Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 2536/BCT-VP ngày 28/4/2023 về việc triển khai Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương.
Tham vấn quốc tế về Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 Bộ Công Thương giám sát chương trình thu hồi xe Toyota lỗi Đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống Bộ Công Thương cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng, vé máy bay mùa du lịch

Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương, để tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức thuộc Bộ vì lợi ích của đất nước, của nhân dân; phát huy vai trò của các đơn vị trong công tác tham mưu, xử lý công việc tại Bộ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 280.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc
Bộ Công Thương ban hành Công văn triển khai Công điện của Thủ tướng về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương

Trong đó, Bộ trưởng yêu cầu Thủ tưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế làm việc của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-BCT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của Bộ, bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Chính phủ; tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; trực tiếp, chủ động, tích cực chỉ đạo giải quyết những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của đơn vị; kịp thời báo cáo, tham mưu với Lãnh đạo Bộ để xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền; không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên Lãnh đạo Bộ; chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ; không tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ ký văn bản báo cáo Lãnh đạo Chính phủ đối với những nhiệm vụ không thuộc thẩm quyền giải quyết Chính phủ/Lãnh đạo Chính phủ.

Không chuyển công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình sang các đơn vị khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của đơn vị khác; kịp thời trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền của Bộ và của đơn vị mình.

Khi giải quyết công việc, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Thủ trưởng các đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Trường hợp quá thời hạn quy định mà đơn vị được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến và đề xuất của đơn vị lấy ý kiến theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Bộ. Đơn vị lấy ý kiến có văn bản thông báo lại và đơn vị có ý kiến hoặc chậm có ý kiến trả lời phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ và trước pháp luật.

Đối với các nội dung còn ý kiến khác nhau giữa các đơn vị thì Thủ trưởng đơn vị chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với Thủ trưởng đơn vị có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi báo cáo Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Bộ.

Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay hoặc tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy trình xử lý công việc nội bộ của đơn vị theo thẩm quyền, trong đó xác định rõ thời hạn xử lý, cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của xử lý công việc, bảo đảm chất lượng tham mưu và thời gian xử lý; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian thực quy trình hiện, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn dẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời.

Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác theo thẩm quyền đối với các cá nhân năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp dùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Đối với Chánh Thanh tra Bộ, Bộ trưởng yêu cầu chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), nhất là những hành vi đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo, tham mưu với Lãnh đạo Bộ biểu dương, khen thưởng kịp thời và thỏa đáng đối với các tập thể, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, xem xét, điều chuyển, thay thế đối với các cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ khẩn trương tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý về các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 280 và chỉ đạo của Bộ trưởng tại Văn bản này để nghiêm túc thực hiện. Giao Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển thực hiện tại các đơn vị; định kỳ hàng quý và đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

11 quy định đối với thí sinh thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

11 quy định đối với thí sinh thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Theo Thông tư 17/2023/TT-BNV vừa được Bộ Nội vụ ban hành, trong Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức, thí sinh phải tuân thủ theo 11 quy định sau:
Đối tượng nào giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước?

Đối tượng nào giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước?

Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí

Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 82/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.
Tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết 30/6/2024

Tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết 30/6/2024

Quốc hội đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong thời gian từ ngày 1-1-2024 đến hết 30-6-2024 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%).
Sửa quy định về đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài

Sửa quy định về đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài

Thông tư 66/2023/TT-BCA vừa được Bộ Công an ban hành đã sửa đổi khoản 3 và bổ sung khoản 4, khoản 5 vào Điều 9 đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài của Thông tư số 55/2021/TT-BCA.
Quốc hội chính thức thông qua dự án Luật Căn cước

Quốc hội chính thức thông qua dự án Luật Căn cước

Sáng 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước với 87,25% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết tán thành.
4 nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

4 nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Theo đó, 4 nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp gồm: Nhóm dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; Nhóm dịch vụ giải quyết hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Nhóm dịch vụ giải quyết trợ cấp thất nghiệp; Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Bình Thuận rực rỡ sắc màu với Lễ hội biểu diễn nghệ thuật quốc tế 2023

Bình Thuận rực rỡ sắc màu với Lễ hội biểu diễn nghệ thuật quốc tế 2023

Ban hành quy định số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp

Ban hành quy định số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp

Giá vé máy bay nội địa tăng trần từ 01/3/2024

Giá vé máy bay nội địa tăng trần từ 01/3/2024

11 quy định đối với thí sinh thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

11 quy định đối với thí sinh thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Chi bộ Thanh tra - Pháp chế, Nghiệp vụ- Tổng hợp  cục QLTT Hưng Yên tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 12 năm 2023

Chi bộ Thanh tra - Pháp chế, Nghiệp vụ- Tổng hợp cục QLTT Hưng Yên tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 12 năm 2023

Xây dựng Ghềnh Đá Đĩa trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của tỉnh Phú Yên

Xây dựng Ghềnh Đá Đĩa trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của tỉnh Phú Yên

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

Việt Nam thực hiện thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với Myanmar, Philippines theo Hiệp định RCEP

Việt Nam thực hiện thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với Myanmar, Philippines theo Hiệp định RCEP

Kích hoạt giờ vàng Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2023

Kích hoạt giờ vàng Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2023

Việt Nam sẽ chuyển đổi nhanh từ điện than sang năng lượng tái tạo

Việt Nam sẽ chuyển đổi nhanh từ điện than sang năng lượng tái tạo

Tạm giữ trên 10.500 sản phẩm thuốc lá điện tử tại 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội

Tạm giữ trên 10.500 sản phẩm thuốc lá điện tử tại 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội

Siết chặt vòng vây với hàng giả trên không gian mạng

Siết chặt vòng vây với hàng giả trên không gian mạng

Bắt tạm giam đối tượng đánh cắp thông tin Facebook để chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam đối tượng đánh cắp thông tin Facebook để chiếm đoạt tài sản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh tiếp và làm việc với Đại sứ quán Anh

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh tiếp và làm việc với Đại sứ quán Anh