Quản lý hiệu quả mạng xã hội để tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân với Đảng và ngành Công Thương

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Nghị quyết nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quản lý hiệu quả mạng xã hội để tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân với Đảng và ngành Công Thương
Ảnh minh họa

rong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng đòi hỏi các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị phải nghiêm túc thực hiện.

Các thế lực thù địch lợi dụng triệt để mạng xã hội để truyền bá những luận điệu sai trái, xuyên tạc, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Các thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, nhất là trong những năm gần đây chúng lợi dụng diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. Lợi dụng quan hệ của Việt Nam với các nước, lợi dụng vấn đề chủ quyền biển đảo của nước ta ở biển Đông để xuyên tạc quan điểm chỉ đạo của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực tập trung vào chống phá Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng là mục tiêu mà chúng hướng tới. Chúng kích động, lôi kéo người dân, thành lập các tổ chức phản động lưu vong và sử dụng nhiều chiêu bài khác nhau.

Các quan điểm sai trái, thù địch

Quan điểm sai trái, thù địch là những quan điểm sai lệch hoặc đối lập với nền tảng tư tưởng Đảng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước với mục đích gây nhiễu loạn thông tin, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ của toàn quân, toàn dân, toàn hệ thống chính trị.

Phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng

Các thế lực thù địch tập trung chống phá cương lĩnh, đường lối của Đảng, phê phán, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mưu đồ từng bước làm cho các lực lượng vũ trang biến chất về chính trị, dẫn tới mất sức chiến đấu. Chúng đưa ra các luận điệu, lý lẽ xuyên tạc, bóp méo rằng Chủ nghĩa xã hội là một hiện tượng không phù hợp với quy luật lịch sử, cho rằng xã hội loài người chỉ dừng lại ở Chủ nghĩa tư bản, chúng ngông cuồng bôi đen để làm mất niềm tin của nhân dân với chủ nghĩa xã hội.

Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, bằng mọi âm mưu, thủ đoạn chúng tăng cường xuất bản, phát tán các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…; các ấn phẩm xuất bản, như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt… Trong đó, đã lập hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm loại báo chí, nhà xuất bản và các Đài phát thanh - truyền hình có chương trình tiếng Việt, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước… để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta. Qua đó, chúng phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong các cuộc đấu tranh cách mạng đã qua và trong công cuộc đổi mới, bóp méo thực tế những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Một trong những phương thức mà các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, chống phá có hiệu quả nhất hiện nay, đó là mạng xã hội. Mạng xã hội là hệ thống của những mối quan hệ giữa con người trên nền tảng Internet; Việt Nam là nước có số người dùng Internet và mạng xã hội thuộc tốp đầu trên thế giới. Cùng với những giá trị tích cực, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước, mạng xã hội “được ví như con dao hai lưỡi" ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập và hiểm họa khó lường đối với người sử dụng không đúng mục đích. Thực tế, bên cạnh các thông tin bổ ích, có giá trị đối với xã hội thì còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc có thông tin sai trái như: xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta trên mọi lĩnh vực. Tác hại của những thông tin xấu độc trên mạng xã hội do các thế lực “mạng đen” tung ra có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi, thâm độc đến các hành vi tuyên truyền, chúng công khai trắng trợn rằng Chủ nghĩa Mác đã lỗi thời, không phù hợp với nước ta, xuyên tạc tư tưởng của Hồ Chí Minh, cho rằng việc đưa chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là một sai lầm.

Công kích chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Nhiều năm qua các thế lực thù địch luôn tìm cách công kích vào những thắng lợi trong công cuộc đổi mới của nước ta. Chúng đưa ra các luận điệu phê phán đường lối phát triển kinh tế của nước ta, yêu cầu phát triển thị trường tự do tư bản. Xuyên tạc công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng ta, chúng suy diễn rằng đó là trả thù cá nhân giữa các nhóm lợi ích, phe phái. Âm mưu của các thế lực thù địch đã thể hiện tính chất ngoan cố, chống đối Đảng, Nhà nước của chúng, cố tình gây hoang mang, nghi ngờ trong nhận thức tư tưởng của Đảng, Nhà nước trong quần chúng nhân dân.

Khi cả nước đang tập trung phòng chống đại dịch Covid-19 thì chúng đưa ra các thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội cho rằng Nhà nước ta quản lý không hiệu quả nên mới dẫn đến bùng phát dịch. Chúng lợi dụng triệt để không gian mạng làm phương tiện tuyên truyền những luận điệu sai trái, thù địch đó.

Phủ nhận Chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng

Mục tiêu của các thế lực thù địch là xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội, lấy tư tưởng của các thế lực thù địch để làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng. Xuyên tạc đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của ta. Chúng kích động quần chúng nhân dân để đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đa nguyên, đa đảng, kêu gọi xóa bỏ Hiến pháp của nước ta.

Xuyên tạc, nói xấu cán bộ, đảng viên của ta

Chúng thường sử dụng các thông tin sai sự thật về tình hình sức khỏe, đời sống riêng tư, bình phẩm về trình độ, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Mục đích của chúng là khiến cho dư luận hiểu sai về trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên ta. Ngoài ra, chúng còn đưa ra các luận điệu để so sánh, hạ bệ các cá nhân, bới móc những hạn chế, khuyết điểm, đổi trắng thay đen nhằm thay đổi bản chất của những vụ việc liên quan đến một số cán bộ của ta.

Có thể thấy các thế lực thù địch sử dụng triệt để mọi thủ đoạn để chống phá thành tựu cách mạng của nhân dân, chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng đưa ra những luận điểm phản khoa học, cố tình tạo ra khoảng trống về tư tưởng trong quần chúng nhân dân và hàng ngũ cán bộ của Đảng ta, những luận điệu chúng đưa ra hoàn toàn là xa rời lịch sử.

Chủ trương, đường lối đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng, Nhà nước

Về chính sách đối nội

Trong những năm qua các cơ quan báo chí cách mạng của Đảng, Nhà nước đã phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Đây là nội dung cơ bản, sống còn trong công tác xây dựng Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch.

Đảng và Nhà nước ta đã làm tốt công tác dân vận, nâng cao nhận thức và làm sâu sắc hơn nữa những nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng ngừa trên lĩnh vực này. Các biện pháp đấu tranh của Đảng ta đã làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, ngăn chặn những quan điểm xuyên tạc, sai trái. Toàn Đảng, toàn dân ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, phổ biến thông qua các phương tiện truyền thông và trực tiếp đến các tầng lớp nhân dân.

Đảng và Nhà nước ta đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để bị chi phối bởi những thông tin xấu độc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Luôn trong tư thế sẵn sàng, cảnh giác cao độ, có những phương án, biện pháp cụ thể đấu tranh với những luận điệu sai trái, xây dựng lý luận sắc bén phục vụ công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch. Đảng ta đã xác định cần thực hiện phương châm đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ đồng thời giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, trước hết là người đứng đầu.

Cấp ủy các cấp phải chú trọng về chất lượng, cơ cấu, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, phòng chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời đề ra những giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Thông qua đại hội đảng bộ các cấp để tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và sự tin tưởng của các tầng lớp nhân đối với Đảng, Nhà nước.

Đảng ta đã rất chủ động trong công tác đấu tranh, tuyên truyền chống các quan điểm bóp méo sự thật của các nhóm phản động lưu vong nhằm chống phá Nhà nước ta. Tính chủ động được thể hiện rất rõ trong nhận thức của Đảng, cập nhật thường xuyên về tình hình và âm mưu của các thế lực thù địch. Đặc biệt là các bộ, ngành, địa phương giữ một vai trò rất quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và phân định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn để có quy chế phối hợp thống nhất, tạo được hiệu quả cao.

Hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã khẳng định mục tiêu, lý tưởng của Đảng là khoa học và đúng đắn. Kết quả của hoạt động nghiên cứu đã khẳng định tính khoa học và thuyết phục trong đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Công tác tuyên truyền, giáo dục của các tổ chức, đoàn thể cũng đã góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nhận thức và phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân.

Về chính sách đối ngoại

Xu thế của thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển vì thế mỗi nước đều có quan hệ hợp tác với các nước khác nhau. Đó vừa là xu thế phát triển của mỗi nước, đồng thời cũng là chính sách đảm bảo an ninh quốc gia. Chính sách đối ngoại của Việt Nam là thúc đẩy quan hệ với các nước trên thế giới, chủ động tham gia các cơ chế, diễn đàn khu vực và toàn cầu, phục vụ một cách tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Các sự kiện quốc tế trong những năm gần đây đã cho thấy vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự tin cậy của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam là rất lớn. Việt Nam đang đứng vững và từng bước phát triển với một tâm thế mới, làm chủ vận mệnh của mình, độc lập, tự chủ và hòa bình, ổn định. Thực tế đó đã được bạn bè quốc tế thừa nhận và tôn trọng. Sự thừa nhận của bạn bè quốc tế đã góp phần xóa bỏ sự xuyên tạc, chống đối của các thế lực thù địch, đấu tranh và làm thất bại các quan điểm sai trái. Tất cả đã thể hiện Việt Nam hoàn toàn có khả năng và thực lực để tự lập, tự chủ, giữ vững nền độc lập của quốc gia dân tộc.

Độc lập, tự chủ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trước những biến đổi của thời cuộc và tình hình mới của thế giới. Ngay từ rất sớm, tư tưởng này đã khẳng định tính đúng đắn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trong tình tình mới, ta chủ động giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập, chủ động và tích cực trong công tác đối ngoại, tham gia các diễn đàn, tổ chức, cộng đồng khu vực và quốc tế. Dựa trên cơ sở nội lực của đất nước đồng thời dựa vào hợp tác và hội nhập quốc tế.

Giải pháp đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch

Đối với hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội

Các cơ quan trong hệ thống chính trị phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch. Thực hiện có hiệu quả tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng. Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để có giải pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống trong nội bộ, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tăng cường công tác lãnh đạo, rà soát để nắm bắt tình hình, nhất là các thông tin xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông như internet, các trang mạng xã hội, các trang blog…. Phát huy vai trò của người đứng đầu Ban Tuyên giáo các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, kịp thời xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước những hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch, các hành vi lôi kéo, kích động, xúi giục…

Tăng cường hoạt động quản lý các trang mạng xã hội bằng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc hại. Đẩy lùi các thông tin tiêu cực, xây dựng các trang thông tin chính thống, thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ đến người dân. Thực hiện tọa đàm, rút kinh nghiệm ở các cấp ủy, tổ chức cơ quan, đơn vị. Nhận thức đầy đủ và sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các đảng viên vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội

Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch. Đưa ra các Chỉ thị, Nghị quyết để bảo vệ tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy đảng phải đưa nội dung đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình, kế hoạch lãnh đạo của cấp mình. Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, nêu gương cán bộ, đảng viên và phấn đấu học tập, rèn luyện.

Các cơ quan Thông tin - Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Luật An ninh mạng. Phát huy chức năng, nhiệm vụ đã được quy định của cơ quan báo chí, phản bác các luận điệu sai trái, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các tổ chức chính trị - xã hội phải nắm vững được các quan điểm, đường lối của Đảng, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù dịch. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, kiên định lập trường tư tưởng, bảo vệ thành quả cách mạng.

Hợp tác quốc tế

Chủ động nắm bắt tình hình trong nước cũng như quốc tế, sớm phát hiện các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế trong việc kiểm soát các tin tức xấu, độc hại trên không gian mạng, chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội để có biện pháp kỹ thuật ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch.

Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng các nước. Huy động, thu hút tầng lớp nhân sĩ, trí thức, Việt kiều yêu nước tham gia vào công tác đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch vì lợi ích của dân tộc và kiên định với tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nhấn mạnh: Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì thế, để bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Các chi, đảng bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành Công Thương cần triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ một số vấn đề sau:

Thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá cách mạng Việt Nam.

Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo kiện toàn, xây dựng, phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng chủ động tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Trong tổ chức thực hiện, cần duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các cơ quan, đơn vị, hướng tới xây dựng đội ngũ công chức “Chính quy - Chuyên nghiệp - Hiện đại”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Xem Internet, mạng xã hội vừa là công cụ, phương tiện quan trọng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vừa là một kênh thông tin để nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình mới.

Có trách nhiệm kiên quyết phê phán, bác bỏ và kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật nội bộ và đưa thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Cảnh giác trước những thông tin “ném đá giấu tay” cần loại bỏ và trừng trị những phát ngôn gây hoang mang dư luận, kích động tư tưởng hoài nghi, chống đối chính quyền và đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng.

Thực hiện có hiệu quả phương châm “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, chú trọng tuyên truyền và khuyến khích chia sẻ, bình luận gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm định hướng dư luận và cổ vũ, động viên mọi người tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng các kênh mạng xã hội để kết nối và phối hợp hoạt động. Tập hợp, định hướng các tổ chức thành viên hình thành lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong hệ thống.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, ngành Công thương: Khi tham gia mạng xã hội phải đề cao ý thức, trách nhiệm, thiết thực, lành mạnh; bình tĩnh chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, tán đồng, chia sẻ trên không gian mạng. Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị mình công tác; không ngừng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, những biểu hiện nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; lợi dụng những vấn đề chống tiêu cực, tham ô, tham nhũng để kích động, tuyên truyền, chống phá; nhất là thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đóng góp đáng kể cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mỗi chúng ta cần có quan điểm lập trường vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, có trình độ nghiệp vụ về chuyên môn, về pháp luật và khoa học kỹ thuật, có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung và ngành Công Thương nói riêng, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hướng tới mục tiêu cao cả: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay

Bảo vệ và kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng luôn luôn là nhiệm vụ sống còn của Đảng, không thể coi nhẹ, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng đặc biệt trong xu thế phát triển mới của thế giới. Các thế lực thù địch gieo rắc hoài nghi, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải “nằm lòng” những hiểu biết căn bản về nội dung nguyên tắc, về tính biện chứng giữa tập trung và dân chủ và ngược lại.
Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương làm việc tại Tổng cục QLTT

Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương làm việc tại Tổng cục QLTT

Sáng ngày 25/5, Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã làm việc tại Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) về kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị khóa XII “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước;  Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương,  các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước; Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương, các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Với tinh thần quyết liệt, chủ động cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương và toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Công Thương đã tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Ngành đã tích cực trong định hướng thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nhanh chóng làm thất bại các âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Lực lượng Quản lý thị trường luôn ở vị trí tiên phong trong nhiệm vụ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lực lượng Quản lý thị trường luôn ở vị trí tiên phong trong nhiệm vụ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong xây dựng Đảng, lực lượng quản lý thị trường đi đầu trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành

Từ thực tiễn của ngành Công Thương nói chung và lực lượng Quản lý thị trường nói riêng đòi hỏi phải đánh giá và nhìn nhận đúng đắn, thẳng thắn chỉ rõ mối quan hệ từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước

Sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước

Chiều ngày 22/5/2023, Chi bộ Văn phòng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho toàn thể Đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề gồm 14 Đảng viên chính thức và 05 quần chúng ngoài Đảng thuộc Chi bộ.
Đấu tranh phòng chống tham nhũng, cuộc chiến không khoan nhượng

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, cuộc chiến không khoan nhượng

Phòng chống tham nhũng là cuộc chiến phức tạp, còn kéo dài với nhiều gian khổ, hiểm nguy nên tinh thần là phải tiếp tục làm, làm quyết liệt, làm tập trung, dứt điểm; đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ

Nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch đồi tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, ngày 19/5/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho công chức các Đội Quản lý thị trường trực thuộc. Cuộc thi đã thu hút đông đảo số lượng công chức tham gia đặc biệt là các đồng chí phó đội trưởng, kiểm soát viên thị trường, kiểm soát viên trung cấp các Đội Quản lý thị trường trực thuộc.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Nhất trí giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước

Nhất trí giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước

Ùn ứ nông sản tái diễn tại cửa khẩu, Bộ Công Thương triển khai loạt giải pháp

Ùn ứ nông sản tái diễn tại cửa khẩu, Bộ Công Thương triển khai loạt giải pháp

Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 1/6/2023

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 1/6/2023

Đài Loan gia hạn cắt giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa nhập khẩu

Đài Loan gia hạn cắt giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa nhập khẩu

Vải tươi chín sớm của Đài Loan bắt đầu được cung ứng ra thị trường

Vải tươi chín sớm của Đài Loan bắt đầu được cung ứng ra thị trường

Cấp bách triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu

Cấp bách triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu

Các giải pháp giảm áp lực tiêu thụ vải và nhãn

Các giải pháp giảm áp lực tiêu thụ vải và nhãn

Các bạn nhỏ thích thú trải nghiệm Tuần lễ nhận diện sách và đồ chơi thật-giả

Các bạn nhỏ thích thú trải nghiệm Tuần lễ nhận diện sách và đồ chơi thật-giả

Cảnh báo: Ma túy “núp bóng” trong thuốc lá, hộp kẹo

Cảnh báo: Ma túy “núp bóng” trong thuốc lá, hộp kẹo

Giá dầu thô WTI tăng 0,51% lên 73,04 USD/thùng; Thép giảm lần thứ 8

Giá dầu thô WTI tăng 0,51% lên 73,04 USD/thùng; Thép giảm lần thứ 8

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4

5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%

5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trong tháng 5/2023

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trong tháng 5/2023