Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 2536/BCT-VP ngày 28/4/2023 về việc triển khai Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương.
Tham vấn quốc tế về Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 Bộ Công Thương giám sát chương trình thu hồi xe Toyota lỗi Đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống Bộ Công Thương cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng, vé máy bay mùa du lịch

Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương, để tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức thuộc Bộ vì lợi ích của đất nước, của nhân dân; phát huy vai trò của các đơn vị trong công tác tham mưu, xử lý công việc tại Bộ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 280.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc
Bộ Công Thương ban hành Công văn triển khai Công điện của Thủ tướng về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương

Trong đó, Bộ trưởng yêu cầu Thủ tưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế làm việc của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-BCT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của Bộ, bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Chính phủ; tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; trực tiếp, chủ động, tích cực chỉ đạo giải quyết những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của đơn vị; kịp thời báo cáo, tham mưu với Lãnh đạo Bộ để xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền; không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên Lãnh đạo Bộ; chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ; không tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ ký văn bản báo cáo Lãnh đạo Chính phủ đối với những nhiệm vụ không thuộc thẩm quyền giải quyết Chính phủ/Lãnh đạo Chính phủ.

Không chuyển công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình sang các đơn vị khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của đơn vị khác; kịp thời trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền của Bộ và của đơn vị mình.

Khi giải quyết công việc, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Thủ trưởng các đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Trường hợp quá thời hạn quy định mà đơn vị được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến và đề xuất của đơn vị lấy ý kiến theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Bộ. Đơn vị lấy ý kiến có văn bản thông báo lại và đơn vị có ý kiến hoặc chậm có ý kiến trả lời phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ và trước pháp luật.

Đối với các nội dung còn ý kiến khác nhau giữa các đơn vị thì Thủ trưởng đơn vị chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với Thủ trưởng đơn vị có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi báo cáo Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Bộ.

Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay hoặc tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy trình xử lý công việc nội bộ của đơn vị theo thẩm quyền, trong đó xác định rõ thời hạn xử lý, cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của xử lý công việc, bảo đảm chất lượng tham mưu và thời gian xử lý; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian thực quy trình hiện, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn dẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời.

Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác theo thẩm quyền đối với các cá nhân năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp dùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Đối với Chánh Thanh tra Bộ, Bộ trưởng yêu cầu chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), nhất là những hành vi đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo, tham mưu với Lãnh đạo Bộ biểu dương, khen thưởng kịp thời và thỏa đáng đối với các tập thể, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, xem xét, điều chuyển, thay thế đối với các cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ khẩn trương tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý về các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 280 và chỉ đạo của Bộ trưởng tại Văn bản này để nghiêm túc thực hiện. Giao Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển thực hiện tại các đơn vị; định kỳ hàng quý và đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Siết buôn lậu qua đường hàng không

Siết buôn lậu qua đường hàng không

Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, nhất việc tiếp tay cho buôn lậu qua đường hàng không.
Tập trung kiểm tra các mặt hàng trọng điểm, có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại

Tập trung kiểm tra các mặt hàng trọng điểm, có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Thanh tra Bộ Tài chính triển khai các biện pháp vừa đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế.
Chính phủ ra quy định mới về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Chính phủ ra quy định mới về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá

Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá.
5 trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp

5 trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp

Theo Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ, cán bộ, công chức, người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam... không được tham gia bán hàng đa cấp.
Hướng dẫn cách tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước

Hướng dẫn cách tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2023.
Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2014/NĐ-CP

Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2014/NĐ-CP

Bộ Công Thương đề nghị quý Cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.
Dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quản lý theo độ hạn chế tiếp cận

Dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quản lý theo độ hạn chế tiếp cận

Theo Thông tư 06/2023/TT-BNV mới được Bộ Nội vụ ban hành, dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quản lý theo độ hạn chế tiếp cận để đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi mới áp dụng từ 15/7/2023

Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi mới áp dụng từ 15/7/2023

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Túi giấy Việt Nam bị yêu cầu điều tra chống bán phá giá tại Hoa Kỳ

Túi giấy Việt Nam bị yêu cầu điều tra chống bán phá giá tại Hoa Kỳ

Lạng Sơn: Xử lý 160 vụ vi phạm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Lạng Sơn: Xử lý 160 vụ vi phạm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Hầm rượu trăm tuổi trong lòng núi Bà Nà Hills

Hầm rượu trăm tuổi trong lòng núi Bà Nà Hills

Giới thiệu "Nét đẹp văn hóa Nhật Bản" tới người dân Việt Nam

Giới thiệu "Nét đẹp văn hóa Nhật Bản" tới người dân Việt Nam

Đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE

Đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE

Quốc hội chất vấn 4 nhóm vấn đề trọng tâm

Quốc hội chất vấn 4 nhóm vấn đề trọng tâm

Nắng nóng kỷ lục gây áp lực lớn lên ngành điện hàng loạt quốc gia châu Á

Nắng nóng kỷ lục gây áp lực lớn lên ngành điện hàng loạt quốc gia châu Á

Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản

Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản

GDP của Đài Loan giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua

GDP của Đài Loan giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua

Hôm nay (6/6), Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Hôm nay (6/6), Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Nhà nước Trung Quốc

Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Nhà nước Trung Quốc

Australia không áp thuế chống bán phá giá đối với amoni nitrat của Việt Nam

Australia không áp thuế chống bán phá giá đối với amoni nitrat của Việt Nam

Bộ Công Thương triển khai loạt giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện

Bộ Công Thương triển khai loạt giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện