Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp là nhiệm vụ quan trọng.

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt chức năng đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại

Hơn 65 năm hình thành và phát triển, lực lượng quản lý thị trường đã thể hiện được vai trò chủ công, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai, thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Thực hiện Nghị Quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW, ngày 31/5/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ-TW; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư “Về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội”; Kế hoạch số 306-KH/BTGTW, ngày 12/6/2019 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư…, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường đã chủ động tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết như: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia” và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương... đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn lực lượng Quản lý thị trường tổ chức thực hiện quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng.

Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, gương mẫu, đi đầu và quyết tâm cao, lực lượng Quản lý thị trường đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái cụ thể về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong lực lượng của mình để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức quản lý thị trường “tự soi, tự sửa”; trên cơ sở đó chủ động, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức sai phạm, tiêu cực, góp phần làm tăng thêm uy tín, chứng tỏ sức mạnh kỷ luật của toàn lực lượng quản lý thị trường.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại

Theo đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường, thủ trưởng các đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tổng cục đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW; chủ động nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết và lồng ghép vào các chuyên đề trong các hội nghị, hoạt động của đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn sinh hoạt chi bộ… Đặc biệt, Đảng ủy chú trọng việc cung cấp kịp thời các thông tin thời sự qua các hội nghị; đăng tải, chia sẻ thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng cục; phản bác các thông tin sai trái, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước để cán bộ, đảng viên có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu hơn về các thủ đoạn chống phá, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thời gian qua, việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết 35-NQ/TW đã được Tổng cục Quản lý thị trường chú trọng và coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cấp ủy đảng, chi bộ Đảng, người đứng đầu các đơn vị thuộc lực lượng quản lý thị trường, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và công chức, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các đảng viên thuộc Đảng ủy, chi bộ luôn đi đầu nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt đối với các tin tức xấu độc trên mạng xã hội.

Cụ thể, 100% đảng viên tham gia Hội nghị do Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục tổ chức về quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đồng thời phổ biến Nghị quyết đến toàn thể công chức, người lao động, góp phần nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông; Toàn bộ Đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục đã tham gia hội nghị trực tiếp tại điểm cầu cơ quan 91 Đinh Tiên Hoàng, gồm: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII vào ngày 21-22/7/2022 và Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 5/7/12/2022…

Bên cạnh đó, nhận thức được tầm quan trọng của công tác thông tin, truyền thông và cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí, Tổng cục Quản lý thị trường thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cũng như các kỹ năng trong việc tăng cường các thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác lại các thông tin xấu. Chỉ tính riêng trong năm 2021, Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn chuyên biệt về công tác truyền thông cho Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho Cục Quản lý thị trườngcác tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung (ngày 15/4/2021 tại miền Bắc (TP. Hà Nội) và ngày 23/4/2021 tại miền Trung (TP. Huế).

Trong năm 2022, Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác truyền thông cho Lãnh đạo, công chức 19 Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chương trình có sự tham gia giảng dạy của Nhà báo, các chuyên gia truyền thông nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến truyền thông hiện đại và cách xử lý khủng hoảng truyền thông, từ đó, gợi mở một số vấn đề về quan hệ báo chí, cách thức để phối hợp, cung cấp thông tin với các cơ quan truyền thông một cách hiệu quả. Các chương trình tập huấn đã giúp Lãnh đạo các Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố củng cố thêm những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm cốt lõi trong công tác truyền thông cũng như cách thức xử lý khủng hoảng truyền thông, đấu tranh, phản bác lại những thông tin xấu, thông tin độc hại làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và chiến lược định hướng phát triển của Chính phủ, của Bộ Công Thương cũng như Tổng cục Quản lý thị trường .

Có thể nói, qua thực tiễn công tác đã khẳng định công tác xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và liên tục. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức quản lý thị trường đều đảm bảo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu, lối sống trong sạch, lành mạnh, tiến bộ, văn minh, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, công chức quản lý thị trường thầm lặng cống hiến, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng quản lý thị trường .

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập cần phải khắc phục trong thời gian tới như: Năng lực lãnh đạo của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở còn thấp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa cao, còn nặng về hình thức; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chưa nghiêm. Bên cạnh đó, một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức quản lý thị trường đã vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý… Chính vì thế, thời gian tới, toàn lực lượng quản lý thị trường cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trong tình hình mới

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong 05 năm (từ năm 2018 đến năm 2023) diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh do Covid-19 kéo dài, tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2022 tới nay, xung đột vũ trang giữa Nga – Ukraine bùng nổ và có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu.

Cụ thể là cuộc khủng hoảng năng lượng trên toàn thế giới, khi giá xăng dầu và khí dầu mỏ tăng liên tục trong năm 2022. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải đóng cửa/tạm dừng hoạt động kinh doanh do thiếu nguồn cung xăng dầu… Đây chính là dịp để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, những thành tựu đã đạt được và một số vấn đề an sinh xã hội của đất nước. Từ đó cho thấy, chúng chuyển từ thủ đoạn tấn công trực diện vào nền tảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sang tấn công vào an sinh xã hội và cuộc sống thường ngày của nhân dân.

Bên cạnh đó, với sự phát triển rầm rộ của các kênh thông tin, truyền thông, mạng xã hội như facebook, zalo, youtube, tik tok… các đối tượng chống phá lợi dụng làm công cụ để đăng tải các bài viết, thông tin nhằm xuyên tạc, bôi nhọ bản chất, truyền thống của Đảng, các cơ quan nhà nước, các lực lượng vũ trang… gây mất ổn định chính trị nội bộ, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; xuyên tạc các sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị trọng đại của đất nước, làm mất uy tín, vị trí, vai trò của Đảng, Nhà nước trước nhân dân, trong xã hội và trên trường quốc tế.

Căn cứ tình hình thực tế nêu trên, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định ngày càng khó khăn và đối diện với nhiều thách thức. Bản chất các đối tượng chống phá hoạt động đa dạng hóa các hình thức từ bí mật tới công khai. Chúng hoạt động trà trộn trong các hoạt động kinh tế, hợp tác quốc tế, ngoại giao nhằm mua chuộc cán bộ. Lực lượng Quản lý thị trường còn mỏng, phải đối diện với các đối tượng hoạt động ngầm, núp bóng dưới các danh nghĩa, vỏ bọc khác nhau, đòi hỏi công tác theo dõi, nắm bắt thông tin phải thường xuyên, nhạy bén và chính xác…

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng lực lượng quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, trong thời gian tới, các cấp ủy, chi ủy trong toàn lực lượng cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức quản lý thị trường. Mỗi chi ủy trong lực lượng quản lý thị trường cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; tiếp tục quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 23/3/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Xây dựng môi trường văn hóa cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chi ủy trong toàn lực lượng quản lý thị trường lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong lực lượng quản lý thị trường .

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà với nhân dân, tiêu cực trong khi thi hành công vụ, những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí... trong lực lượng quản lý thị trường .

Thứ hai, nâng cao năng lực của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về công tác dự báo tình hình, tham mưu, thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng. Đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, lãnh đạo lực lượng quản lý thị trường các cấp. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và giữ vững đoàn kết; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện thí điểm sinh hoạt tổ đảng thay sinh hoạt chi bộ ở những chi bộ đông đảng viên, địa bàn công tác phân tán. Thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kịp thời, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nhằm hướng đến mục tiêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các cấp ủy cơ sở tiếp tục tăng cường hoạt động phổ biến, quán triệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với từng đảng viên, công chức và đồng thời xử lý nghiêm, kịp thời những vi phạm trong hoạt động có liên quan.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong toàn lực lượng quản lý thị trường; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu chi ủy, thủ trưởng các đơn vị, quản lý thị trường địa phương ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực hoặc có nhiều dư luận bức xúc, xã hội quan tâm. Thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với phương châm: Cán bộ, đảng viên nêu gương trước quần chúng; lãnh đạo, chỉ huy nêu gương trước cán bộ, đảng viên; đảng viên có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu để nêu gương thực sự trở thành một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý thị trường theo hướng “chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại”. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hiệu quả chính sách, quy định, quy trình về công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, liên thông, công khai, minh bạch, dân chủ, gắn với kiểm soát quyền lực.

Quan tâm thực hiện các cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời hoàn thiện các cơ chế để thu hút, phát hiện, lựa chọn, trọng dụng nhân tài và các cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, công chức quản lý thị trường tích cực phấn đấu. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên./.

Hoàng Ánh Dương - Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Tổng cục QLTT, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Ban Bí thư yêu cầu nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết

Ban Bí thư yêu cầu nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết

Ngày 16/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp trong thời gian tới.
Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dưới đây là toàn văn văn bản của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Giáp Thìn 2024 tại Tuyên Quang

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Giáp Thìn 2024 tại Tuyên Quang

Sáng 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Kim Phú (TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
Bộ Chính trị: Kiên quyết xử lý tham nhũng, tiêu cực trong thể dục, thể thao

Bộ Chính trị: Kiên quyết xử lý tham nhũng, tiêu cực trong thể dục, thể thao

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mới đây ký Kết luận 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể thao trong tình hình mới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội.
Lãnh đạo các nước, chính đảng chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Tết cổ truyền

Lãnh đạo các nước, chính đảng chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Tết cổ truyền

Nhân dịp năm mới 2024 và Tết cổ truyền của Việt Nam, lãnh đạo nhiều nước, chính đảng và tổ chức quốc tế đã gửi thư, thiếp chúc mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thư chúc mừng năm mới của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Thư chúc mừng năm mới của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Tạp chí QLTT trọng giới thiệu Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong không khí cả nước chào đón năm Giáp Thìn - 2024, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 94 tuổi (3/2/1930 - 3/2/2024), sáng 7/2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội. Tạp chí QLTT trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận