhân trực thuộc chưa chặt chẽ.

Công tác đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc còn hạn chế. Một số ít cán bộ, hội viên có hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý...

Tăng cường liên kết, hợp tác phát huy tiềm năng, thế mạnh

Phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, thời gian tới, các hội cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Cụ thể, các hội tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, tạo hiệu ứng tích cực trong hệ thống hội và lan toả rộng ra xã hội.

Các hội tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả chủ trương, chính sách liên quan đến hội, nhất là Quy chế về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng vừa ban hành.

Các hội bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động hội; thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung quy chế, quy định; kiện toàn tổ chức, cán bộ, nhất là các cơ quan lãnh đạo, người đứng đầu hội.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ, các hội tăng cường liên kết, hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh; tham gia tích cực và có đóng góp xứng đáng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại nhân dân...

Cùng với đó, các hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng nêu cao tính chủ động, sáng tạo; chủ động tham mưu, đề xuất chính sách, tư vấn, phản biện xã hội; tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động hội và chăm lo, giúp đỡ hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cao tuổi, yếu thế.

Các hội đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hoạt động hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, đất nước; giữ gìn đoàn kết nội bộ; quan tâm công tác nội bộ, nắm chắc diễn biến tư tưởng cán bộ, hội viên; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết bất đồng, mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Tin khác

Những yêu cầu mới đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

Những yêu cầu mới đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

Xuất phát từ vị trí, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự sống còn của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta, để nhiệm vụ này đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về nền tảng tư tưởng, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh trong giai đoạn hiện nay.
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống trong nội bộ ngành Công Thương

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống trong nội bộ ngành Công Thương

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Những kết quả đạt được về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua là rất quan trọng, được khẳng định cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt Đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Đặc biệt là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Bảo vệ, khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua lời dặn của Người

Bảo vệ, khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua lời dặn của Người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong di chúc của Người có có giá trị lý luận quan trọng, ý nghĩa thực tiễn, mang tính thời sự sâu sắc, là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây Đảng trong tình hình mới đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Văn phòng Quản lý thị trường Quảng Nam nhằm khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, xứng đáng là Chi bộ xuất sắc của Đảng bộ Cục, đơn vị đầu tàu, giúp tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Quảng Nam chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Đảng bộ một cách hiệu quả, chất lượng.
Lãnh đạo các chính đảng, các nước chúc mừng sinh nhật Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lãnh đạo các chính đảng, các nước chúc mừng sinh nhật Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp sinh nhật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (14/4), trong những ngày qua, nhiều lãnh đạo các nước, các chính đảng đã gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, trong đó có lãnh đạo các nước, các đảng của Lào, Trung Quốc, Cuba, Nga, Belarus, Dominicana.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Sáng 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.
Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc sai sự thật, trái thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội

Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc sai sự thật, trái thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội

"Xây dựng" và "bảo vệ" là hai từ đặc biệt đối với mỗi công dân Việt Nam. Bởi các thế lực thù địch lúc nào cũng quan sát Tổ quốc ta hòng chống phá, triệt để biến mất Chủ nghĩa Mác-Lênin, CNXH tồn tại ở Việt Nam. Đất nước ta vừa trải qua kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và sắp tới kỷ niệm 79 năm ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng ta cũng vừa kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 94 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách và đạt được những kết quả.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Ngày Sách Việt Nam (21/4)

Ngày Sách Việt Nam (21/4)

Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước