Các trường đại học công lập thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.
Sắp diễn ra Tọa đàm “Nâng cao năng lực của cơ quan QLTT trong xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính” Quản lý thị trường quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao Ðào tạo Đại học ngành Quản lý thị trường: Ươm mầm hạt giống tốt

Khai mạc hội thảo, PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, bất di, bất dịch. Và trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, trải qua các giai đoạn khác nhau, các thế lực thù địch, phản động chưa khi nào và sẽ không bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn để chống phá.

Các thế lực thù địch, phản động, luôn tìm mọi cách để lôi kéo, kích động các phần tử thoái hóa, biến chất. Chúng lợi dụng sự dao động, mơ hồ về niềm tin, lý tưởng cách mạng, sự xuống cấp, tha hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, truyền bá các tư tưởng, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước hòng mưu đồ lật đổ từ bên trong đời sống, tạo tiền đề thúc đẩy bạo loạn lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

"Với tính cấp bách nêu trên, đòi hỏi chúng ta phải luôn nhạy bén, tỉnh táo để kịp thời nhận diện, cảnh báo và sớm ngăn chặn sự len lỏi của các quan điểm sai trái thù địch, các học thuyết tư sản phương Tây đang tìm mọi cách xâm nhập, phá hoại chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đời sống văn hoá, đạo đức của xã hội", PGS.TS Mai Đức Ngọc nhấn mạnh.

Các trường đại học công lập thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị
Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”

Nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, hội thảo là một hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học trong các đại học tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thảo luận, trao đổi các kết quả nghiên cứu, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhằm tiếp tục làm sâu sắc thêm những nội dung quan trọng, nổi bật trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35, Văn kiện Đại hội XIII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

Trên cơ sở đó, thống nhất nhận thức và hành động, đề xuất các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mới trong triển khai và tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, mang lại những kết quả và thành công cụ thể.

Hiện, đối tượng mà các đối tượng thù địch nhắm đến không chỉ là cán bộ, đảng viên chúng ta mà còn là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên, nhất là sinh viên các trường đại học. Bởi vì, sinh viên là bộ phận ưu tú trong thanh niên, là lực lượng có trình độ học vấn cao sẽ bổ sung vào đội ngũ trí thức của đất nước. Do đó, đây là lực lượng đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới. Đây cũng chính là lực lượng kế cận trực tiếp sự nghiệp của Đảng, tương lai, vận mệnh của dân tộc và tiền đồ của đất nước.

"Chính vì thế, các trường đại học nói chung và trường đại học công lập nói riêng lại là nơi đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhất là đội ngũ trí thức. Nói cách khác, trường đại học là nơi ươm mầm tương lai cho nước nhà. Vai trò của các trường đại học không nên chỉ đào tạo, bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước về kiến thức, về khoa học chuyên ngành, mà theo tôi nghĩ điều quan trọng hơn là bồi dưỡng và truyền cảm hứng cách mạng cho các em, để các em thật sự phấn đấu, thật sự cống hiến cho đất nước, cho dân tộc", PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nói.

Tại hội thảo, đã có 9 tham luận được trình bày, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về vai trò, vị trí, trách nhiệm của Đảng bộ trường đại học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Với tham luận "Đảng Bộ các trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đang trên không gian mạng xã hội hiện nay", theo Đại tá, PGS.TS Bùi Đình Bôn, Nguyên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường tán phát các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội vừa là vấn đề có tính cấp thiết, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của cấp ủy, Đảng bộ các trường đại học công lập và mỗi cán bộ, đảng viên.

Nguyên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương đã đưa ra 8 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đối với cấp ủy, đảng bộ các trường đại học công lập.

Các trường đại học công lập thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị
Tại hội thảo, đã có 9 tham luận được trình bày, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về vai trò, vị trí, trách nhiệm của Đảng bộ trường đại học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

Cũng tại Hội thảo, với bài tham luận "Đảng bộ Học viện Dân tộc tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho Đảng viên và quần chúng tại Học viện", GS.TS Trần Trung nhấn mạnh, Đảng bộ Học viện Dân tộc đã rất tích cực trong tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và chủ yếu tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi, cụ thể: thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Trình bày tham luận "Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên, sinh viên tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”, PGS.TS Lâm Quang Đông, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên là một trong những nội dung cốt lõi trong công tác của mỗi nhà trường, vì vậy cần phải được tiến hành thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên, sinh viên là góp phần tích cực vào hiệu quả giáo dục toàn diện của Nhà trường, phù hợp với những giải pháp mang tính chiến lược trong sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo.

Đáng chú ý, để phát huy hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đối với Đảng viên, sinh viên của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, tại tham luận "Đảng bộ trường Đại học Kiểm sát Hà Nội lãnh đạo công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay", TS. Cao Minh Công, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận chính trị, Đại học Kiểm sát HN cho biết, ngoài việc phát huy những thành quả như đã nêu, đòi hỏi tiếp tục thực hiện đồng bộ một số giải pháp.

Trong đó có giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy nhà trường; cấp ủy Chi bộ đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở trường. Xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng, phát triển Đảng, tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Văn kiện, Nghị quyết TW, các chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên, của ngành kiểm sát Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, (2022), Báo cáo kết quả kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (ĐHKSHN). Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, (2022), Báo cáo kết quả kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. 207 nhân dân,.. đặc biệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Mặt khác, trú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên của Trường ĐHKSHN gắn với việc kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) ; cụ thể đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên Trường ĐHKSHN yêu cầu: Học thật, dạy thật, thi thật; 208 đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả...

Có thể nói, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị trong đó có trách nhiệm của Đảng bộ các trường đại học. Đảng bộ Trường đại học có chức năng lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và công tác quần chúng của đơn vị… do đó có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền cảm ơn những ý kiến đóng góp, những câu hỏi cũng như các bài tham luận của các đại biểu.

Các tham luận đã chỉ rõ rằng, Đảng bộ của các trường công lập đã nỗ lực thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những biện pháp nhằm phát huy nhân tố tích cực, khắc phục và hạn chế ảnh hưởng của các nhân tố tiêu cực đến sự lãnh đạo của Đảng bộ trường đại học công lập trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35; vấn đề lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng và đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và sinh viên thực hiện Nghị quyết 35 của Đảng bộ trường đại học công lập...

Kết quả của Hội thảo sẽ là luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị t ại Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng và tại các Đảng bộ trường đại học công lập nói chung.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Toàn bộ container hạt điều của doanh nghiệp Việt Nam nghi bị lừa đảo tại Italia đã được trả lại

Toàn bộ container hạt điều của doanh nghiệp Việt Nam nghi bị lừa đảo tại Italia đã được trả lại

Theo thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Italia, cho đến nay toàn bộ các container hạt điều của doanh nghiệp Việt Nam nghi bị lừa đảo tại Italia đã được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Không áp dụng biện pháp tự vệ đối với hạt nhựa mật độ thấp của Việt Nam

Không áp dụng biện pháp tự vệ đối với hạt nhựa mật độ thấp của Việt Nam

Theo thông tin nhận được từ Thương vụ Việt Nam tại Philippines, Bộ Công Thương Philippines (DTI) đã quyết định không áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng hạt nhựa mật độ thấp (LLDPE) nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Hà Nội sẽ phát triển thêm 3 trung tâm thương mại

Hà Nội sẽ phát triển thêm 3 trung tâm thương mại

Thành phố Hà Nội phấn đấu phát triển 3 trung tâm thương mại, 10 siêu thị, 100 cửa hàng tiện lợi, góp phần đưa ngành thương mại trở thành ngành có giá trị gia tăng lớn, chất lượng cao trong lĩnh vực dịch vụ của Hà Nội trong thời gian tới.
Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp.
Nhiều cơ hội cho mặt hàng gỗ và trang trí nội thất tại thị trường Canada

Nhiều cơ hội cho mặt hàng gỗ và trang trí nội thất tại thị trường Canada

Triển vọng xuất khẩu đồ gỗ và trang trí nội thất của Việt Nam sang thị trường Canada rất khả quan, trước hết là nhờ nhu cầu tiêu thụ lớn tại thị trường Canada, tiếp theo là tác động tích cực của Hiệp định CPTPP.
Doanh nghiệp tại Bangladesh có nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp tại Bangladesh có nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp tại Bangladesh có nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xử lý nước thải và nguồn cung đường cát trắng, cụ thể như sau:
Bộ Công Thương tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021

Bộ Công Thương tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021

Với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín của Việt Nam với đối tác nước ngoài, Bộ Công Thương triển khai tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021.
Hàng không Việt vẫn chưa hết khó vì đường bay quốc tế phục hồi chậm

Hàng không Việt vẫn chưa hết khó vì đường bay quốc tế phục hồi chậm

Dù Việt Nam đã "mở cửa" các đường bay quốc tế hơn 2 tháng qua, nhưng trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chính sách về xuất, nhập cảnh của nhiều quốc gia còn hạn chế, các hãng hàng không Việt hiện vẫn gặp nhiều khó khăn.
Xem thêm