Quản lý hiệu quả mạng xã hội để tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân với Đảng và ngành Công Thương

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Nghị quyết nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quản lý hiệu quả mạng xã hội để tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân với Đảng và ngành Công Thương
Ảnh minh họa

rong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng đòi hỏi các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị phải nghiêm túc thực hiện.

Các thế lực thù địch lợi dụng triệt để mạng xã hội để truyền bá những luận điệu sai trái, xuyên tạc, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Các thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, nhất là trong những năm gần đây chúng lợi dụng diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. Lợi dụng quan hệ của Việt Nam với các nước, lợi dụng vấn đề chủ quyền biển đảo của nước ta ở biển Đông để xuyên tạc quan điểm chỉ đạo của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực tập trung vào chống phá Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng là mục tiêu mà chúng hướng tới. Chúng kích động, lôi kéo người dân, thành lập các tổ chức phản động lưu vong và sử dụng nhiều chiêu bài khác nhau.

Các quan điểm sai trái, thù địch

Quan điểm sai trái, thù địch là những quan điểm sai lệch hoặc đối lập với nền tảng tư tưởng Đảng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước với mục đích gây nhiễu loạn thông tin, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ của toàn quân, toàn dân, toàn hệ thống chính trị.

Phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng

Các thế lực thù địch tập trung chống phá cương lĩnh, đường lối của Đảng, phê phán, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mưu đồ từng bước làm cho các lực lượng vũ trang biến chất về chính trị, dẫn tới mất sức chiến đấu. Chúng đưa ra các luận điệu, lý lẽ xuyên tạc, bóp méo rằng Chủ nghĩa xã hội là một hiện tượng không phù hợp với quy luật lịch sử, cho rằng xã hội loài người chỉ dừng lại ở Chủ nghĩa tư bản, chúng ngông cuồng bôi đen để làm mất niềm tin của nhân dân với chủ nghĩa xã hội.

Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, bằng mọi âm mưu, thủ đoạn chúng tăng cường xuất bản, phát tán các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…; các ấn phẩm xuất bản, như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt… Trong đó, đã lập hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm loại báo chí, nhà xuất bản và các Đài phát thanh - truyền hình có chương trình tiếng Việt, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước… để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta. Qua đó, chúng phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong các cuộc đấu tranh cách mạng đã qua và trong công cuộc đổi mới, bóp méo thực tế những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Một trong những phương thức mà các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, chống phá có hiệu quả nhất hiện nay, đó là mạng xã hội. Mạng xã hội là hệ thống của những mối quan hệ giữa con người trên nền tảng Internet; Việt Nam là nước có số người dùng Internet và mạng xã hội thuộc tốp đầu trên thế giới. Cùng với những giá trị tích cực, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước, mạng xã hội “được ví như con dao hai lưỡi" ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập và hiểm họa khó lường đối với người sử dụng không đúng mục đích. Thực tế, bên cạnh các thông tin bổ ích, có giá trị đối với xã hội thì còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc có thông tin sai trái như: xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta trên mọi lĩnh vực. Tác hại của những thông tin xấu độc trên mạng xã hội do các thế lực “mạng đen” tung ra có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi, thâm độc đến các hành vi tuyên truyền, chúng công khai trắng trợn rằng Chủ nghĩa Mác đã lỗi thời, không phù hợp với nước ta, xuyên tạc tư tưởng của Hồ Chí Minh, cho rằng việc đưa chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là một sai lầm.

Công kích chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Nhiều năm qua các thế lực thù địch luôn tìm cách công kích vào những thắng lợi trong công cuộc đổi mới của nước ta. Chúng đưa ra các luận điệu phê phán đường lối phát triển kinh tế của nước ta, yêu cầu phát triển thị trường tự do tư bản. Xuyên tạc công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng ta, chúng suy diễn rằng đó là trả thù cá nhân giữa các nhóm lợi ích, phe phái. Âm mưu của các thế lực thù địch đã thể hiện tính chất ngoan cố, chống đối Đảng, Nhà nước của chúng, cố tình gây hoang mang, nghi ngờ trong nhận thức tư tưởng của Đảng, Nhà nước trong quần chúng nhân dân.

Khi cả nước đang tập trung phòng chống đại dịch Covid-19 thì chúng đưa ra các thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội cho rằng Nhà nước ta quản lý không hiệu quả nên mới dẫn đến bùng phát dịch. Chúng lợi dụng triệt để không gian mạng làm phương tiện tuyên truyền những luận điệu sai trái, thù địch đó.

Phủ nhận Chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng

Mục tiêu của các thế lực thù địch là xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội, lấy tư tưởng của các thế lực thù địch để làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng. Xuyên tạc đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của ta. Chúng kích động quần chúng nhân dân để đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đa nguyên, đa đảng, kêu gọi xóa bỏ Hiến pháp của nước ta.

Xuyên tạc, nói xấu cán bộ, đảng viên của ta

Chúng thường sử dụng các thông tin sai sự thật về tình hình sức khỏe, đời sống riêng tư, bình phẩm về trình độ, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Mục đích của chúng là khiến cho dư luận hiểu sai về trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên ta. Ngoài ra, chúng còn đưa ra các luận điệu để so sánh, hạ bệ các cá nhân, bới móc những hạn chế, khuyết điểm, đổi trắng thay đen nhằm thay đổi bản chất của những vụ việc liên quan đến một số cán bộ của ta.

Có thể thấy các thế lực thù địch sử dụng triệt để mọi thủ đoạn để chống phá thành tựu cách mạng của nhân dân, chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng đưa ra những luận điểm phản khoa học, cố tình tạo ra khoảng trống về tư tưởng trong quần chúng nhân dân và hàng ngũ cán bộ của Đảng ta, những luận điệu chúng đưa ra hoàn toàn là xa rời lịch sử.

Chủ trương, đường lối đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng, Nhà nước

Về chính sách đối nội

Trong những năm qua các cơ quan báo chí cách mạng của Đảng, Nhà nước đã phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Đây là nội dung cơ bản, sống còn trong công tác xây dựng Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch.

Đảng và Nhà nước ta đã làm tốt công tác dân vận, nâng cao nhận thức và làm sâu sắc hơn nữa những nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng ngừa trên lĩnh vực này. Các biện pháp đấu tranh của Đảng ta đã làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, ngăn chặn những quan điểm xuyên tạc, sai trái. Toàn Đảng, toàn dân ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, phổ biến thông qua các phương tiện truyền thông và trực tiếp đến các tầng lớp nhân dân.

Đảng và Nhà nước ta đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để bị chi phối bởi những thông tin xấu độc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Luôn trong tư thế sẵn sàng, cảnh giác cao độ, có những phương án, biện pháp cụ thể đấu tranh với những luận điệu sai trái, xây dựng lý luận sắc bén phục vụ công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch. Đảng ta đã xác định cần thực hiện phương châm đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ đồng thời giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, trước hết là người đứng đầu.

Cấp ủy các cấp phải chú trọng về chất lượng, cơ cấu, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, phòng chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời đề ra những giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Thông qua đại hội đảng bộ các cấp để tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và sự tin tưởng của các tầng lớp nhân đối với Đảng, Nhà nước.

Đảng ta đã rất chủ động trong công tác đấu tranh, tuyên truyền chống các quan điểm bóp méo sự thật của các nhóm phản động lưu vong nhằm chống phá Nhà nước ta. Tính chủ động được thể hiện rất rõ trong nhận thức của Đảng, cập nhật thường xuyên về tình hình và âm mưu của các thế lực thù địch. Đặc biệt là các bộ, ngành, địa phương giữ một vai trò rất quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và phân định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn để có quy chế phối hợp thống nhất, tạo được hiệu quả cao.

Hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã khẳng định mục tiêu, lý tưởng của Đảng là khoa học và đúng đắn. Kết quả của hoạt động nghiên cứu đã khẳng định tính khoa học và thuyết phục trong đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Công tác tuyên truyền, giáo dục của các tổ chức, đoàn thể cũng đã góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nhận thức và phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân.

Về chính sách đối ngoại

Xu thế của thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển vì thế mỗi nước đều có quan hệ hợp tác với các nước khác nhau. Đó vừa là xu thế phát triển của mỗi nước, đồng thời cũng là chính sách đảm bảo an ninh quốc gia. Chính sách đối ngoại của Việt Nam là thúc đẩy quan hệ với các nước trên thế giới, chủ động tham gia các cơ chế, diễn đàn khu vực và toàn cầu, phục vụ một cách tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Các sự kiện quốc tế trong những năm gần đây đã cho thấy vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự tin cậy của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam là rất lớn. Việt Nam đang đứng vững và từng bước phát triển với một tâm thế mới, làm chủ vận mệnh của mình, độc lập, tự chủ và hòa bình, ổn định. Thực tế đó đã được bạn bè quốc tế thừa nhận và tôn trọng. Sự thừa nhận của bạn bè quốc tế đã góp phần xóa bỏ sự xuyên tạc, chống đối của các thế lực thù địch, đấu tranh và làm thất bại các quan điểm sai trái. Tất cả đã thể hiện Việt Nam hoàn toàn có khả năng và thực lực để tự lập, tự chủ, giữ vững nền độc lập của quốc gia dân tộc.

Độc lập, tự chủ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trước những biến đổi của thời cuộc và tình hình mới của thế giới. Ngay từ rất sớm, tư tưởng này đã khẳng định tính đúng đắn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trong tình tình mới, ta chủ động giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập, chủ động và tích cực trong công tác đối ngoại, tham gia các diễn đàn, tổ chức, cộng đồng khu vực và quốc tế. Dựa trên cơ sở nội lực của đất nước đồng thời dựa vào hợp tác và hội nhập quốc tế.

Giải pháp đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch

Đối với hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội

Các cơ quan trong hệ thống chính trị phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch. Thực hiện có hiệu quả tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng. Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để có giải pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống trong nội bộ, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tăng cường công tác lãnh đạo, rà soát để nắm bắt tình hình, nhất là các thông tin xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông như internet, các trang mạng xã hội, các trang blog…. Phát huy vai trò của người đứng đầu Ban Tuyên giáo các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, kịp thời xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước những hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch, các hành vi lôi kéo, kích động, xúi giục…

Tăng cường hoạt động quản lý các trang mạng xã hội bằng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc hại. Đẩy lùi các thông tin tiêu cực, xây dựng các trang thông tin chính thống, thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ đến người dân. Thực hiện tọa đàm, rút kinh nghiệm ở các cấp ủy, tổ chức cơ quan, đơn vị. Nhận thức đầy đủ và sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các đảng viên vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội

Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch. Đưa ra các Chỉ thị, Nghị quyết để bảo vệ tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy đảng phải đưa nội dung đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình, kế hoạch lãnh đạo của cấp mình. Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, nêu gương cán bộ, đảng viên và phấn đấu học tập, rèn luyện.

Các cơ quan Thông tin - Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Luật An ninh mạng. Phát huy chức năng, nhiệm vụ đã được quy định của cơ quan báo chí, phản bác các luận điệu sai trái, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các tổ chức chính trị - xã hội phải nắm vững được các quan điểm, đường lối của Đảng, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù dịch. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, kiên định lập trường tư tưởng, bảo vệ thành quả cách mạng.

Hợp tác quốc tế

Chủ động nắm bắt tình hình trong nước cũng như quốc tế, sớm phát hiện các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế trong việc kiểm soát các tin tức xấu, độc hại trên không gian mạng, chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội để có biện pháp kỹ thuật ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch.

Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng các nước. Huy động, thu hút tầng lớp nhân sĩ, trí thức, Việt kiều yêu nước tham gia vào công tác đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch vì lợi ích của dân tộc và kiên định với tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nhấn mạnh: Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì thế, để bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Các chi, đảng bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành Công Thương cần triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ một số vấn đề sau:

Thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá cách mạng Việt Nam.

Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo kiện toàn, xây dựng, phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng chủ động tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Trong tổ chức thực hiện, cần duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các cơ quan, đơn vị, hướng tới xây dựng đội ngũ công chức “Chính quy - Chuyên nghiệp - Hiện đại”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Xem Internet, mạng xã hội vừa là công cụ, phương tiện quan trọng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vừa là một kênh thông tin để nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình mới.

Có trách nhiệm kiên quyết phê phán, bác bỏ và kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật nội bộ và đưa thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Cảnh giác trước những thông tin “ném đá giấu tay” cần loại bỏ và trừng trị những phát ngôn gây hoang mang dư luận, kích động tư tưởng hoài nghi, chống đối chính quyền và đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng.

Thực hiện có hiệu quả phương châm “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, chú trọng tuyên truyền và khuyến khích chia sẻ, bình luận gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm định hướng dư luận và cổ vũ, động viên mọi người tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng các kênh mạng xã hội để kết nối và phối hợp hoạt động. Tập hợp, định hướng các tổ chức thành viên hình thành lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong hệ thống.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, ngành Công thương: Khi tham gia mạng xã hội phải đề cao ý thức, trách nhiệm, thiết thực, lành mạnh; bình tĩnh chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, tán đồng, chia sẻ trên không gian mạng. Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị mình công tác; không ngừng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, những biểu hiện nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; lợi dụng những vấn đề chống tiêu cực, tham ô, tham nhũng để kích động, tuyên truyền, chống phá; nhất là thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đóng góp đáng kể cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mỗi chúng ta cần có quan điểm lập trường vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, có trình độ nghiệp vụ về chuyên môn, về pháp luật và khoa học kỹ thuật, có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung và ngành Công Thương nói riêng, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hướng tới mục tiêu cao cả: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm ngày càng tốt, có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học; cần xây dựng lý luận về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.
Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao bản sắc 'cây tre Việt Nam'

Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao bản sắc 'cây tre Việt Nam'

Chiều 21/11/2023, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".
Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Đó là con số được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thông tin về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023.
Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và các sự kiện liên quan, Chủ tịch nước đã có hàng loạt hoạt động bao gồm tham dự các cuộc họp, cuộc làm việc, tiếp xúc song phương...
Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp

Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp

Trưa 17/11/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Quốc vương Brunei nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Quốc vương Brunei nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Chiều 16/11 (giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Quốc Vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ

Chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023 và các hoạt động tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả trong các hoạt động đa phương và song phương, góp phần tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.
Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn vận hành Sổ tay đảng viên điện tử

Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn vận hành Sổ tay đảng viên điện tử

Sáng ngày 10/11, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Bộ Công Thương nhằm thực hiện Kế hoạch số 135-KH/ĐUK ngày 9 tháng 5 năm 2023 về xây dựng, vận hành Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Tạm giữ trên 10.500 sản phẩm thuốc lá điện tử tại 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội

Tạm giữ trên 10.500 sản phẩm thuốc lá điện tử tại 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội

Siết chặt vòng vây với hàng giả trên không gian mạng

Siết chặt vòng vây với hàng giả trên không gian mạng

Bắt tạm giam đối tượng đánh cắp thông tin Facebook để chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam đối tượng đánh cắp thông tin Facebook để chiếm đoạt tài sản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Xử phạt đối tượng kinh doanh 5,6 tấn dạ dày lợn nhập lậu

Xử phạt đối tượng kinh doanh 5,6 tấn dạ dày lợn nhập lậu

Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện 5 bậc

Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện 5 bậc

EU đạt được thỏa thuận về kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu chất thải

EU đạt được thỏa thuận về kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu chất thải

Sắp diễn ra Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 với chủ đề "Giai điệu bốn mùa"

Sắp diễn ra Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 với chủ đề "Giai điệu bốn mùa"

Thêm 2 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật

Thêm 2 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật

Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Danh sách 12 Thông tư đề xuất bãi bỏ trong lĩnh vực thuế

Danh sách 12 Thông tư đề xuất bãi bỏ trong lĩnh vực thuế

Công ty mẹ của Facebook bị phạt 1,86 triệu USD vì quảng cáo sai sự thật

Công ty mẹ của Facebook bị phạt 1,86 triệu USD vì quảng cáo sai sự thật

Vì sao Indonesia lại ban hành lệnh cấm Tiktokshop?

Vì sao Indonesia lại ban hành lệnh cấm Tiktokshop?

Triển lãm Food & Hotel Hanoi 2023: Cầu nối thương mại cho ngành thực phẩm - đồ uống và nhà hàng - khách sạn

Triển lãm Food & Hotel Hanoi 2023: Cầu nối thương mại cho ngành thực phẩm - đồ uống và nhà hàng - khách sạn

Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo điện cuối năm 2023 và năm 2024

Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo điện cuối năm 2023 và năm 2024