Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước; Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương, các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Với tinh thần quyết liệt, chủ động cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương và toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Công Thương đã tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Ngành đã tích cực trong định hướng thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nhanh chóng làm thất bại các âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân lao động. Là tổ chức chính trị duy nhất được hiến pháp Việt Nam 2013 công nhận. Đảng cộng sản Việt Nam lấy nền tảng cốt lõi là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạt động và phát triển. Nền tảng tư tưởng của Đảng được khẳng định tại "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011" và được khẳng định là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết lý luận sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mà căn bản, quan trọng, cốt lõi, gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, là một trong những quan điểm cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, lý luận đã được Hồ Chí Minh và Đảng ta khẳng định từ đầu trong tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Ngay từ khi Đảng còn chưa ra đời, năm 1927, trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh, “phải giữ chủ nghĩa cho vững”, “Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt” và chủ nghĩa chân chính, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin, chủ nghĩa Mác - Lênin”. Không giữ vững chủ nghĩa thì không thể có phương hướng chính trị đúng, không thể vạch rõ đường lối và phương pháp cách mạng, chiến lược và sách lược cách mạng để tập hợp lực lượng, gây dựng phong trào, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đấu tranh thực hiện lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ở nước ta. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề hệ trọng đầu tiên để giữ vững bản chất của một Đảng cách mạng chân chính, liên quan trực tiếp, quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Cách đây gần 40 năm, khi khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới tại Đại hội VI (1986), Đảng ta đã xác định: Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là đổi mới có nguyên tắc, là kiên định con đường đã lựa chọn - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đảng ta nêu rõ, nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam hành động của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải ra sức bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh kiên quyết, phản bác sự xuyên tạc, truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống đối và phản động ở trong và ngoài nước nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta. Phải kiên trì lý tưởng và mục tiêu, kiên định con đường đã lựa chọn, giữ vững vai trò lãnh đạo và địa vị cầm quyền của Đảng Cộng sản, bất luận trong hoàn cảnh và tình huống nào.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là hai mặt không tách rời của cùng một vấn đề mục tiêu: giữ vững niềm tin khoa học, tiếp tục đổi mới sáng tạo, bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của nhân dân. Muốn thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc, cường thịnh, trường tồn thì phải ra sức tăng cường tiềm lực tư tưởng, trí tuệ của Đảng, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và trong dân, nêu cao quyết tâm, tín tâm và đồng tâm từ trong Đảng đến ngoài xã hội, “cách mạng phải có sức mạnh tự bảo vệ” (V.I.Lênin), “cách mạng lấy sức mạnh từ trong nhân dân” (Hồ Chí Minh). Bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng thì tự nó đã có đủ sức mạnh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững niềm tin, củng cố đức tin, thúc đẩy hành động sáng tạo vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đấu tranh có hiệu quả để vạch trần và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là thái độ và hành động tích cực, chủ động để khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo phương châm của Hồ Chí Minh, xây đi liền với chống. Tác phẩm lý luận quan trọng của Bác vào lúc cuối đời “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” có ý nghĩa sâu xa là vì vậy. Muốn bảo vệ thì phải trung thành, muốn trung thành thì phải vận dụng đúng và phát triển sáng tạo học thuyết, chủ nghĩa mà chúng ta theo đuổi. Cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng đòi hỏi Đảng, mọi cán bộ đảng viên, chiến sĩ và nhân dân không chỉ nâng cao nhận thức khoa học, trau dồi lập trường quan điểm chính trị và bản lĩnh chính trị vững vàng “không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động” như Đảng ta đã nhấn mạnh mà còn rất cần đến phẩm chất đạo đức trong sáng của mỗi người.

Từ nhận thức phải dẫn đến hành động, từ giác ngộ lý luận phải dẫn đến thực hành lý luận, lý luận gắn liền với thực tiễn. Cùng với sức mạnh của khoa học, chính kết quả của hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, biến khát vọng thành hiện thực, làm cho nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, một nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ này, làm cho Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, cả nước đồng lòng, nhân dân tin tưởng, gắn bó mật thiết với Đảng, với chế độ và Quân đội ta “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” như Bác Hồ chỉ dẫn… thì đó là sức mạnh tổng hợp để mọi quan điểm sai trái, thù địch không còn có thể nhiễm độc trong đời sống tinh thần của con người và xã hội. Cho nên, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Sự nghiệp của Đảng, của dân càng thu được những thành tựu to lớn, chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao thì đó sẽ là minh chứng thực tiễn có sức thuyết phục lớn nhất, bền vững nhất về bản chất khoa học - cách mạng - nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là học thuyết, tư tưởng cách mạng mà còn phải bảo vệ thành tựu và biểu hiện cụ thể của nền tảng tư tưởng đó trong thực tiễn đổi mới đất nước. Trước hết, cần có sự hiểu biết khoa học, thấu đáo về lý luận và lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Muốn vậy phải nghiên cứu công phu, có hệ thống, trên quan điểm thực tiễn, quan điểm lịch sử - cụ thể, quan điểm phát triển, kết hợp các phương pháp khoa học chuyên ngành và liên ngành để nắm được bản chất, đặc điểm và các giá trị bền vững trong di sản kinh điển Mácxít.

Riêng với tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh cũng phải nghiên cứu các văn phẩm lý luận và hoạt động thực tiễn vô cùng phong phú của Người trong hơn sáu thập kỷ hoạt động với tư cách một nhà tư tưởng Mácxít sáng tạo ở tầm vóc một nhà kinh điển của cách mạng Việt Nam.

Cống hiến vô giá của Hồ Chí Minh đối với lịch sử là ở chỗ, Người không chỉ vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam. Những phát hiện mang tầm vóc thời đại của Hồ Chí Minh chẳng những làm sáng tỏ quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là quy luật ra đời và phát triển của Đảng ta, lý luận và phương pháp xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam; lý luận về chiến tranh nhân dân, đặt nền móng cho khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; lý luận về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa của Việt Nam; lý luận (ở tầm học thuyết) về giải phóng và phát triển Việt Nam mà hạt nhân là lý luận về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hồ Chí Minh còn đề ra lý luận về đạo đức cách mạng và thực hành đạo đức cách mạng trong Đảng, trong dân như một mẫu mực.

Người còn dày công xây dựng đường lối chính trị, tìm ra bí quyết của mọi thành công của cách mạng. Người có tầm nhìn chiến lược về con người và văn hóa, về đổi mới và hội nhập để hiện đại hóa đất nước, để thực hiện hoài bão và khát vọng phát triển. Bằng những đóng góp đó, Hồ Chí Minh với thiên tài tư tưởng và tổ chức, chẳng những đã tìm đường, chọn đường, nhận đường, trở thành người dẫn đường của cách mạng Việt Nam mà còn làm phong phú, sâu sắc, mới mẻ và hiện đại chủ nghĩa Mác - Lênin từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới. Người xứng đáng được thừa nhận là một tác giả kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhiều luận điểm của Người mang tầm kinh điển với phong cách và bản lĩnh đặc sắc riêng có của Người. Không hàn lâm bác học, giản dị mà sâu sắc, “chạm” vào chân lý, trở thành chân lý, quy luật của muôn đời. Không giáo điều, không biệt phái, tư duy khoáng đạt, cởi mở, kết hợp nhuần nhuyễn tinh hoa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại thông qua tiếp biến để phát triển, trung thành một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin để làm giàu sức sống chủ nghĩa đó trong thời đại mới, trong thế giới hiện đại ngày nay. Đó là đặc điểm tạo nên chân giá trị và tầm ảnh hưởng của tư tưởng, của di sản Hồ Chí Minh ở trong nước và trên thế giới. Làm rõ những vấn đề cốt lõi lý luận đó, chứng minh được giá trị, sức sống và ý nghĩa từ những cống hiến đó của Người trong thực tiễn cách mạng thế kỷ XX, hiện nay cũng như sau này. Đó là hướng đích của chúng ta trong việc bảo vệ sự sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, triển vọng và sức sống của chủ nghĩa xã hội, là cách bảo vệ tốt nhất nền tảng tư tưởng của Đảng, là thái độ và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Điều đó có nghĩa là, thấm nhuần, tôn trọng sự thật khách quan của lịch sử, nắm vững thế giới quan cách mạng và khoa học, phép biện chứng duy vật, tuân theo chỉ dẫn của V.I.Lênin “phân tích cụ thể, một tình hình cụ thể, đó là bản chất, linh hồn sống của chủ nghĩa Mác”. Muốn bảo vệ giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác thì những người mácxit phải không ngừng bổ sung, phát triển lý luận đó nếu không muốn trở thành lạc hậu so với sự phát triển, biến đổi không ngừng của thực tiễn. Sức sống của chủ nghĩa Mác phải được chứng minh bằng thực tiễn cách mạng, sáng tạo trong nhận thức và cải tạo thế giới đúng quy luật, phải vượt lên chủ nghĩa kinh nghiệm thực dụng, phải khắc phục triệt để bệnh giáo điều, sao chép máy móc hoặc chủ quan duy ý chí, làm cho chủ nghĩa Mác bị sơ cứng, không phát triển, trở nên lạc hậu, ngưng đọng, xa lạ với bản chất của nó. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là bản chất, là nguyên tắc tối cao của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đảng ta cho rằng, “chân lý là cụ thể nên cách mạng phải sáng tạo”. Độc lập sáng tạo trong tiếp thu, vận dụng lý luận, phương pháp Mác - Lênin thì cách mạng sẽ phát triển thuận lợi và thành công, ngược lại giáo điều, máy móc thì cách mạng sẽ thất bại.

Cho nên, để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì phải nghiên cứu, nắm vững, làm chủ lý luận tiên phong, chống bệnh chủ quan, máy móc, chống giáo điều, chống hẹp hòi, biệt phái, chống chủ nghĩa kinh nghiệm, đổi mới tư duy lý luận, nắm vững thực chất, tinh thần và phương pháp Mác - Lênin như Hồ Chí Minh nói để độc lập tìm ra những vấn đề của chính mình và giải quyết nó trong thực tiễn bằng quan điểm và giải pháp khoa học.

Có nắm vững những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin mới có cơ sở khoa học để bảo vệ và phát triển nó, để nhận diện đúng những sự xuyên tạc, những quan điểm sai trái, thù địch từ động cơ, mục đích đến các thủ đoạn tinh vi, thâm độc, cả những thủ thuật tầm thường, lừa bịp, mỵ dân, kích động mà kẻ thù của cách mạng thường tạo dựng, khai thác để hạ thấp chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh hòng làm lung lay, suy giảm niềm tin của chúng ta đối với ý thức hệ của Đảng ta và của mỗi chúng ta.

Phải bảo vệ cái đúng, cái chân lý, cái bản chất của chủ nghĩa, học thuyết mà chúng ta tin theo. Phải phê phán, bác bỏ cái sai, cái xấu độc hại mà kẻ thù gieo rắc, tấn công vào niềm tin của chúng ta, lung lạc tư tưởng, làm suy yếu tinh thần và làm lệch lạc phương hướng của cách mạng. Kẻ thù cũng thường nhân danh cái khách quan - khoa học, nhân danh cách mạng và đổi mới để làm lẫn lộn thật - giả, chính - tà, bản chất - hiện tượng, đối lập giả tạo và khiên cưỡng giữa C.Mác - Ph.Ăngghen với V.I.Lênin, đối lập V.I.Lênin với Hồ Chí Minh, kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan, đồng nhất sự sụp đổ mô hình, thể chế lạc hậu đã bị thực tiễn vượt qua ở Liên Xô, Đông Âu với chủ nghĩa xã hội, coi chủ nghĩa Mác - Lênin đã hết vai trò lịch sử và chủ nghĩa xã hội đã cáo chung, tuyên truyền về địa vị và sức mạnh của chủ nghĩa tư bản hiện đại, rằng chỉ có chủ nghĩa tư bản mới là sự lựa chọn đúng và có triển vọng. Chúng bác bỏ vô cớ sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí xúc phạm cả đạo đức, lối sống, đời tư của Hồ Chí Minh, gây hoang mang, chia rẽ trong các tầng lớp nhân dân, mưu toan đầu độc tinh thần của lớp trẻ để cuối cùng lật đổ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta, thay đổi chế độ ở Việt Nam. Những sự xuyên tạc, sai trái, thù địch đó trên thực tế đã lừa bịp, lôi kéo được một số người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết hoặc có động cơ không trong sáng, hoặc thiếu bản lĩnh mà ngả nghiêng dao động, từ bỏ lý tưởng, niềm tin, trở nên chống đối gây phương hại tới sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, mở ra bước ngoặt mới, thể hiện đường lối, chủ trương đúng đắn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số như hiện nay. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân ta; bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bảo vệ cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân.

Do đó, cần nhận diện rõ nền tảng tư tưởng của Đảng ta đã được quy định trong Điều lệ Đảng: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”.

Nghị quyết nêu 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn kiên định nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nhấn mạnh: Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì thế, để bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…”, “…không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. “Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”…

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước;  Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương,  các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Ngày 22/10/2018 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (Nguồn: Sưu tầm).

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với xu thế phát triển của thế giới, thời đại công nghệ 4.0, tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng, nhất là khi ngành Công Thương là ngành tiên phong trong chuyển đổi số sẽ mở ra nhiều thời cơ, vận hội để phát triển, hội nhập quốc tế song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức khi các đối tượng, thế lực thù địch bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn, công nghệ chống phá Đảng, Nhà nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng.

Với tinh thần quyết liệt, chủ động cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương và toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Công Thương đã tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Ngành đã tích cực trong định hướng thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nhanh chóng làm thất bại các âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Theo thống kê, gần đây nhất năm 2022 Bộ Công Thương đã đăng tải trên 70 bài viết trên Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng tại website của Bộ Công Thương, Báo và tạp chí Công Thương đề cập đến các nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Bộ Công Thương; tuyên truyền về các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ nhất là trong các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm được dư luận quan tâm; về những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, sự phát triển kinh tế của đất nước. Qua đó, kịp thời phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành Công Thương.

Đảng bộ Bộ Công Thương cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hình ảnh liêm chính của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành thông qua việc ban hành, triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Phát huy tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo, nêu gương của tập thể, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; nhất là thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các hoạt động truyền thông về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội; đối ngoại, hội nhập quốc tế; bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm… được chỉ đạo sâu sát, thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả thông qua các kênh truyền thông như Cổng Thông tin điện tử Bộ, tạp chí, báo Công Thương, mạng xã hội facebook, zalo, lập trang fanpage, nhóm kết nối ngành Công Thương với toàn bộ 63 tỉnh, thành. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã chủ động cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, hoạt động của ngành cho báo chí truyền thông, định hướng dư luận về các vấn đề nóng như hỗ trợ doanh nghiệp, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu...

Công tác tuyên truyền, giáo dục của ngành luôn gắn chặt với nắm tình hình tư tưởng, dư luận để phản ánh, giải quyết thấu đáo các vấn đề, ý kiến liên quan; là cầu nối quan trọng trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; từng bước xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Công Thương “Đoàn kết, kỷ cương, muôn phương thắng lợi”.

Không hài lòng với những kết quả đạt được, với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận, đối diện với những khuyết điểm, có thể thấy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua của ngành Công Thương vẫn còn hạn chế, điểm yếu nhất định.

Đó là, việc nhận diện, đấu tranh, phản bác trước thông tin xấu, độc của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có nơi có lúc còn bị động, thiếu sắc bén; đôi khi chưa kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận trước những vấn đề, sự kiện, tình huống bất ngờ. Việc khai thác, ứng dụng các hình thức tuyên truyền, đấu tranh qua không gian mạng nhất là facebook, zalo chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Một số các đơn vị trực thuộc chưa xây dựng được chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Trang, Cổng Thông tin điện tử.

Mặt khác, vẫn còn tình trạng nhận thức, ý thức kỷ luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; chưa chủ động, tự giác trong tự phê bình và phê bình; còn trường hợp vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, tham nhũng, tiêu cực bị xử lý kỷ luật, “con sâu làm rầu nồi canh” phần nào tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước; Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương, các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển của Ngành Công Thương

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình khu vực, quốc tế tiếp tục diễn biến khó lường. Đặc biệt, khi đất nước đang trên tiến trình đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội, các thế lực thù địch ra sức chống phá, xuyên tạc với mưu đồ chủ yếu là làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng đưa đến nhiều thách thức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; âm mưu chống phá của thế lực thù địch tinh vi hơn, lợi dụng mạng xã hội để phát tán, đăng tải thông tin xấu, độc và việc nhận diện, phân biệt thông tin tốt, xấu ngày càng khó khăn hơn. Song song đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề đáng lo ngại trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần được đặt vào bối cảnh mới để có giải pháp chiến lược, quyết liệt, hiệu quả hơn. Đó là kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “bảo vệ” và “đấu tranh”, “xây” và “chống”; trong đó, cần xác định “xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách” . Cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, tạo thành thế trận ngày càng hoàn thiện; tiên phong, đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên cả ba phương diện: tuyên truyền, nhận diện và trực tiếp đấu tranh, xử lý. Ngành Công Thương cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, đồng loạt triển khai các giải pháp kết hợp giữa “xây” và “chống” ngay từ bên trong nội bộ ngành Công Thương với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, “hoa thơm lấn át cỏ dại”. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo ra những liều vắc xin, tăng cường miễn dịch với mọi luận điệu xuyên tạc.

Muốn vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền ngành Công Thương phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tinh thần trách nhiệm nêu gương của tập thể cấp ủy; đảm bảo vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng. Đổi mới công tác tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao tính giáo dục, thuyết phục, tính chiến đấu trong Đảng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần chủ trương chung, thống nhất nhận thức và hành động.

Tổ chức thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng. Cụ thể hóa chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị; giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề nóng, bức xúc. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong xây dựng Đảng. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Công Thương đủ tâm, đủ tầm; phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến để tạo tính lan tỏa sâu rộng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, tổ chức Đảng nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trong hoạt động công vụ; khắc phục hạn chế, giải quyết thấu đáo vướng mắc, phản ánh của người dân; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Mặt khác, phải xác định “chống” là việc làm quan trọng, thường xuyên. Đó là, làm trong sạch bộ máy nội bộ; tăng cường cơ chế tự kiểm tra, giám sát, tự phát hiện, tự phòng ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước;  Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương,  các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Hai là, “xây” và “chống” từ bên ngoài. Theo đó, “xây” với hình thức đa dạng, linh hoạt, tập trung vận dụng, khai thác, sử dụng nền tảng số, tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện truyền thông như về thành quả công tác xây dựng Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ chế, chính sách liên quan đến ngành Công Thương; về hoạt động sản xuất công nghiệp, khuyến công, xúc tiến thương mại, hội nhập quốc tế; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… để định hướng thông tin, tạo hiệu ứng tích cực, giúp người dân hiểu đúng, đủ về hoạt động, những giá trị tốt đẹp mà ngành Công Thương mang lại cho xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, điển hình trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành kết hợp với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định đây là dòng chảy chính trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mở rộng các hình thức tọa đàm, hội thảo khoa học, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Duy trì, nâng cao chất lượng Cuộc thi viết chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, nhằm phát hiện, nhân rộng, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhà báo trong ngành với những sáng kiến, đề xuất, giải pháp hữu hiệu cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với tôn vinh, bảo vệ thành quả, sự phát triển của ngành Công Thương.

Về “chống”, cần chú trọng xây dựng chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên các Trang, Cổng Thông tin điện tử đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương để chủ động xây dựng hình ảnh tốt đẹp của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; đa dạng các bài phân tích, bình luận, phê phán, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái của thế lực thù địch, phần tử cơ hội.

Chủ động nhận diện, làm rõ luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay; xác định đúng âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá. Sáng tạo, nhạy bén nắm bắt, dự báo tình hình trong nước, khu vực, thế giới có tác động trực tiếp đến nước ta, đến hoạt động của ngành; tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát huy hơn nữa vai trò định hướng, chủ động của Ban Chỉ đạo 35; xác định rõ mục tiêu cần bảo vệ, đấu tranh, phân loại đối tượng, nhận diện rõ bản chất các chiêu trò của thế lực thù địch, chống phá để có phương pháp đấu tranh, kế sách ứng phó phù hợp. Đa dạng các hình thức đấu tranh trên kênh truyền hình, nền tảng số, báo chí truyền thông, mạng xã hội facebook, zalo, lập các group, nhóm…; giúp mọi người nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhất là những thông tin xấu, độc chống phá hoạt động của ngành Công Thương.

Riêng đối với báo chí truyền thông cần thể hiện vai trò xung kích, định hướng, là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đảm bảo “tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu”; đấu tranh, phản bác, ngăn chặn từ sớm, từ xa, có hiệu quả các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong ngành thường xuyên, chủ động cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền đưa tin, viết bài phản ánh đúng bản chất sự việc, vạch trần âm mưu, luận điệu xuyên tạc, kích động phá hoại an ninh trật tự, kinh tế xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp với các quan an ninh mạng để kịp thời gỡ bỏ thông tin, quan điểm sai trái, ngăn chặn việc truy cập các trang mạng độc hại một cách có hiệu quả, đúng pháp luật; ngăn chặn tối đa, tin xấu, độc.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước;  Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương,  các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Ba là, nâng cao bản lĩnh chính trị của từng cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Với phương châm “còn Đảng còn mình”, “còn Đảng còn chúng ta”, đứng trước những thời cơ, thách thức hiện nay, đòi hỏi mỗi người chúng ta nhất là những người con của Đảng Cộng sản Việt Nam phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để đấu tranh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bản lĩnh chính trị là phẩm chất quan trọng cần có của mỗi cán bộ, đảng viên, là tinh thần, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không lùi bước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, ngành Công Thương nói riêng phải thực sự có đức, có tài, “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”.

Tập trung hình thành khả năng “miễn nhiễm”, nâng cao “sức đề kháng” cho xã hội nói chung, cán bộ, đảng viên ngành Công Thương nói riêng trước những thông tin xấu độc. Mỗi cán bộ, đảng viên cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”; không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, bản lĩnh, không để mình bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong thời kỳ mới, mỗi cán bộ, đảng viên ngành Công Thương phải có trình độ lý luận chính trị vững vàng và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp và Luật An ninh mạng. Xây dựng tinh thần nhiệt huyết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bình tĩnh, nhận diện, tạo sức đề kháng, miễn dịch trước thông tin xấu, độc; đánh trúng, đánh mạnh vào các hoạt động chống phá của các đối tượng thù địch với phương thức phù hợp, hiệu quả.

Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị mình công tác. Khi tham gia mạng xã hội phải đề cao ý thức, trách nhiệm, thiết thực, lành mạnh; bình tĩnh chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, tán đồng, chia sẻ. Không lưu trữ, cung cấp, đăng tải, tán đồng, chia sẻ, phát tán những thông tin xấu, độc, giả mạo, xuyên tạc, vu khống,… trên không gian mạng. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm, phải báo cáo với cơ quan chức năng biết để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, chông gai. Nhưng với sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương thì nhiệm vụ nào cũng sẽ hoàn thành, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua và kẻ thù nào cũng sẽ đánh thắng theo phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Cùng với niềm tin sâu sắc của mỗi người chúng ta với Đảng. Muốn có bản lĩnh chính trị vững vàng, mỗi chúng ta phải thấy được trách nhiệm của mình, khắc ghi lời thề khi vào Đảng “Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng”. Bản lĩnh chính trị phải do mỗi người tự học tập, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, thể hiện ở những việc làm, hành động cụ thể trong xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị; thể hiện ở tinh thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực, xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững chắc, bền vững.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước;  Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương,  các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Bốn là, cần nêu cao vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương. Chăm lo xây dựng nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, không giao động trước các thông tin, âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước; Các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, sinh hoạt chính trị lồng ghép các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trong đó tập trung quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không tự diễn biến, tự chuyển hóa; không sa ngã, bị mua chuộc, lôi kéo, trở thành tay sai, gián điệp cho các tổ chức phản động; an tâm công tác; kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động, các biểu hiện mơ hồ, ảo tưởng, hoài nghi, dao động, lơ là mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm là, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”. Đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính định hướng. Kịp thời đưa các tin chính thống, tích cực để định hướng, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, khắc phục các biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích và các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền tinh thần yêu nước, các gương điển hình; các kết quả, thành tựu nổi bật của đất nước nói chung, ngành Công Thương nói riêng .v.v.

Sáu là, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xử lý, giải quyết triệt để, nghiêm minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các hành vi tiêu cực, tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực Công Thương, Quản lý thị trường...

Bảy là, cần thực sự thấm nhuần và thực hiện tốt Nghị quyết 35. Trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng internet, mạng xã hội; hoàn thiện hệ thống pháp luật; bảo vệ nền tảng của Đảng; lãnh đạo đấu tranh tư tưởng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Những luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị nói trên tuy không có gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động hòng làm đội ngũ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong bối cảnh đó, nếu cấp ủy các cấp không coi trọng lãnh đạo công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ra sức góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thì không thể đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chính vì lẽ đó, nắm chắc nội dung, phương thức đấu tranh tư tưởng trở thành một nhiệm vụ then chốt của cấp ủy đảng các cấp hiện nay”.

Quá trình thực hiện tốt Nghị quyết 35 sẽ giúp cho từng đảng viên nhìn lại mình, nâng cao nhận thức trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhất là, trong mỗi cuộc họp chi bộ, trong cuộc sống hằng ngày, mỗi đảng viên từ lời nói, việc làm phải là hạt nhân của sự đoàn kết ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nơi cư trú... Mặt khác, mỗi đảng viên khi tham gia mạng xã hội, cần thận trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin. Nếu nhận thấy có thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc, có sự sai biệt so với thông tin chính thức, có nội dung, luận điệu xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ... thì phải có ý kiến đấu tranh, phản bác lại một cách sắc bén; không im lặng cho qua hoặc thờ ơ, xem như mình vô can.

Mỗi đảng viên phải ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi vì danh dự và uy tín của Đảng không thể tách rời danh dự, uy tín của mỗi đảng viên. Hiện nay, các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi các chiến lược. Vì vậy, chúng ta phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, bình tĩnh xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không mơ hồ, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng đầy cam go, quyết liệt này.

Cuộc đấu tranh này được Đảng, nhà nước ta xác định là vẫn còn tiếp tục. Vì thế, mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, đổi mới tư duy, có phương thức, biện pháp thích hợp, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác các quan điểm, tư tưởng, lý luận của Đảng, phản bác một cách mạnh mẽ, quyết liệt để kịp thời ngăn chặn sự chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch dưới bất cứ hình thức nào. Điều quan trọng là làm cho tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mọi đảng viên và quần chúng Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để chính họ là những chủ thể mạnh mẽ, vững chắc làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch.

Là một đảng viên đang công tác trong ngành Công Thương, bản thân nhận thấy ngành đã rất nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết 35, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng được đội ngũ công chức ngày càng đảm bảo về chất lượng, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định.

Ngành tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Năm 2022, sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và địa phương, chuỗi cung ứng trong và ngoài nước đã được nối lại và đa dạng hóa. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng khoảng 9,5%, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng GDP của cả nước và đóng góp hơn 86% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngành điện tháo gỡ khó khăn để đưa 06 dự án có nguồn điện lớn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện đi vào vận hành. Ngành dầu khí về đích trước kế hoạch 2 tháng 18 ngày, đưa 5 mỏ và công trình mới vào khai thác, nhiều hơn 1 công trình so với kế hoạch cả năm, nộp ngân sách hoàn thành kế hoạch cả năm trước 6 tháng.

Năm 2022, xuất nhập khẩu tiếp tục tạo kỷ lục mới với tổng kim ngạch ước đạt gần 732 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 371,5 tỷ USD, tăng 10,5%, (vượt 2,5% so với kế hoạch được giao). Nhập khẩu ước đạt 360,5 tỷ USD, tăng 8,5% so với năm 2021. Cán cân thương mại ghi nhận xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp với giá trị khoảng 11 tỷ USD. Bên cạnh đó, thị trường trong nước phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng cao, vượt gấp 2,7 lần mục tiêu kế hoạch của ngành, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 21%. Thương mại điện tử đạt 16,4 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước, được eMarketer xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Trong năm 2022, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện xử lý 43.964 vụ vi phạm, tăng gần 2.600 vụ so với cùng kỳ; ước thu nộp ngân sách gần 348 tỷ đồng; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên 2.650 vụ, xử lý trên 575 vụ, số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 18,7 tỷ đồng. Các mặt công tác khác đều được thực hiện một cách quyết liệt, thực chất và đồng bộ.

Những thành quả nổi bật nói trên, chính nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, các tổ chức Đảng trực thuộc đối với quá trình phát triển của ngành Công Thương. Đây là điều thực sự đáng vui mừng cho đất nước, cho ngành. Tuy nhiên cũng là điều đáng lo ngại khi các đối tượng thù địch, chống phá đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và ngành Công Thương muốn phá bỏ, phủ định những thành quả ấy bằng nhiều quan điểm, luận điệu chưa đúng, thậm chí xuyên tạc về đất nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng.

Do vậy, hơn bao giờ hết, mỗi đảng viên, công chức, người lao động trong ngành Công Thương cần thực sự sẵn sàng tâm thế để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả của ngành, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, chúng ta phải thực sự gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết với ngành, với nghề, luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác và tích cực, chủ động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với một tư duy mới, tâm thế mới trong công cuộc chuyển đổi số, ngành Công Thương sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát huy những thành quả, thành tựu đã đạt được và giành thắng lợi trên con đường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; mở ra một tương lai tươi sáng cho ngành Công Thương; để rồi khúc hát “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người” vẫn sẽ theo suốt chúng ta trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp.

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới, tạo điều kiện, tiền đề vững chắc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong đó có ngành Công Thương thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm mạnh mẽ hơn để phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên theo định hướng XHCN./.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo

Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 158/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024.
Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa ký Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản. Tạp chí QLTT xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chi bộ Cục Nghiệp vụ quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Chi bộ Cục Nghiệp vụ quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Từ khi hình thành bộ máy Tổng cục 2018- 2024 đến nay, Chi bộ Cục Nghiệp vụ thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường, nhằm đưa ra những quyết sách đúng đắn trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, thể hiện được những định hướng rõ nét và đem lại bước tiến đột phá trong toàn lực lượng nói riêng và nâng cao vai trò bảo vệ lợi ích chính đáng và quyền lợi người tiêu dùng trong xã hội, ổn định thị trường nói chung.
Giữ vững nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Giữ vững nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sống còn, quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Nguyên tắc này cần tiếp tục được giữ gìn, phát huy để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, văn minh.
Phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn 2024

Phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn 2024

Ngày 10/4, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2024.
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ

Quá trình nhận thức, nhận diện những biểu hiện suy thoái, tự phê bình và phê bình đã góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái, biểu hiện suy thoái nhằm cảnh tỉnh, răn đe, cảnh báo, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, nhất là từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 9/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai.
Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chiều 8/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), đồng chí Triệu Lạc Tế - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc đã chủ trì đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Những lưu ý khi Tảo mộ tiết Thanh minh tháng 3

Những lưu ý khi Tảo mộ tiết Thanh minh tháng 3

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Chiêu thức lừa đảo cũ với một loạt nạn nhân mới

Chiêu thức lừa đảo cũ với một loạt nạn nhân mới

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị 20 về Tiết kiệm điện

Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị 20 về Tiết kiệm điện

Phá đường dây mua bán điện thoại giả, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng

Phá đường dây mua bán điện thoại giả, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng

Đường dây cho vay lãi nặng này thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn

Đường dây cho vay lãi nặng này thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn

Xây dựng chiến lược mới để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô

Xây dựng chiến lược mới để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030

Nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm mùa hè

Nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm mùa hè