Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành

Từ thực tiễn của ngành Công Thương nói chung và lực lượng Quản lý thị trường nói riêng đòi hỏi phải đánh giá và nhìn nhận đúng đắn, thẳng thắn chỉ rõ mối quan hệ từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Không thể phủ nhận những việc đã làm được trong công tác xây dựng Đảng. Nhưng cũng phải nói rằng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên thời gian qua có xu hướng tăng lên, xấu hơn, mặc dù nhiệm kỳ nào Trung ương cũng đều có những chủ trương về xây dựng Đảng.

Từ chỗ có một số đảng viên suy thoái rồi đến một bộ phận, và sau đó là một bộ phận không nhỏ, và trong bộ phận không nhỏ ấy có cán bộ cao cấp. Trong các Nghị quyết của Đảng đã chính thức nhìn nhận tình hình như vậy. Đó là sự nhận định đúng, dù chưa nói hết mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện

Sau Đại hội XII đến nay, Tổng Bí thư và tập thể Bộ Chính trị đã có nhiều cố gắng đáng ghi nhận trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, “lợi ích nhóm”. Tuy nhiên, tình hình sẽ chuyển biến ra sao thì cần phải có thời gian để có thể nhận được câu trả lời chính xác.

Hãy lắng nghe nhân dân và đảng viên không có chức quyền nói về sự suy thoái trong Đảng thì sẽ rõ. Bao nhiêu vụ việc tiêu cực, tham nhũng như vậy nhưng tổ chức Đảng không phát hiện được qua sinh hoạt Đảng, mà là do nhân dân, báo chí phát hiện và nói lên. Qua các lần kiểm điểm thường xuyên và kiểm điểm chuyên đề hầu hết đều đánh giá là đảng viên đủ tư cách và hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ, còn tổ chức Đảng thì trong sạch vững mạnh. Bản thân tình hình ấy cũng đã nói lên sự suy thoái.

Về tư tưởng chính trị, điều đáng nói nhất là lòng tin của nhân dân và nhiều cán bộ, đảng viên đối với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã suy giảm. Đó là một thực tế! Dù ta không muốn vậy, hoặc không muốn nói thế, thì nó vẫn cứ là một thực tế khách quan. Không thể né tránh. Phải nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với nó, hiểu nó đến cùng, để từ đó tìm cho ra cách giải quyết hiệu quả nhất. Đó là trách nhiệm, là bản lĩnh, là cách tiếp cận khoa học. Với tình hình của ta như hiện tại, thì đối mặt với sự thật, nói rõ sự thật cũng là giải pháp. Và là giải pháp đầu tiên. Từ đó mà tìm các giải pháp tiếp theo. Còn né tránh nó, che giấu nó, thì tổ chức Đảng sẽ suy yếu.

Trong chính trị chân chính (chứ không phải mị dân), khi có lòng tin bền vững của nhân dân là có tất cả. Khi lòng tin không còn thì sẽ mất tất cả. Lòng tin của nhân dân là nền tảng chính trị quan trọng nhất của một chế độ, một chính quyền. Làm hỏng nền tảng ấy thì chông chênh, và nếu không sớm khắc phục, để ngày càng trầm trọng hơn thì trước sau gì cũng sụp đổ. Không thể khác! Không có cái gì thay thế được. Bạo lực càng không phải là giải pháp đối với nhân dân. Thậm chí nó còn là thứ độc hại, làm cho nền tảng chính trị ngày càng thêm rạn nứt và dẫn đến đổ vỡ hoàn toàn.

Hiện nay trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới đã và đang mở ra rất nhiều cơ hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì những mặt trái của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập, cũng đã và đang là nguy cơ tác động tiêu cực đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mỗi cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường các hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng nhằm phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng từ đó làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Chính vì vậy, muốn giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng cần phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phải đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; ra sức phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng.

Đối với ngành Công Thương thì lực lượng Quản lý thị trường là một bộ phận quan trong giữ vai trò đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mai dịch vụ, đảm bảo cho thị trường phát triển ổn định, lành mạnh, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế. Song cùng với sự phát triển lực lượng Quản lý thị trường cũng chịu sự tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt là sự bủng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm cho quá trình thực thi nhiệm vụ ngày càng trở lên khó khăn, phức tạp hơn. Lợi dụng sự phát triển ngày càng mạnh mẽ khoa học, công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin và sự phổ biến rộng rãi của các mạng xã hội, các đối tượng kinh doanh phi pháp đã và đang phát triển nhiều phương thức kinh doanh mới như kinh doanh qua mạng xã hội, qua các wedside, ứng dụng di động,…với những thủ đoạn ngày càng tinh vi để buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng… Bên cạnh đó, chúng cũng tìm cách để tiếp cận, mua chuộc hoặc lợi dụng mạng xã hội để tung tin bất lợi, sai sự thật nhằm bôi nhọ hoặc giảm uy tín cán bộ, công chức những người đang thực thi nhiệm vụ từ đó làm cho người cán bộ, đảng viên dễ bị dao động về tư tưởng, chính trị, suy thoai về đạo đức, lối sống đặc biệt là làm cho họ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” mất sức chiến đấu, mất niềm tin vào Đảng. Điều này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật; làm giảm vai trò, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và quyền lợi của người tiêu dùng. Chính vì vậy, có thể thấy rằng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành Công Thương nói chung và lực lượng Quản lý thị trường nói riêng đã và đang là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nhằm góp phần xây đựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện

Nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong bối cảnh hiện nay, các lực lượng thù địch trong nước và ngoài nước luôn tìm cách ngăn cản, phá hoại cuộc cách mạng của nhân dân ta bằng âm mưu “diễn biến hoà bình” đang tìm mọi cơ hội khoét sâu và lợi dụng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự “tự diễn biễn”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng ta hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng ta đã nhận định, vẫn còn “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”. Từ thực tiễn của ngành Công Thương nói chung và lực lượng Quản lý thị trường nói riêng đòi hỏi phải đánh giá và nhìn nhận đúng đắn, thẳng thắn chỉ rõ mối quan hệ từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Cụ thể:

a) Những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ:

- Thứ nhất, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị: Những biểu hiện này của đội ngũ cán bộ tuy xảy ra ở một bộ phận cán bộ, nhưng hiện nay nó đang có những diễn biến, biểu hiện vô cùng phức tạp. Nghiêm trọng nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, phủ nhận thành quả của cách mạng, mơ hồ, hoài nghi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về khả năng lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Chính phủ. Từ những bất mãn với chế độ, luôn có tư tưởng đi ngược lại với quan điểm Đảng, ủng hộ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, sẵn sàng từ bỏ con đường Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã chọn, làm phương hại đến lợi ích của Đảng, của dân tộc, thậm chí nói xấu, bôi nhọ những gì thuộc về đất nước mình và luôn ca tụng, tung hô một cách cực đoan những gì thuộc về đất nước khác, nhất là phương Tây. Có thể nói đây là một biểu hiện quan trọng của sự xuống cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị và trong giai đoạn hiện nay, biểu hiện này đang có xu hướng gia tăng, không dễ ngăn chặn, đẩy lùi.

- Thứ hai, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống: Bên cạnh sự xuống cấp của một bộ phận cán bộ về tư tưởng chính trị thì sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của đội ngũ này cũng đã và đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng và phạm vi. Trong đó “tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước”. Không chỉ có tình trạng tham nhũng, hối lộ, một số cán bộ còn lợi dụng chức, quyền để mưu lợi cá nhân, lo thu vén cho cá nhân, gia đình dẫn đến coi nhẹ lợi ích tập thể, cộng đồng; lợi dụng chi tiêu công, dùng tài sản công phục vụ mục đích cá nhân; có lối sống xa hoa, lãng phí không quan tâm đến đời sống còn khó khăn của nhân dân dẫn đến thói quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân, thậm chí đi ngược tâm tư, quyền lợi của nhân dân, gây bức xúc trong nhân dân, làm tổn hại thanh danh và uy tín của Đảng, làm giảm niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, cũng như sự lựa chọn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện

b. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Từ việc nhận diện những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có thể nói bước chuyển dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ là một quá trình tất yếu. Quá trình này diễn ra vô cùng nhanh chóng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII đã chỉ ra biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” mà biểu hiện rõ nhất ở quan điểm, tư tưởng phản bác, phủ nhận những vấn đề chính trị cốt tử của Đảng và thể chế chính trị - xã hội ở nước ta, từ chủ nghĩa Mác – Lênin đến các nguyên tắc tổ chức của Đảng; nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật, chính sách dân tộc, tôn giáo, đường lối đại đoàn kết dân tộc,… Chính từ những “quan điểm, tư tưởng phản bác” (biểu hiện) đó cuối cùng sẽ đưa tới những hành động sai trái như: đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”; nói, viết, làm trái quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bất mãn, chống đối chính quyền; đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay nhiều đối tượng đã lợi dụng các phương tiện truyền thông nhất là mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ, truyền bá tư tưởng phản động,…Hiện nay để phát hiện ngay được những đối tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” sẽ là rất khó bởi vốn nó tự diễn ra trong đầu óc con người nhưng cũng không phải là không thể phát hiện được. Bởi những người mang tư tưởng sai lệch trước sau gì cũng sẽ thể hiện ra những hành vi sai trái và đó chính là cơ sở để nhận diện, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện

Nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề trên, ta thấy rằng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay có quan hệ chặt chẽ với “diễn biến hòa bình”. “Diễn biến hòa bình” đang lợi dụng khoét sâu, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đến lượt nó “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lại thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, trong đó “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhân tố bên trong quan trọng nhất.

Trên cơ sở nhận thức rõ mối liên quan mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau giữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; âm mưu “diễn biến hoà bình” của kẻ thù hiện với những bước đi nguy hiểm, khó lường, yêu cầu việc nhận diện, đấu tranh phòng chống các biểu hiện trên cần phải phối hợp và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó, đặc biệt chú trọng các giải pháp trong công tác cán bộ, bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Ngay từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và bốn hệ thống giải pháp; tập trung xây dựng và chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên với tinh thần kiên quyết và triệt để, nhất là vấn đề giám sát, kiểm soát quyền lực.

Như vậy, vấn đề suy thoái và biểu hiện của suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống không ở đâu xa, nó đang nằm ngay trong các cơ quan, đơn vị, trong mỗi đảng viên, mỗi cán bộ chúng ta. Đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên của ngành Công Thương nói chung và lực lượng Quản lý thị trường nói riêng là lực lượng thường xuyên phải đối mặt với mặt trái xã hội, với những cám dỗ về nhiều mặt cần phải xác định rõ lý tưởng cách mạng, kiên trì với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nước ta, luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đấu tranh với những cám dỗ, thói hư tật xấu, đấu tranh mạnh mẽ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm được điều đó, sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ đồng thời làm thất bại những mưu đồ lợi dụng vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để dẫn đến vấn đề “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng nước ta và sự phát triển của đất nước của các thế lực thù địch trong và ngoài nước hiện nay.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện

Một số vấn đề thực tiễn trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Thứ nhất, việc nhận thức, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, nhất là 9 biểu hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cá nhân đảng viên vẫn còn lúng túng, chưa thật rõ, chưa sát thực tiễn, còn rập khuôn, thiếu tính khả thi, nhất là trong việc xác định, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, nổi cộm để giải quyết trong từng trường hợp, đối tượng cụ thể.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện

Thứ hai, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa thường xuyên, liên tục; việc giám sát, kiểm tra, nhận diện, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ còn hạn chế, nhất là việc đánh giá kết quả, xác định trách nhiệm cá nhân thực hiện cam kết, kế hoạch hành động của từng cá nhân đảng viên trong khắc phục khuyết điểm của hậu kiểm điểm còn thiếu cụ thể, kéo dài, chung chung, thiếu tính thuyết phục; vẫn còn tình trạng coi vấn đề diễn biến tư tưởng xảy ra ở đâu đó, chứ không phải trong cơ quan, đơn vị mình, địa phương mình, đồng chí mình vẫn còn nhiều chưa có biện pháp khắc phục.

Thứ ba, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn rất hạn chế, nội dung sinh hoạt đảng nhiều nơi còn hình thức, chất lượng thấp; việc đưa nội dung học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, Quy định nêu gương, Quy định về tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng có lúc có nơi vẫn còn hình thức, hiệu quả thấp. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; việc đấu tranh, phê phán, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên môi trường mạng internet, mạng xã hội còn nhiều khó khăn, bất cập, thiếu đồng bộ trong phối hợp lực lượng, thiếu công cụ sắc bén, kỹ thuật công nghệ hiện đại, thông minh để ngăn chặn, xoá bỏ các thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện

Thứ tư, một số cán bộ, đảng viên nhận thức và thực hành công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình với bản thân mình, đồng chí mình, đồng nghiệp thiếu sâu sắc, còn biểu hiện né tránh, nể nang, dĩ hoà vi quý, ngại va chạm. Bên cạnh đó, việc tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm trong công việc của mình được giao còn hạn chế.

Thứ năm, yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới ngày càng nặng nề trong khi biên chế ít dẫn tới áp lực công việc lớn, tiền lương và các khoản phụ cấp so với một số ngành nghề có yêu cầu nhiệm vụ tương đương chưa thực sự tương xứng; vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đôi lúc đôi nơi chưa thực sự công khai, minh bạch, thiếu đồng bộ, bất cập, …gây tâm lý bất ổn định, không yên tâm công tác trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã làm giảm nhiệt huyết công việc, tinh thần công hiến và dẫn tới nảy sinh tư tưởng tiêu cực, bất mãn, mất niềm tin vào tổ chức.

Những vấn đề nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Nguyên nhân khách quan: Từ mặt trái của kinh tế thị trường, trong điều kiện của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã xuất hiện những hoạt động lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin, mạng internet, mạng xã hội, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nhiều vấn đề mới, phức tạp nảy sinh từ thực tiễn chưa được lý giải một cách có cơ sở khoa học, khách quan và chưa được xử lý kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt là môi trường làm việc của cán bộ, công chức ngành Công Thương nói chung và lực lượng Quản lý thị trường nói riêng có nhiều tính phức tạp, tiếp cận với nhiều sự cám dỗ dễ dẫn tới bị dao động về tư tưởng, hành động.

Nguyên nhân chủ quan: Tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trước hết là do bản thân cán bộ, đảng viên đó không tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, giao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, có lối sống buông thả, thoái hoá, coi thường kỷ luật, kỷ cương. Chưa thật sự đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và hậu quả gây ra. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên còn thiếu chặt chẽ; nguyên tắc tập trung dân chủ ở đôi khi bị buông lỏng; nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm, chưa có cơ chế để bảo vệ người dám đấu tranh phê bình dẫn tới hiện tượng thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

Đề xuất giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ ngành Công Thương, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong những năm tới, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội. Các hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên các nền tảng công nghệ sẽ ngày càng phát triển và khó kiểm soát. Các vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh - đại dịch COVID-19 còn kéo dài, vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp gây khó khăn, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế- xã hội và đời sống của nhân dân; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ngành Công Thương nói chung và lực lượng Quản lý thị trường nói riêng. Tình hình trên đây đã và đang tác động mạnh, nhiều chiều đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do vậy công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ngành Công Thương cần được quan tâm thường xuyên, liên tục và tập trung vào một số nội dung sau:

- Một là, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Bởi mỗi tổ chức đảng không thể trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên chất lượng thấp, có một bộ phận yếu kém, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Thông qua việc thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình quốc tế và trong nước, âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để nâng cao cảnh giác cách mạng, sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước những tiêu cực của xã hội; thông tin về những biểu hiện và mức độ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để cán bộ, đảng viên chủ động phòng ngừa, phát hiện, phê phán, đấu tranh. Chủ động tạo dư luận trong đơn vị để phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật, đạo đức, tư cách đảng viên. Bên cạnh đó, thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tính tự giác trong nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn chặt với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Nâng cao tính thuyết phục trong giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận, trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, luôn vững vàng trước khó khăn, thử thách và không bị cám dỗ bởi tiền tài, danh vọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, tiết kiệm, đặt lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; khơi dậy ý thức tự giác trong nêu gương; tự giác trong nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực sự cầu thị trong tự phê bình, “tự soi, tự sửa”; thắng thắn, chân thành trong phê bình đồng chí, đồng nghiệp, cấp trên với tinh thần xây dựng, trên tinh thần đồng chí; tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi ngày; tự giám sát, kiểm tra, tự nhận trách nhiệm, khuyết điểm và hình thức kỷ luật để tích cực khắc phục, sửa chữa.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện

- Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Duy trì và thực hiện hiêm túc việc tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng, đi đôi với việc chú trọng đổi mới về hình thức, nội dung nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt qua đó đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Bên cạnh đó, thông qua sinh hoạt định kỳ cần làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, nhìn nhận, đánh giá khách quan kết quả hoạt động của tổ chức Đảng cũng như làm rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong tháng, qua đó làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được phân công; đồng thời qua đây cấp ủy cũng nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để có biện pháp cụ thể xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; thực hiện tự phê bình và phê bình cần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, dị hoà vi quý; “nói không đi đôi với làm”, “nói nhiều, làm ít”, làm hình thức, đối phó; một số cán bộ, đảng viên, nhất là một bộ phận cán bộ đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp còn thiếu gương mẫu, chưa tự giác nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình được giao phụ trách.

- Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cụ thể:

+ Thường xuyên chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên làm cho mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần và biết cách vận dụng sáng tạo học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác và cuộc sống. Bên cạnh đó, cần có chương trình, kế hoạch cụ thể cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, đảng viên được học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đặc biệt khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế công tác nhằm nâng cao chất lượng công việc và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

+ Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đổi mới trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ bằng “sản phẩm”, coi kết quả đánh giá cán bộ là tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng phải tranh cử gắn với mở rộng quyền đề cử của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội, cũng như quyền ứng cử của các cá nhân. Không có tranh cử thì cơ chế ấy sẽ dẫn đến tha hóa đội ngũ cán bộ, giống như muôn loài khi tách khỏi “chọn lọc tự nhiên”. Trong điều kiện một Đảng thì tất nhiên là khó hơn. Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không làm được. Và nhất thiết phải làm. Trong khi một Đảng lãnh đạo thì Đảng ấy nhất thiết phải giương cao ngọn cờ dân chủ, tổ chức Đảng chủ yếu là lãnh đạo, thuyết phục về tiêu chuẩn cán bộ, hạn chế tối đa việc giới thiệu nhân sự cụ thể, chỉ tổ chức hiệp thương giới thiệu một số ít trường hợp để làm chủ chốt với các phương án khác nhau không có quân “xanh” quân “đỏ”; khắc phục tối đa tình trạng “một mình một sân”, “Đảng cử dân bầu”, đồng thời phát huy cao nhất vai trò tự chủ của các đoàn thể chính trị xã hội và các hội trong việc chọn người ra tham gia tranh cử. Đó cũng là nói về vai trò của xã hội dân sự lành mạnh.

Đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ qua bầu cử, là vậy. Còn đối với cán bộ chuyên môn thì phải thông qua thi cử công khai và công bằng. Giảm mạnh bộ máy và nâng lương cao lên cho cán bộ, không để cán bộ sống chủ yếu bằng các nguồn “thu nhập khác” như hiện nay. Đề bạt, sử dụng người có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết không bổ nhiệm và kịp thời điều chuyển, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, lối sống, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là người đứng đầu.

+ Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động,… gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Nghiên cứu sửa đổi quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức trong toàn bộ hệ thống để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động; hoàn thiện cơ cấu về vị trí việc làm, kiến nghị nâng cao điều kiện làm việc, tiền lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt và công tác.

- Bốn là, cấp ủy Đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần quan tâm đổi mới và thực hiện hiệu quả phương pháp đánh giá cán bộ, đảng viên kịp thời, khách quan, chính xác, thuyết phục. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, cần tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên đó. Kết quả đánh giá là căn cứ để biểu dương đối với những đảng viên có nhiều cố gắng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được phân công; đồng thời cũng là cơ sở để nắm bắt được những cán bộ, đảng viên còn hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc có những biểu hiện sa sút khác để kịp thời quan tâm và có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ để họ tiến bộ. Việc đánh giá cán bộ, đảng viên cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng phương pháp và đảm bảo thẳng thắn, khách quan để tạo động lực phấn đấu, tránh tình trạng đánh giá chung chung, hình thức, né tránh các hạn chế, khuyết điểm hoặc nể nang, cào bằng làm giảm động lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện

- Năm là, tăng cường và đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát chặt chẽ quyền lực cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ nhiều kênh đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác và cuộc sống; nâng cao đạo đức công vụ, tính kỷ luật cho cán bộ, đảng viên. Hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra công vụ các cơ quan, đơn vị, các ngành, các địa phương để nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và nội quy, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất và kiểm tra dấu hiệu vi phạm; coi trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ từ sớm, từ xa để bảo vệ cán bộ, bảo vệ Đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng cần quan tâm đến việc giữ liên hệ với địa phương nơi đảng viên cư trú để nắm tình hình cũng như cần thường xuyên quan tâm lắng nghe dư luận có liên quan đến cán bộ, đảng viên của đơn vị để có phân tích, đánh giá khách quan, chính xác về mỗi cán bộ, đảng viên qua đó có hướng khuyến khích những ưu điểm đồng thời hạn chế, khắc phục những khuyết điểm và có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, tránh để sự việc diễn biến vượt quá mức kiểm soát gây dư luận tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như hình ảnh, uy tín của ngành./.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm ngày càng tốt, có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học; cần xây dựng lý luận về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.
Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao bản sắc 'cây tre Việt Nam'

Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao bản sắc 'cây tre Việt Nam'

Chiều 21/11/2023, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".
Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Đó là con số được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thông tin về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023.
Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và các sự kiện liên quan, Chủ tịch nước đã có hàng loạt hoạt động bao gồm tham dự các cuộc họp, cuộc làm việc, tiếp xúc song phương...
Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp

Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp

Trưa 17/11/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Quốc vương Brunei nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Quốc vương Brunei nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Chiều 16/11 (giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Quốc Vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ

Chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023 và các hoạt động tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả trong các hoạt động đa phương và song phương, góp phần tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.
Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn vận hành Sổ tay đảng viên điện tử

Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn vận hành Sổ tay đảng viên điện tử

Sáng ngày 10/11, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Bộ Công Thương nhằm thực hiện Kế hoạch số 135-KH/ĐUK ngày 9 tháng 5 năm 2023 về xây dựng, vận hành Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Tạm giữ trên 10.500 sản phẩm thuốc lá điện tử tại 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội

Tạm giữ trên 10.500 sản phẩm thuốc lá điện tử tại 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội

Siết chặt vòng vây với hàng giả trên không gian mạng

Siết chặt vòng vây với hàng giả trên không gian mạng

Bắt tạm giam đối tượng đánh cắp thông tin Facebook để chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam đối tượng đánh cắp thông tin Facebook để chiếm đoạt tài sản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Xử phạt đối tượng kinh doanh 5,6 tấn dạ dày lợn nhập lậu

Xử phạt đối tượng kinh doanh 5,6 tấn dạ dày lợn nhập lậu

Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện 5 bậc

Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện 5 bậc

EU đạt được thỏa thuận về kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu chất thải

EU đạt được thỏa thuận về kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu chất thải

Sắp diễn ra Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 với chủ đề "Giai điệu bốn mùa"

Sắp diễn ra Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 với chủ đề "Giai điệu bốn mùa"

Thêm 2 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật

Thêm 2 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật

Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Danh sách 12 Thông tư đề xuất bãi bỏ trong lĩnh vực thuế

Danh sách 12 Thông tư đề xuất bãi bỏ trong lĩnh vực thuế

Công ty mẹ của Facebook bị phạt 1,86 triệu USD vì quảng cáo sai sự thật

Công ty mẹ của Facebook bị phạt 1,86 triệu USD vì quảng cáo sai sự thật

Vì sao Indonesia lại ban hành lệnh cấm Tiktokshop?

Vì sao Indonesia lại ban hành lệnh cấm Tiktokshop?

Triển lãm Food & Hotel Hanoi 2023: Cầu nối thương mại cho ngành thực phẩm - đồ uống và nhà hàng - khách sạn

Triển lãm Food & Hotel Hanoi 2023: Cầu nối thương mại cho ngành thực phẩm - đồ uống và nhà hàng - khách sạn

Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo điện cuối năm 2023 và năm 2024

Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo điện cuối năm 2023 và năm 2024